Detaljregulering for rv.3, Ya bru,plan-ID 202001

Endelig vedtatt reguleringsplan

Endring av detaljreguleringsplan for rv. 3 – Ya bru, plan-ID 202001

Formannskapet vedtok i møte 23.06.22, sak 36/22 reguleringsplan for rv.3 – Ya bru. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan og bygningslovens §12-12.

Hensikten med endringen er å få forbedret trafikksikkerhet og siktforhold i kryss.

Begrunnelsen for vedtaket er at endringen vil gi en bedre løsning for rv. 3 – Ya bru, inklusive Vollan-veien.

Reguleringsendringen omfatter området ved Rolfmogjelen / rv. 3, sørvest i planområdet:Plankart. Illustrasjon - Klikk for stort bilde Klage:  Formannskapets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune v/ Plan , byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller  postmottak@tynset.kommune.no, innen 27.07.22.

Særutskrift sak 36/22, fra møte 23.06.22 (PDF, 755 kB)

Plankart (PDF, 609 kB)

Planbestemmelse (PDF, 104 kB)