Endelig vedtatt: Kviknedølsåsen-Nabben

Kommunestyret i Tynset kommune vedtok den 17.11.20 i sak 101/20, med hjemmel i Plan og bygningslovens § 12-12, Detaljregulering for Kviknedølsåsen-Nabben Hyttefelt,  plan-ID 201807.

Klikk for stort bilde 

Planområdet ligger på nordøstsiden av Savalen. Planområdet er på ca. 440 daa. Hensikten med reguleringen er å supplere og korrigere plassering av veilinjer og felles parkeringsplasser, behov for innregulering av eksisterende pumpehus, nødvendig justering av tomter i forhold til terreng og veijusteringer samt justeringer av bestemmelser vedrørende hytteutforming.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret, samt plandokumenter oppdatert iht. vedtaket, kan leses her:

  1. Særutskrift (PDF, 6 MB)
  2. Plankart (PDF, 3 MB)
  3. Planbestemmelser (PDF, 175 kB)
  4. Planbeskrivelse med ROS-analyse (PDF, 4 MB)
  5. Illustrasjonsplan: Vegskråninger (PDF, 2 MB)

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 18.12.2020.