Grensepåvisning

Når en eiendom mangler grensemerker, kan kommunen etter søknad sette ut grensemerker.

Det skal i alle former for klarlegging av grense, også der det er en ren utstikking i henhold til tidligere oppmålingsforretning (målebrev eller lignende), avholdes oppmålingsforretning.

Dersom klarleggingen gjelder grense som er koordinatbestemt i tidligere oppmålingsforretning, og nye koordinater ikke avviker fra tidligere koordinater med mer enn 10 cm, skal matrikkelbrev bare utstedes når dette er særskilt krevd. Kommunen skal i så fall bare underrette partene om at forretningen er gjennomført.

Kommunen kan kreve at partene bekrefter klarleggingen. Dette gjelder både klarlegging som egen forretning, og klarlegging i forbindelse med andre sakstyper, jf. matrikkellova §§ 17 og 33.

Målgruppe:
Følgende kan kreve klarlegging av eksisterende grenser utført som særskilt forretning:

  • den som har grunnboksheimel som eier eller fester til den aktuelle matrikkeleininga, eller
  • staten, fylkeskommune eller kommune.

Lovverk:

For påvising/klarlegging av eksisterende grenser kan skjema  benyttes. Hvis ikke dette skjema benyttes, forlanges det underskrift av rekvirenten på et annet dokument. Det må legges et kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises.

Krav til dokumentasjon vil være avhengig av hva slags opplysninger det dreier seg om og hvordan de opprinnelig er hentet inn.

Grensepåvisning - skjema

 

Må ha

Søknad om tiltak etter Matrikkelloven (søknad om eksisterende grense)(RM 2010.10)

Ja
Gå til eksempel skjema søknad om tiltak etter Matrikkelloven i PDF (PDF, 2 MB)  
Gå til skjema søknad om tiltak etter Matrikkelloven i PDF (PDF, 163 kB)  

Kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder.

Ja


Saksbehandling / tidsfrister:

Når rekvisisjon for oppmålingsforretning er mottatt og det ikke er avtalt noe annet med rekvirenten, skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføringen innen 16 uker.

Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

  • Betaling av gebyr
  • Påklaging
  • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
  • Sikre oppmøte (4 uker)
  • Lokal forskrift om vinterperiode (finnes på kommunens hjemmeside)

Gebyr:
Gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.


Ved overskridelse av gitte frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter en til hver tid gjeldende lovbestemmelser.