Aumliveien 2 og 4

Endelig vedtatt reguleringsplan

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 01.10.19, sak 68/19, Reguleringsplan for Aumliveien 2 og 4, med plan-ID 201706

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere Aumliveien 4b med gnr. 44 bnr. 281, 268 og 610 til boligformål med leiligheter og parkering på bakkenivå. Planområdet er på ca. 7,2 daa. Planområdet ligger i Tynset senKommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:
Klikk for stort bilde 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.