Plan til høring og offentlig ettersyn – Områderegulering for Østerdalsporten nord, plan-ID 201801

Formannskapet vedtok den 03.04.19 i sak 32/19 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge Områderegulering for Østerdalsporten nord, plan-ID 201801, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 405 daa.

Området ligger i Tunndalen, ca. 5 km nordvest for Tynset sentrum.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3

Merknader til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 24.05.19

Klikk for stort bilde