Losgård hyttegrend plan-ID 202004

Reguleringsplan til høring

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 fremmer formannskapet planen og vedtar å sende Reguleringsplan for Losgård Hyttegrend, Plan Id 202004, ut på foreløpig høring for å avklare om hensynet til villrein er tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget, før det tas stilling til detaljene i planforslaget.

Videre må planforslaget, om overnevnte avklaring åpner for videre regulering av feltet, justeres for å minske tetthet og høyder på bebyggelse i planen før den kan tas opp til behandling og sendes på ny høring.

 

Plankart, illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Bakgrunn:

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende fellesfunksjoner og teknisk infrastruktur på eiendom med gnr/bnr. 112/221 på Savalen, øst for Kviknedølstjønna og sør for fv. 2244.

 

Området er i dag avsatt til LNF-område i kommunedelplan (KDP) for Savalen, og planforslaget er derfor ikke i tråd med KDP for Savalen. Ettersom forslaget ikke er i tråd med overordnet plan, er det utført konsekvensutredning (KU) for området. Et av de viktigste punktene i denne KU’en er vurderinger rundt nylig registrerte villreinskart, registreringer i området viser kalvingsområde og vårbeiteområder samt et vilttrekk som går innenfor planområdet. Informasjonen om villreinens bruk av området på østsiden av Savalen er ny og har kommet frem i forbindelse med arbeidet med ny miljøkvalitetsnorm for villrein. Dette er informasjon som er i strid med definisjonen for området i regional plan for Dovrefjellområdet (Snøhetta-Knutshø), som definerer arealene som bygdenært område. I bygdenært område legger den regionale planen i utgangspunktet ikke føringer for arealbruken.

Kommunedirektøren mener at planforslaget, sett opp mot kommunedelplanprosessen på Savalen, viser at denne utviklingsretningen er en vurdering som burde vært gjort i overordnet prosess. Høyder og utnyttelse er også økt i forhold til det som er vanlig ved hyttefelter på Savalen. Konklusjonene i utførte KU sammen med det faktum at nytt hyttefelt kan komme til å innvirke negativt på villreinens leveområder og trekkruter, samt eksisterende hyttetomt-kapasitet som fremkommer i vurderingene i planprosessen i KDP-arbeidet, tilsier at man bør vurdere å ikke fremme planen videre, men avvente denne slik at de overordnede føringene for området er avklart først.

 Kommunedirektøren mener derfor at planforslaget må sendes ut på en høring for å avklare om hensynet til villrein er tilstrekkelig hensyntatt i planforslaget, før det tas stilling til detaljene i planforslaget.

Dokumenter i saken:

Særutskrift sak 21/72, Formannskapssak 52/22 (PDF, 6 MB)

Plankart datert 29.06.22 (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser datert 01.07.2022 (PDF, 604 kB)

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 01.07.2022 (PDF, 5 MB)

ROS-analyse, datert 29.06.22 (PDF, 2 MB)

Notatvurdering av hensyn for vilttrekk, datert 24.06.2022 (PDF, 2 MB)

Notatvurdering av hensyn fisk, datert 01.07.2022 (PDF, 2 MB)

Støyvurdering, datert 25.02.2022 (PDF, 4 MB)

Arkeologisk registrering, datert 19.07.20 (PDF, 9 MB)

Notat vann- og avløpsløsninger 02.12.2021 (PDF, 80 kB)

Overvannsnotat, datert 02.12.2021 (PDF, 5 MB)

Situasjonsplan vann og avløp, datert 01.12.2021 (PDF, 18 MB)

Situasjonsplan overvannstiltak, datert 01.12.2021 (PDF, 10 MB)

Situasjonsplan VA, 01.12.2021 (PDF, 4 MB)

Tegninger av omlegging av bekkeløp, datert 22.08.2022 (PDF, 942 kB)

Samlede merknader i høringsprosessen. (PDF, 4 MB)

Fastsatt planprogram, vedtatt 24.06.2021. (PDF, 2 MB)

Estimat av behov for bolig og fritidsbebyggelse i Tynset kommune, vedtatt 25.01.22 (PDF, 10 MB)