Tjønnmosenteret sto ferdig september i 2002. En arbeidsgruppe med politikere, ansatte og bruker representanter hadde jobbet i over seks år før det ble en realitet. Les mer her. (PDF, 493 kB)

 

Mange av oss tror fortsatt at lokalt tannhelsetilbud er et kommunalt ansvar og leter på kommunenes hjemmesider for å finne informasjon om tannklinikker, åpningstider, akutthjelp og rettigheter.

Det er ikke alltid lett å vite hvilke offentlige tjenester som sorterer under kommunen, fylkeskommunen eller staten når man skal lete på nettet eller i telefonkatalogen. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunens ansvar og fylkeskommunen har ansvaret for at innbyggerne i fylket får det tannhelsetilbudet de har krav på.

https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/tannhelse/tannklinikker

Tynset tannklinikk er lokalisert i tilknytning til Nord-Østerdal videregående skole. Tannklinikken er åpen alle ukedager og har telefonnr. 62 47 18 20.
 
Dersom du har behov for tannlegehjelp på kveldstid eller i helga, kan gule sider være et alternativ for å søke offentlige og privatpraktiserende tannleger eller kontakt Legevaktsentralen tlf 116117 http://www.sykehuset-innlandet.no/omoss/avdelinger/kirurgi-og-ortopedi-tynset/Sider/legevaktsentralen.aspx 

 

 

 

 

Kurset er utarbeidet for personer som ønsker å bedre sin evne til å regulere og mestre belastninger, knyttet til arbeidsliv/skole, helse og privatliv. Les mer her. (PDF, 272 kB)

Interesserte bes ta kontakt med Heidi Øien (916 37 921) eller Kjetil Lorentzen (404 19 118) i god tid før 06.02.19 da vi gjennomfører forsamtale før oppstart.

 

Miljødirektoratet

Har du en god idé som vi kan samarbeide om? Ta kontakt med kommunen for å drøfte forslaget – sammen kan vi få til noe. Les mer her. (PDF, 377 kB)

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, varsles med dette oppstart av detaljregulering mellom Brugata, Ringveien og Elvegata innenfor Tynset sentrum.
Planavgrensningen er vist på kartet.

Forslagsstiller er Tynset Invest  AS.

Gjeldende planer for området er Reguleringsplan R9C, Området mellom Brugata, Ringveien, Elvegata, sist revidert 29.06 1999. Området har tidligere vært regulert innenfor byggeformålene forretning, service, verksted og industri.

Intensjonen med planen er å regulere Elfengveien tilbake til dagens plassering, samt tilrettelegge for mulig utvidelse av eksisterende bygning innenfor regulert område F1. Arealformålet innenfor F1 endres til dagens arealformål som er forretning, kontor og tjenesteyting.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 04.02.2019 til;

STUDIONSW

v/Tore Bergh

E-post tb@studionsw.no eller pr post til StudioNSW, Pb. 13, 2301 Hamar.

Tlf. 970 54 951

Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon, der man befinner seg mellom barken og veden. Hvordan kan du bli bedre i din jobb som mellomleder?
Dette kurset vil gi noen verktøy som kan motivere deg til å ta fatt på oppgavene med ny inspirasjon. 
Kursleder: Svein Harald Røine; Lederutvikler, foredragsholder, forfatter og blogger.

Dagskurs ved Tynset Studie- og høgskolesenter 31. januar.
Påmeldingsfrist 18. januar.  

Kursomtale og påmelding.

Velkommen til et særs interessant og nyttig kurs!

 

Smea torsdag 24. januar kl 19.00.
 Alle har et forhold til skogen, men hvor godt kjenner vi den egentlig? I dette foredraget vil forfatter Reidar Müller fortelle om skogens naturhistorie, om hvordan mennesket har sett på den gjennom tidene og ikke minst om dens arter, ukjente og kjente. Han vil fortelle om når skogen oppsto, om da den kledde Arktis og Antarktis, om skogbranner og om overtro, og ikke minst om en besværlig trang til å spore ulv. Bokbader er Arne Eggen.

Se plakat her. (PDF, 4 MB)

 

Klokken 12-14 hver 2. eller 3. torsdag i måneden, vil jeg befinne meg på ordførerbenken inne på AMFI.
Målet er at alle og enhver lettere skal kunne slå av en prat og der ingen sak er for liten og ingen for stor.
Den første datoen er 10. januar klokka 12.
Som ordfører har jeg i lengre tid tenkt på å gjøre meg mer tilgjengelig for innbyggerne, så da tilbudet fra senterlederen på AMFI kom, passet det bra å realisere tanken.

Velkommen!

Merete Myhre Moen

 

Arbeidene utføres fra mandag 07. januar til fredag 26. januar (uke 2, 3 og 4). Under ombyggingen kan dessverre heisen ikke benyttes. Publikum som er avhengig av heis kan henvende seg i Servicetorget i 1. etasje for å avtale møte med saksbehandler. Vi beklager de ulemper dette medfører.

 

 

Tynset kommune har sendt ut varsel om vannmåleravlesing på SMS. Dette gjelder vannoppgjøret for året 2018.
Du blir bedt om å sende vannmålerstand ved å svare på SMS. Det skal kun besvares med tall - systemet tillatter ikke bokstaver eller andre tegn. De abonnentene som ikke har anledning til å lese av innen fristen 06.01.2019 eller får feilmelding kan kontakte servicetorget på 62 48 50 00.