Vedtatt reguleringsplan - Kommunedelplan for Fåset/Fådalen

Klikk for stort bildeKommunestyret vedtok den 27.11.18 i sak 68/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 Kommunedelplan for Fåset/Fådalen, plan-ID 20170.

Formålet med planen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Fåset og Fådalen.

Plandokumenter:

1. Planbeskrivelse, datert 11.09.2018. (PDF, 4 MB)

2.Plankart, PDF-fil av 12.07.2018. (PDF, 17 MB)

3.Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2018 (PDF, 2 MB)

4.Konsekvensutredning, datert 08.06.2018. (PDF, 3 MB)

5.Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.06.2018. (PDF, 962 kB)

Temakart:

1.Jord- og skogbruksinteresser. (PDF, 16 MB)

2.Mineralressurser. (PDF, 11 MB)

3.Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

4.Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

5.Landskap, kulturminner og kulturmiljøer. (PDF, 14 MB)

6.Naturverdier og biologisk mangfold (PDF, 10 MB)

7.Flom, ras og skred. (PDF, 5 MB)

8.Avkjørsel, holdningsklasser. (PDF, 24 MB)

9.Støysoner. (PDF, 9 MB)

10.Vann og avløp. (PDF, 8 MB)

11.Barnetråkk (PDF, 4 MB)


Andre sentrale dokumenter:

1.Saksframlegg (PDF, 2 MB)

2.Kommunestyrets vedtak (PDF, 46 kB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg inntil utgått klagefrist.

Det er klageadgang på vedtaket­. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 21.12.18.