Brukerråd

Brukerråd for tjenestene i kommunen er basert på kommunestyrevedtak av 29.04.14 der styringsdialog for Tynset kommune ble vedtatt. Vedtaket innebærer opprettelse av brukerråd for de ulike virksomhetene i kommunen.

Mandat brukerråd

Rådet er et rådgivende organ for virksomhetsleder, og skal:

 • Gis informasjon om virksomhetens tjenester og utviklingen av disse.
 • Vurdere budsjett, virksomhetsplan/økonomiplan, årsplaner og andre relevante planer for virksomhetsområdet.
 • Medvirke til bruker- og arbeidsmiljøundersøkelser og vurdere resultatene av disse.
 • Komme med innspill om tjenestene, ut fra behov og interesse til de grupper som de representerer.
 • Det utarbeides 5 konkrete satsingsområder for hver virksomhet.
 • Delta i årlig dialogmøte med politikere.
Brukerråd Fåset skole og barnehage

FAU: Inga Dalvang (leder bhg) Kjersti Haga Vang (bhg) Aina Karlsen, nestleder (skole) Nils Odden (skole) Renate Raabe (skole)

Elevråd: Lars Utgard Kverneggen, Vilde Moen Engen, Sanne Vang Odden, Ellev Vang Odden, Tuva Moen Engen               

Samarbeidsutvalget: Ansatte: Tove R. Strømsøyen, Terje Qvam, Ivar Øyan    
                                 Foreldre: Inga Dalvang, Nils Odden  
                                 Elevråd: Tuva Moen Engen, Ine Hammerås Müller                        

Politisk representant: Erik Vangen Jordet

Ledelsen: Marte Grann Vingelen (rektor) Ingunn Løvold (styrer bhg.)

 

Brukerråd institusjonstjenesten/hjemmetjenesten/dagsenteret

Send e-post til Runa Samuelshaug (ansattrepresentant)

Send e-post til Ingebjørg Pedersen (ansattrepresentant)

Send e-post til Solvor Rehder Aasberg (leder institusjonstjenesten)

Send e-post til Gøril Storeng (brukerrepresentant institusjonstjenesten)

Send e-post til Elin Løvhaug (leder hjemmetjenesten)

Ragnhild Tuveng (brukerrepresentant hjemmetjenesten)

Brukerråd kulturtjenesten
Esther Breslin (ansattrepresentant) Ellef Røe
Send e-post til Sigrunn Plassen Wangen Hedda Johansen
Send e-post til Terje Haugland  

 

 

 

Brukerråd Kvikne skole og barnehage

Send e-post til Stein Grue (rektor)
Ann Merete Nymoen /styrer barnehagen)
Stein Grue (plasstillitsvalgt)
Roar Estensgård (politisk)
Ine Strædet Stai (FAU – barnehagen)
Monica Fossum (FAU – skole)
Veni R. Skogli Elevrådsrepresentant 1
Erik Frengstad Elevrådsrepresentant 2

Brukerråd landbrukstjenesten
Kvikne Bondelag Thor Ingvald Hansen
Vara: Henning Brevad
Tynset Bondelag Gunnar Borlaug
Vara: Sigurd Hansmoen
Tylldalen Bondelag Ronny Hogstad
Landbrukskontoret Enhetsleder: Send e-post til Mariann Totlund
Ansatte representant:
Send e-post til Ole Sylte Heggset
Vara: Send e-post til Ylva Sneltvedt

 

 

Brukerråd NAV

NAV kontorene i Nord-Østerdal har et felles regionalt brukerutvalg.

Brukerutvalgets rolle er:

 • å være et rådgivende organ for NAV-kontorene i Nord-Østerdal i saker som angår tjenestetilbudet til brukerne.
 • et forum for tilbakemelding fra brukerne om erfaringer innenfor NAV-kontorets ansvarsområde.
 • et samarbeidsforum mellom Nav-kontor og brukerorganisasjonene.

Dersom du har spørsmål eller ønsker om saker de skal ta opp i møter med NAV så er følgende personer for tiden medlemmer av brukerutvalget:

 

Navn Telefon Fra kommune
Jan M. Pallin
Send e-post til jan.magne.pallin@gmail.com
97160712 Tolga

Anne Britt Nordengen
Send e-post til annebrittnordengen@hotmail.com

95202721 Rendalen
Lilly-Ann Tharaldsteen
Send e-post til lillyannmail@gmail.com
91175561 Tynset
Magnvor Strypet Nilsen
Send e-post til may-ni@fjellnett.no
40213722 Alvdal
Unni Rustad
Send e-post til unni.rustad@outlook.com
97977140 Folldal

 

Brukerråd plan, byggesak og geodata
Arne Sandbakken Helge Bakke
Gunn Kari Grue Send e-post til Kristin Aasen

 

 

Brukerråd PPT - og logopedtjenesten
Hilde Hyttemoen (brukerrepresentant) Ingjerd Nygård(brukerrepresentant)
Send e-post til Marte G. Vingelen(brukerrepresentant)  
Send e-post til Ragni Hole(virksomhetsleder)  

 

Brukerråd tekniske tjenester

Odd Rune Gjeitanger- brukerrepresentant

Arve Fossen- brukerrepresentant

Marit Hulbækmo- brukerrepresentant

Send e-post til Svein Magne Storaas

Send e-post til Trond Vingelsgaard

Brukerråd Tjenesten for funksjonshemmede

Oddbjørn Dalløkken
Bjørn Magne Hogstad
Send e-post til Liv Sagmoen Skånsar (ansatt) 
Send e-post til Anita Aaen (ansatt)
Send e-post til Knut Aaseng (leder TFF og sekretær)

Brukerråd Tynsetbarnehagene
Foreldrerepresentanter Barnehage
Maren Haga Vang Haverslia barnehage
Andrè Enget Haverslia barnehage
Signe Vingelsgaard Rugtveit Skogstua barnehage
Karen Eline Krogh Skogstua barnehage
Marita Leet Tronstua barnehage
Kjetil Bjøntegård Tronstua barnehage

 

Personalrepresentanter Barnehage
Send e-post til Aud Helene Storgjelten Haverslia barnehage
Send e-post til Kjersti Drevsjømoen Often Skogstua barnehage
Send e-post til Rita Brandsnes Tronstua barnehage
Send e-post til Grete Storhaug Styrer Haverslia barnehage
Send e-post til Kristin Holann Styrer Tronstua barnehage
Send e-post til Karin Thoreby Styrer Skogstua barnehage
Send e-post til Mariann Hagen Leder for Tynsetbarnehagene

 

Brukerråd Tynset barneskole
 • Jan Kåre Moan (representant fra kommunen, politiker)
 • Jostein Sivertsen (representant fra kommunen, rektor)
 • Ragnhild Hoston (representant undervisningspersonalet)
 • Mari Hoel Sandberg (representant øvrige ansatte)
 • Ingrid Nygjelten (leder FAU)
 • Per Sverre Hagen (nestleder FAU)
 • Amund Fjæran (leder elevrådet)
 • Synne Kvittum Nytrøen (nestleder elevrådet)
Brukerråd Tylldalen skole
 • Anette Strypet Nilsen - leder
 • Ronny Hogstad - nestleder
 • Morten Kroglund- rektor og sekretær
 • Anne Dorthea Bolstad Fiskvik- ansatt
 • Annar Moen- ansatt 
 • Kristoffer Hagen (Arne Eggen, vara)- politiker

I tillegg er de 3 eldste elevene fra elevrådet med i Samarbeidsutvalget.

Brukerråd Tynset ungdomsskole

Vidar Søberg (representant fra kommunen, politiker)
Stian Nystuen (representant fra kommunen, rektor)
Line Ryen Svee (leder FAU)
Karin Brekken (nestleder FAU)
Espen Solvang (representant undervisningspersonalet)
Gøril Storeng (representant undervisningspersonalet)
Sander Grøntvedt (leder elevrådet)
Lorin Savuran (nestleder elevrådet)
Kjetil Vang (representant øvrige ansatte)