Mandag 8. april 2019, kl 18.30 i foajeen Kompetansesenteret,  Aumliveien 4c, Tynset.

Dette er møtet for næringsdrivende i Tynset – uavhengig av bransje – som ønsker inspirasjon og påfyll. Du vil lære mer om hvordan din bedrift kan omstille seg for vekst og hvilke virkemidler som finnes. Les mer her. (PDF, 737 kB)

 

Onsdag 27. mars kl. 15.30 - 18.00, les mer her. (PDF, 521 kB)

 

Tynset kommune er i gang med å omtaksere alle typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 3 A (faste eiendommer i hele kommunen) og § 8 A-3 (taksering hvert tiende år).

Generell informasjon om detter er utsendt til alle eiere av skattbar eiendom i 2018.
https://www.tynset.kommune.no/tjenester/okonomi-skatt-og-gebyrer/eiendomsskatt/nytaksering-av-eiendomsskatt/

Kommunen har sendt ut skriv til alle eiere av næringseiendommer i Tynset om at det nå vil bli gjennomført besiktigelse av alle næringseiendommer.

Tynset kommune har inngått avtale med ESKAN AS som skal gjennomføre besiktigelse og takstvurdering av næringseiendommene.Arbeidet starter opp i løpet av mars og vil pågå utover våren og forsommeren.
Besiktiger/taksator vil ta kontakt med eier undervegs i arbeidet dersom det er behov for opplysninger om forhold på eiendommen.

Takstgrunnlaget for eiendomsskatt fastsettes seinere av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt i Tynset. Nye takster skal gjelde fra og med skatteåret 2020.

Fritids- og boligeiendom som ligger i bygning som delvis benyttes til næring vil bli besiktiget samtidig med næringsdelen.  

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Les mer her. (PDF, 261 kB)

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS har den siste tiden fått flere henvendelser fra innbyggere i våre eierkommuner som blir oppringt av telefonselgere eller blir oppsøkt av dørselgere som skal selge brannvarslere. De som blir kontaktet får et inntrykk av at selgeren representerer brannvesenet, og at brannvesenet har pålagt dem å bytte brannvarslere. Brannvesenet driver IKKE med denne type virksomhet. Les mer her. (PDF, 367 kB)

 

Lurer du på hvordan barneverntjenesten jobber, hvem vi er og hvor vi holder til? Kanskje kan du tenke deg å bli oppdragstaker for barnevernet, som besøkshjem, støttekontakt eller fosterhjem? Nå inviterer vi igjen til Åpen dag i kontorlokalene våre på Tynset.

Vi åpner dørene fredag 5. april kl 10 – 14.

Vi holder til i 4. etasje i Tynset Rådhus og ønsker samarbeidsinstanser, privatpersoner og andre velkommen inn.

5. mars vil faktura på kommunale gebyrer bli sendt ut, med forfall 22. mars. Der er også årsoppgjør på vannmålere med.

De som har e-faktura og vipps vil få fakturaen i sin vipps. Dersom det ikke ønskes må hver enkelt gå inn på sin egen vipps og endre på innstillingene.

Gå inn på din profil i vipps-appen, deretter betalingsvalg og fjern markeringen på "få eFaktura i Vipps".

Har du spørsmål til faktura ta gjerne kontakt med kommunen på 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om oppstart av:

Revidering av Kommunedelplan (KDP) Tynset tettsted, plan-ID 201501, Bestemmelse § 1.17 Skilt- og reklameinnretninger, i tråd med mandat gitt til Komite Miljø, landbruk, teknisk, datert 28.02.19.
Formålet er å endre bestemmelsene slik at Tynset sentrum får et helhetlig visuelt preg, basert på moderne belysningsteknologi. 
De nye bestemmelsene vil erstatte tidligere bestemmelser i KDP Tynset tettsted.
Endringen vurderes å være av mindre betydning og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.
Forslagsstiller er Tynset kommune.

Merknader til varsel om oppstart

Merknader av betydning for planarbeidet sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 17.04.19

Eiendomsskattelista for Tynset kommune legges ut til offentlig ettersyn ved servicetorget i rådhuset den 1. mars. Listene blir liggende framme til 12. april.

Alle eiere av eiendom med ny eller endret takst vil få tilsendt melding om dette sammen med faktaopplysninger om eiendommen, som takstbeløp, skattebeløp og hvordan denne er fremkommet.

Eventuelle klager på eiendomsskatten, eller tilbakemeldinger om feil i grunnlaget, må framsettes skriftlig til Tynset kommune innen 6 uker fra utlegging av listene til offentlig ettersyn 1. mars. Listene kan leses  her. (PDF, 709 kB)

Klagefrist for 2019 er 12. april.

Eiendomsskattekontoret
Tynset kommune

Kommunestyret vedtok den 26.02.2019 Detaljreguleringsplan for brønnområde III, Savalen, Plan-IDid 201603.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for sikring av beskyttelsessonene og influensområdet til brønnområde III ved Kvikndøltjønna, Savalen. Planområdet ligger ca. 1 km øst for Savalen fjellhotell & Spa.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.03.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­