Beredskap og krise

Krise er en uønsket hendelse, eller flere hendelser, som er mer omfattende enn det ordinære tjenesteapparatet i kommunen kan håndtere tilfredsstillende.

Kjennetegn ved kriser:

  • En alvorlig hendelse som kommer overraskende på virksomheten, og hvor det er behov for rask handling og ekstraordinære tiltak.
  • Innledningsvis er det stor usikkerhet om krisens art, omfang og retning.
  • Hendelsen og situasjonen er preget av tidspress, usikkerhet og fokus på kortsiktige løsninger.
  • Virksomheten opplever mangel på informasjon, intens interesse fra utenforstående og fra media.

Dersom det oppstår en krise, samles kommunens kriseledelse for å vurdere forsterkede tjenester for å ta hånd om forulykkede, pårørende og andre berørte. Kriseledelsens oppgaver kan være:

  • Skaffe oversikt over inntruffet hendelse og hvilke konsekvenser det kan ha for kommunen og kommunens innbyggere.
  • Varsle fylkesmannen.
  • Kommunikasjon og informasjon til innbyggerne og egne ansatte.
  • Benytte nødvendige faginstanser.
  • Lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige ressurser.

Medlemmer i kommunens kriseledelse:

Funksjon

Navn

Telefonnummer

Ordfører

Merete Myhre Moen

906 11 252

Kommunedirektør

Erling Straalberg

400 35 383

Utdanningssjef

Bent Kvisle

909 34 774

Helse- og omsorgssjef

Marit Motrøen

959 40 611

Teknisk sjef

Svein Magne Storås

909 89 096

Representant for personalavdelingen

Siv N. Reiten

469 30 740

Leder for Tynsetbarnehagene

Mariann Hagen 417 49 990

Beredskapskontakt

Amund Aarvelta

984 39 174

 

Kommunens beredskapsplan kan du lese her: Beredskapsplan (PDF, 209 kB)

Det er viktig å ta hånd om rammede og berørte på en betryggende måte. Kommunen har et psykososialt kriseteam som består av ressurspersoner som kan kalles ut på kort varsel. 

Nyttige linker:

Flom- og jordskredvarsel

Meteorologisk institutt

Sikker hverdag

Direktoratet for samfunnssikerhet og beredskap

Norges vassdrags- og energidirektorat

Varsom.no

Fylkesmannen i Hedmark

Statens naturskadeordning