Losgård hyttegrend, Plan-ID 202004

Høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-11 fremmer formannskapet planen og vedtar å sende Reguleringsplan for Losgård Hyttegrend, Plan Id 202004, ut på høring og offentlig ettersyn.

 

Plankart. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Bakgrunn:

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for etablering av ny fritidsbebyggelse med tilhørende fellesfunksjoner og teknisk infrastruktur på eiendom med gnr/bnr. 112/221 på Savalen, øst for Kviknedølstjønna og sør for fv. 2244.

Området er i dag avsatt til LNF-område i kommunedelplan (KDP) for Savalen, og planforslaget er derfor ikke i tråd med KDP for Savalen. Ettersom forslaget ikke er i tråd med overordnet plan, er det utført konsekvensutredning (KU) for området.

Saken har tidligere vært ute til en begrenset høring vedrørende villreinhensynet i planen.

Dokumenter i saken:

 1. Særutskrift sak 74/22 (PDF, 6 MB)
 2. Særutskrift sak 52/22 (PDF, 6 MB)
 3. Plankart datert 14.12.22 (PDF, 2 MB)
 4. Planbestemmelser datert 14.12.2022 (PDF, 75 kB)
 5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 01.07.2022 (PDF, 5 MB)
 6. ROS-analyse, datert 29.06.22 (PDF, 2 MB)
 7. Notatvurdering av hensyn for vilttrekk, datert 24.06.2022 (PDF, 2 MB)
 8. Notatvurdering av hensyn fisk, datert 01.07.2022 (PDF, 2 MB)
 9. Støyvurdering, datert 25.02.2022 (PDF, 4 MB)
 10. Arkeologisk registrering, datert 19.07.2021 (PDF, 9 MB)
 11. Notat vann- og avløpsløsninger 02.12.2021 (PDF, 409 kB)
 12. Overvannsnotat, datert 02.12.2021 (PDF, 5 MB)
 13. Situasjonsplan vann og avløp, datert 01.12.2021 (PDF, 18 MB)
 14. Situasjonsplan overvannstiltak, datert 01.12.2021 (PDF, 2 MB)
 15. Situasjonsplan VA, 01.12.2021 (PDF, 4 MB)
 16. Tegninger av omlegging av bekkeløp, datert 22.08.2022 (PDF, 960 kB)
 17. Samlede merknader fra begrenset høring. (PDF, 3 MB)
 18. Samlede merknader ved varsel om oppstart. (PDF, 5 MB)
 19. Viltregistreringer vår 22 (PDF, 8 MB)
 20. Møtereferat fra møte mellom regionale myndigheter og formannskapet 22.09.22 (PDF, 215 kB)
 21. Fastsatt planprogram, vedtatt 24.06.2021. (PDF, 2 MB)
 22. Estimat av behov for bolig og fritidsbebyggelse i Tynset kommune, vedtatt 25.01.22 (PDF, 10 MB)
 23. NINA-Rapport: Kartlegging av tomtereserver i Norge. (PDF, 8 MB)

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 30.01.23.