Rønning hyttefelt, plan-ID R77

Endelig vedtatt reguleringsplan

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12–12 og 12-14 vedtok Formannskapet i Tynset 18.08.22 saksnr.47/22 etter forenklet prosess endring av plankart for Rønning hyttefelt, Plan ID R77.

Planområdets avgrensning fremgår av plankartet og er på ca. 78 daa.

Bakgrunnen for endringen er at hyttefeltet har en intern atkomstvei til 11 hyttetomter/eiendommer, hvor den eksisterende veiens beliggenhet ikke er i tråd med planen, og dette hindrer utnyttelsen av to innregulerte tomter. Dagens innregulerte veilinje går veldig nær en eksisterende hytte i Klettlia 18. Det fremmes en endring som justerer veien til en mellomting mellom dagens eksisterende vei og regulert veilinje. I tillegg foreslås en endring i tomteareal for eiendom 111/34 fra 494 m² til 1057m², noe som er i tråd med dagens bestemmelser om maks tomteareal på 1200m² for hytter i feltet. I tillegg reguleres det også inn en parkeringslomme langs innregulert atkomst til eiendom 111/64, Klettlia 40.

 Plankart, illustrasjon - Klikk for stort bilde

 

Dokumenter i saken:

Særutskrift sak 21/1709, Formannskapssak 47/22 (PDF, 2 MB)

Beskrivelse av endring (PDF, 2 MB)

Revidert Plankart (PDF, 618 kB)

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 23.09.22.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.