Nye takster

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har nå vedtatt nye takster fore eiendomsskatt for kommende ti-årsperiode. Melding om vedtatt takst samt detaljert grunnlag for skatt og takst sendes ut før 1. mars. Dette sendes ut elektronisk via AltInn. Dersom du ikke åpner skrivet elektronisk vil du få det tilsendt i brevpost etter noen dager.

Les mer her. (PDF, 337 kB)

 

Kommunestyret vedtok den 01.10.2019, i sak 69/19, Områderegulering for Østerdalsporten Nord – Plan-Id 201801. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.
Planområdet ligger i Tunndalen, ca. 5 km nordvest for Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                     

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

 

Endelig vedtak

KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Kommunestyret den 01.10.2019, saksnr 66/19.

"Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger, datert 09.09.19".
Fra samme tid oppheves § 1.17 i kommunedelplan for Tynset tettsted, datert 08.10.15.

Fra side 9 i bestemmelsene. endring av første setning under punktet Lyskasser.
Lysskilt i form av lyskasse (andre former enn frittstående bokstaver og symboler som er/kan belyses
innenfra) tillates.

Formålet med å endre bestemmelsene er at Tynset sentrum skal få et helhetlig visuelt preg, basert på
moderne belysningsteknologi.

Kommunen saksfremlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes Servicetorg.

Vedtaket kan ikke påklages.