Kommunedelplan for Tynset by 2023-2035

Kommunestyret vedtok i møte den 19.09.2023, i sak 72/23, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 11-1, å legge Kommunedelplan for Tynset by 2023–2035, plan ID 202007, med tilhørende tiltaksplan ut til høring og offentlig ettersyn.  

Hovedformålet med kommunedelplanen er å avklare utviklingsretninger for Tynset by, herunder behov for nye boligområder og nye næringsarealer, og avklare hvor disse skal etableres. Videre vurdere kapasitet, sammenheng, helhet og trafikksikkerhet i vegnettet samt vurdere en helhetlig grønnstruktur, som vil si gang- og sykkelvegnett, fortau, sykkelfelt, turveger, turstier, friområder og andre grøntarealer, opp mot fortetting og transformasjon i sentrumsområdet. 

 

Kartutsnitt Tynset by. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses på arealplaner.no

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no

Fristen for innspill er 18.12.2023.