Brukerråd

Brukerråd for tjenestene i kommunen er basert på kommunestyrevedtak av 29.04.14 der styringsdialog for Tynset kommune ble vedtatt. Vedtaket innebærer opprettelse av brukerråd for de ulike virksomhetene i kommunen.

Mandat brukerråd

Rådet er et rådgivende organ for virksomhetsleder, og skal:

 • Gis informasjon om virksomhetens tjenester og utviklingen av disse.
 • Vurdere budsjett, virksomhetsplan/økonomiplan, årsplaner og andre relevante planer for virksomhetsområdet.
 • Medvirke til bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser og vurdere resultatene av disse.
 • Komme med innspill om tjenestene, ut fra behov og interesse til de grupper som de representerer.
 • Det utarbeides 5 konkrete satsingsområder for hver virksomhet.
 • Delta i årlig dialogmøte med politikere.
Brukerråd Fåset skole og barnehage

FAU: Aina Karlsen, Siv Anita Barø-Leet

Elevråd: Natalie Ruud Lysfoss, Frida Risan                  

Ansatte: Tove R. Strømsøyen, Terje Qvam, Ivar Øyan                              

Politisk representant: Per Roger Bekken

Ledelsen: Marte Grann Vingelen (rektor) Ingunn Løvold (styrer bhg.)

 

Brukerråd helsetjenesten
Brukerråd institusjonstjenesten/hjemmetjenesten/dagsenteret

Runa Samuelshaug (ansattrepresentant)

Inger Mette Odden-Mæleng (ansattrepresentant)

Inga Lill Rønning (leder institusjonstjenesten)

Gøril Storeng (brukerrepresentant institusjonstjenesten)

Elin Løvhaug (leder hjemmetjenesten)

Ragnhild Tuveng (brukerrepresentant hjemmetjenesten)

Brukerråd kulturtjenesten
Esther Breslin (ansattrepresentant) Ellef Røe
Sigrunn Plassen Wangen Hedda Johansen
Terje Haugland  

 

 

 

Brukerråd Kvikne skole og barnehage

Stein Grue (rektor)
Ann Merete Nymoen /styrer barnehagen)
Stein Grue (plasstillitsvalgt)
Roar Estensgård (politisk)
Ine Strædet Stai (FAU – barnehagen)
Monica Fossum (FAU – skole)
Veni R. Skogli Elevrådsrepresentant 1
Erik Frengstad Elevrådsrepresentant 2

Brukerråd landbrukstjenesten
Kvikne Bondelag Thor Ingvald Hansen
Vara: Henning Brevad
Tynset Bondelag Gunnar Borlaug
Vara: Sigurd Hansmoen
Tylldalen Bondelag Ronny Hogstad
Landbrukskontoret Enhetsleder: Mariann Totlund
Ansatte representant: Ole Sylte Heggset
Vara: Ylva Sneltvedt

 

 

Brukerråd NAV

NAV kontorene i Nord-Østerdal har et felles regionalt brukerutvalg.

Brukerutvalgets rolle er:

 • å være et rådgivende organ for NAV-kontorene i Nord-Østerdal i saker som angår tjenestetilbudet til brukerne.
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne om erfaringer innenfor NAV-kontorets ansvarsområde.
 • et samarbeidsforum mellom Nav-kontor og brukerorganisasjonene.

Dersom du har spørsmål eller ønsker om saker de skal ta opp i møter med NAV så er følgende personer for tiden medlemmer av brukerutvalget:

 

Navn Telefon E-post Fra kommune
Jan M. Pallin 97160712 e-post Tolga

Anne Britt Nordengen

95202721 e-post Rendalen
Lilly-Ann Tharaldsteen 91175561 e-post Tynset
Magnvor Strypet Nilsen 40213722 e-post Alvdal
Unni Rustad 97977140 e-post Folldal

 

Brukerråd plan, byggesak og geodata
Arne Sandbakken Helge Bakke
Gunn Kari Grue Kristin Aasen

 

 

Brukerråd PPT - og logopedtjenesten
Hilde Hyttemoen (brukerrepresentant) Ingjerd Nygård(brukerrepresentant)
Marte G. Vingelen(brukerrepresentant) Lisbeth Skiphamn Holten(ansattrepresentant)
Ragni Hole(virksomhetsleder)  

 

Brukerråd tekniske tjenester

Odd Rune Gjeitanger- brukerrepresentant

Arve Fossen- brukerrepresentant

Marit Hulbækmo- brukerrepresentant

Jostein Hauge

Trond Vingelsgaard

Brukerråd Tjenesten for funksjonshemmede

Oddbjørn Dalløkken
Bjørn Magne Hogstad
Liv Sagmoen Skånsar (ansatt) 
Anita Aaen (ansatt)
Knut Aaseng (leder TFF og sekretær)

Brukerråd Tynset opplæringssenter
Leder Svanhild Næverdal
Andre ansatte Siri Hafstad Eggset
Vara andre ansatte Amar Fadiaw Niang
Pedagogisk personell Sondre Stubsjøen
Vara ped. personell Mari Morønning
Brukere

Shakila Babai
Kamar Helal
Emanuel Muhamba

 

Brukerråd Tynsetbarnehagene
Foreldrerepresentanter Barnehage
Maren Haga Vang Haverslia barnehage
Andrè Enget Haverslia barnehage
Signe Vingelsgaard Rugtveit Skogstua barnehage
Karen Eline Krogh Skogstua barnehage
Marita Leet Tronstua barnehage
Kjetil Bjøntegård Tronstua barnehage

 

Personalrepresentanter Barnehage
Aud Helene Storgjelten Haverslia barnehage
Kjersti Drevsjømoen Often Skogstua barnehage
Rita Brandsnes Tronstua barnehage
Grete Storhaug Styrer Haverslia barnehage
Kristin Holann Styrer Tronstua barnehage
Karin Thoreby Styrer Skogstua barnehage
Mariann Hagen Leder for Tynsetbarnehagene

 

Brukerråd Tynset barneskole
 • Jan Kåre Moan (representant fra kommunen, politiker)
 • Jostein Sivertsen (representant fra kommunen, rektor)
 • Ragnhild Hoston (representant undervisningspersonalet)
 • Snezana Vukovic (representant undervisningspersonalet)
 • Mari Hoel Sandberg (representant øvrige ansatte)
 • Ingrid Nygjelten (leder FAU)
 • Per Sverre Hagen (nestleder FAU)
 • Amund Fjæran (leder elevrådet)
 • Synne Kvittum Nytrøen (nestleder elevrådet)
Brukerråd Tylldalen skole
 • Anette Strypet Nilsen - leder
 • Ronny Hogstad - nestleder
 • Morten Kroglund- rektor og sekretær
 • Anne Dorthea Bolstad Fiskvik- ansatt
 • Annar Moen- ansatt 
 • Kristoffer Hagen (Arne Eggen, vara)- politiker

I tillegg er de 3 eldste elevene fra elevrådet med i Samarbeidsutvalget.

Brukerråd Tynset ungdomsskole

Vidar Søberg (representant fra kommunen, politiker)
Stian Nystuen (representant fra kommunen, rektor)
Line Ryen Svee (leder FAU)
Karin Brekken (nestleder FAU)
Espen Solvang (representant undervisningspersonalet)
Gøril Storeng (representant undervisningspersonalet)
Sander Grøntvedt (leder elevrådet)
Lorin Savuran (nestleder elevrådet)
Kjetil Vang (representant øvrige ansatte)