Bjørnsmoen

Kommunestyret vedtok den 20.08.15 Detaljregulering for Bjørnsmoen, plan id 201707.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av forretning/kontor med tilhørende anlegg og parkering, og fortau fra rundkjøring frem til atkomst til ny bebyggelse, samt

grønnstruktur/turveg og friluftsområde. Planområdet ligger i Tynset sentrum, vest for Brugata og sør for Domus/Coop.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 14.01.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.