Auma fjellbrudd - vedtatt plan

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 45/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Auma fjellbrudd, Plan-ID 201504.

Planområdet ligger  i Straumsenglia nord for kommunegrensen til Alvdal, vest for Glomma og Rv. 3.

Hele planområdet har et totalareal på ca. 175 daa.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak. Det legges opp til en vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak /-steinbrudd videre vestover fra dagens regulerte uttaks- og deponiområde på ca. 30 dekar til fremtidig over 100 dekar masseuttak/-steinbrudd. Etterbruken skal i hovedsak være deponi av rene masser, samt tilbakeføring til LNF-formål. Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grusog pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til:
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 26.09.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.