Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027

Kommunestyre behandlet den 08.10.15 sak 58/15 endelig vedtak til kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027. Selve kommunestyrebehandlingen han du lese her (PDF, 2 MB)

Kommunedelplan for Tynset tettsted 2015-2027 består av følgende dokumenter:

Planbeskrivelse: 

1. Planbeskrivelse  (PDF, 15 MB)

Plankart: 

2. Plankart med hensynssoner  (PDF, 5 MB)

3. Plankart uten hensynsoner  (PDF, 4 MB)

4. Plankart med soneinndeling  (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser og retningslinjer: 

5. Bestemmelser og retningslinjer   (PDF, 4 MB)

Konsekvensvurdering: 

6. Konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (PDF, 2 MB)

Risiko- og sårbarhetsvurdering: 

7.  Risiko- og sårbarhetsvurdering av planforslaget (PDF, 746 kB)

Temakart: 

8.   Jord-og Skogbruksinteresser (PDF, 3 MB)

9.   Mineralressurser  (PDF, 2 MB)

10. Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter   (PDF, 3 MB)

11. Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter (PDF, 2 MB)

12. Landskap, kulturminner og kulturmiljøer (PDF, 2 MB)

13. Naturverdier og biologisk mangfold (PDF, 2 MB)

14. Flomsoner (PDF, 16 MB)

15. Avkjørsel, holdningsklasser (PDF, 29 MB)

16. Støysoner (PDF, 15 MB)

17. Dekning vann- og avløpsområder

Temakart på nett

Fagrapporter: 

18. Høydestudie (PDF, 22 MB)

19. Visuell beskrivelse av Tynset tettsted ved passering og adkomst (PDF, 2 MB)

20. Samferdsel og transportanalyse (PDF, 2 MB)

21. Vekst og utvikling av regionsenteret (PDF, 3 MB)

Tiltaksplan: 

22. Tiltaksplan (PDF, 3 MB)