Tunna bru - Plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 har Statens vegvesen lagt ut forslag til reguleringsplan for Tunna bru med tilstøtende veg på rv. 3, plan-ID 201911, til høring og offentlig ettersyn.

Frist for innspill er 02.09.2020.

Formålet med planarbeidet er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav, utbedre geometrien på rv. 3 på begge sider av brua samt legge til rette for en fremtidsrettet videreføring for senere byggetrinn.  

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 01.07.2020 – 02.09.2020.

Plandokumentene kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg i høringsperioden.

Plandokumenter, oversiktstegninger med vegmodeller og profiler samt en videosnutt er lagt ut på www.vegvesen.no/Riksveg/rv3tunnabru. 

Innspill til planforslaget sendes til Statens vegvesen, pb. 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.  eller til firmapost@vegvesen.no.

 Frist for innspill er 02.09.2020.