Endelig vedtatt Kommunal Planstrategi 2020-2023

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Kommunestyret i Tynset 22.09.2020 i sak 76/20 Kommunal Planstrategi 2020-2023.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Kommunestyret kan leses her:

Særutskrift (PDF, 625 kB) Kommunestyresak 76/20

Plandokumentene kan leses her:

Planstrategi (PDF, 3 MB) (endret i tråd med vedtak), datert 23.09.2020.

Utfordringsdokument, (PDF, 2 MB) datert 04.09.2020.

Oversikt (PDF, 345 kB) over gjeldende planer, datert 04.09.2020.

 

Vedtaket kan ikke påklages.