Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata

Klikk for stort bildeEndelig vedtatt reguleringsplan.

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 25.09.18 Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata (plan ID 201604).

Planen erstatter delvis eksisterende plan R29 og er på ca. 40 daa. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligfortetting i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.10.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15-