Brukerråd

Brukerråd for tjenestene i kommunen er basert på kommunestyrevedtak av 29.04.14 der styringsdialog for Tynset kommune ble vedtatt. Vedtaket innebærer opprettelse av brukerråd for de ulike virksomhetene i kommunen.

Mandat brukerråd

Rådet er et rådgivende organ for virksomhetsleder, og skal:

 • Gis informasjon om virksomhetens tjenester og utviklingen av disse.
 • Vurdere budsjett, virksomhetsplan/økonomiplan, årsplaner og andre relevante planer for virksomhetsområdet.
 • Medvirke til bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser og vurdere resultatene av disse.
 • Komme med innspill om tjenestene, ut fra behov og interesse til de grupper som de representerer.
 • Det utarbeides 5 konkrete satsingsområder for hver virksomhet.
 • Delta i årlig dialogmøte med politikere.
Brukerråd Fåset skole og barnehage

FAU: Torunn Søgaard, Anne Berit Gjelten, Kjersti Haga Vang, Viviann L Halvorsen og Øystein Tangen.

Elevråd: Mia Skaret Tangen, Oleander D Bremnes, Lars Kverneggen, Kristoffer Mikalsen og Sanne Vang Odden ( Elida Vang Odden, Oliver Qvam Niemiec, Andreas Bangen, Henriette Risan og Jostein Nygårdshaug).

Samarbeidsutvalget: Ansatte: Tove R. Strømsøyen, Bård Haugros, Ivar Øyan    
                                 Foreldre: Viviann Livden Halvorsen og Anne Berit Gjelten
                                 Elevråd: Sanne Vang Odden og Jostein Nygårdshaug                   

Politisk representant: Einar Kverneggen (vara: Tor Inge Snekkermoen).

Ledelsen: Øyvind Hodal (rektor) Ingunn Løvold (styrer bhg.)

 

Brukerråd helsetjenestenSend e-post til Anita Rekstad - ansattrepresentant Psykisk helse
Send e-post til Toril Nyhus - tjenesteområdeleder
Send e-post til Elin Jordet - brukerrepresentant Tynset legesenter
Send e-post til Gunhild Nordtun - ansattrepresentant Helsestasjon
Send e-post til Inger Lise Stubsjøen Martinsen - brukerrepresentant Ergoterapitjenesten
Send e-post til Mari Eggen - ansattrepresentant Psykisk helse
Send e-post til Imre Røst - brukerrepresentant Psykisk helse

Brukerråd institusjonstjenesten/hjemmetjenesten/dagsenteret

Send e-post til Charlotte Hofset (ansattrepresentant)

Send e-post til Ingebjørg Pedersen (ansattrepresentant)

Send e-post til Solvor Rehder Aasberg (leder institusjonstjenesten)

Anne Marie Solvang tlf 907 78 664 (brukerrepresentant institusjonstjenesten)

Send e-post til Elin Løvhaug (leder hjemmetjenesten)

Ragnhild Tuveng (brukerrepresentant hjemmetjenesten)

Brukerråd kulturtjenesten
Esther Breslin (ansattrepresentant) Ellef Røe
Send e-post til Sigrunn Plassen Wangen Hedda Johansen
Send e-post til Terje Haugland  

 

 

 

Brukerråd Kvikne skole og barnehage

Send e-post til Stein Grue (rektor)
Ann Merete Nymoen /styrer barnehagen)
Stein Grue (plasstillitsvalgt)
Roar Estensgård (politisk)
Ine Strædet Stai (FAU – barnehagen)
Monica Fossum (FAU – skole)
Veni R. Skogli Elevrådsrepresentant 1
Erik Frengstad Elevrådsrepresentant 2

Brukerråd landbrukstjenesten
Tolga Tynset Bonde- småbrukarlag Geir Morten Brekken
Kvikne Bondelag Vegar Fossum
Vara: Kåre Kristen Totlund
Tynset Bondelag Olav Urset Østigård
Tylldalen Bondelag Andreas Horten
Landbrukskontoret Enhetsleder: Send e-post til Mariann Totlund
Ansatte representant:
Send e-post til Ole Sylte Heggset
Vara: Send e-post til Ylva Sneltvedt

 

 

Brukerråd NAV

NAV kontorene i Nord-Østerdal har et felles regionalt brukerutvalg.

Brukerutvalgets rolle er:

 • å være et rådgivende organ for NAV-kontorene i Nord-Østerdal i saker som angår tjenestetilbudet til brukerne.
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne om erfaringer innenfor NAV-kontorets ansvarsområde.
 • et samarbeidsforum mellom Nav-kontor og brukerorganisasjonene.

Dersom du har spørsmål eller ønsker om saker de skal ta opp i møter med NAV så er følgende personer for tiden medlemmer av brukerutvalget:

 

Navn Telefon Fra kommune
Jan M. Pallin
Send e-post til jan.magne.pallin@gmail.com
97160712 Tolga

Anne Britt Nordengen
Send e-post til annebrittnordengen@hotmail.com

95202721 Rendalen
Lilly-Ann Tharaldsteen
Send e-post til lillyannmail@gmail.com
91175561 Tynset
Magnvor Strypet Nilsen
Send e-post til may-ni@fjellnett.no
40213722 Alvdal
Unni Rustad
Send e-post til unni.rustad@outlook.com
97977140 Folldal

 

Brukerråd plan, byggesak og geodata
Arne Sandbakken Helge Bakke
Gunn Kari Grue Send e-post til Kristin Aasen

 

 

Brukerråd PPT - og logopedtjenesten
Hilde Hyttemoen (brukerrepresentant) Ingjerd Nygård(brukerrepresentant)
Send e-post til Marte G. Vingelen(brukerrepresentant)  
Send e-post til Ragni Hole(virksomhetsleder)  

 

Brukerråd tekniske tjenester

Odd Rune Gjeitanger- brukerrepresentant

Arve Fossen- brukerrepresentant

Marit Hulbækmo- brukerrepresentant

Send e-post til Svein Magne Storaas

Brukerråd Tjenesten for funksjonshemmede

Oddbjørn Dalløkken
Bjørn Magne Hogstad
Send e-post til Anita Aaen (ansatt)
Send e-post til Knut Aaseng (leder TFF og sekretær)

Brukerråd Tynset opplæringssenter
Brukerråd Tynsetbarnehagene
ForeldrerepresentanterBarnehage
Maren Haga VangHaverslia barnehage
Andrè EngetHaverslia barnehage
Signe Vingelsgaard RugtveitSkogstua barnehage
Karen Eline KroghSkogstua barnehage
Marita LeetTronstua barnehage
Kjetil BjøntegårdTronstua barnehage

 

PersonalrepresentanterBarnehage
Send e-post til Aud Helene StorgjeltenHaverslia barnehage
 Skogstua barnehage
Send e-post til Rita BrandsnesTronstua barnehage
Send e-post til Ingunn Mathea SelboeStyrer Haverslia barnehage
Send e-post til Kjersti Drevsjømoen OftenStyrer Tronstua barnehage
Send e-post til Karin ThorebyStyrer Skogstua barnehage
Send e-post til Mariann HagenLeder for Tynsetbarnehagene

 

Brukerråd Tynset barneskole
 • Oda Brudevoll Hagen (representant fra kommunen, politiker)
 • Marte Grann Vingelen (rektor)
 • Mari Hoel Sandberg (ansattrepresentant)
 • Britt Vangen Sandvold (ansattrepresentant)
 • Ragnhild Hoston (ansattrepresentant)
 • Jon Eldar Hammerås (foreldrerepresentant)
 • Gosia Kveberg (foreldrerepresentant)
 • Eira Heggstad Storbækken (elevrepresentant)
 • Mie Larsen Øverli (elevrepresentant)
Brukerråd Tylldalen skole
 • Glenn Hornset - leder
 • Tone Eggestad - nestleder
 • Morten Kroglund - rektor og sekretær
 • Torodd Brun - ansatt
 • Annar Moen - ansatt 
 • Nils Helge Kirkbakk (Thea Reiten, vara) - politiker

I tillegg er de 3 eldste elevene fra elevrådet med i Samarbeidsutvalget.

Brukerråd Tynset ungdomsskole
                        Samarbeidsutvalget Tynset ungdomsskole
Fra kommunestyretHalvor Dølmo Vara: Margrete Sundberg Rusten
RektorStian Nystuen
Fra foreldrerådetKarin Brekken og Sigbjørn Nygård
Fra lærerneMari G. Schjølberg og Julie K. Røe
Fra elevrådetPetter Taraldsteen og Aurora Oldertrøen
Fra andre ansatteKjetil Vang