Tynset kommune vil foreta en oppdatering av sine IT-systemer fredag 24. mai. Det vil ikke være mulig å registrere jobbsøknader i perioden oppdateringen pågår. Som følge av dette er søknadsfristen på stillingen som regnskapsleder forlenget til og med søndag 26. mai.

 

 

22. mai ble det foretatt trekning av reinsjakt på kommunens grunn. Søkere får beskjed på e-post. Det er også to ledige rypefelt som blir annonsert på nytt til innenbygdsboende jegere i løpet av denne uka. Dessuten er det en del ledige garnhelger på Y-tjønnan. Disse vil bli lagt ut for salg til innenbygdsboende i første omgang, før det åpnes for alle. Ved spørsmål om jakt og fiske ta gjerne kontakt med landbruksavdelingen.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.
I den forbindelse inviterer Rendalen kommune til et arbeidsmøte 24. mai.

 

Kurset foregår på Tynset Uke 21.

Man må regne med noe trafikk med brannbiler i Tynset  sentrum, det skal ikke kjøres med blålys.

Øvingsområdene blir med utgangspunkt i Tynset Brannstasjon, område Industrifeltet og Bangmoen øvre grense, Tynset skytterbane.

Øvingsområdene blir skiltet Øvelse.

Onsdag gjennomføres det nedbrenningsøvelse på adresse Aumvegen 670. Det er oppstart etter lunsj onsdag 22 mai, og fortsetter utover kvelden.

Kursarrangør Fjellugla kompetanse AS.

Vi vil gjøre vårt beste for å få kunnskap om dette ut til slik som skoler, barnehager, foreldreutvalg, kulturskole, bibliotek, frivilligsentraler, helse/omsorg institusjonene (eks. tiltak på Tjønnmosenteret), folkehelse, tillitsvalgte, kirkeverge, menighetene, politikere, utvalg og råd (eldre-, ungdom-, likestilling-, flerkulturelle-), kor, korps, idrett, grendehus, grendeutvalg, arrangementer (Trolldager, Spekematfestival, Tynsetmartn, opera og spel i Tylldalen …..), ildsjeler og alle andre som kan dra nytte av dette.

Les mer her (PDF, 2 MB)

Påmelding

 

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 25.04.19, i sak 50/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2, 12-10 og 12-11, å legge Detaljregulering for Kjølmoen Park, plan-ID 201705 ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen erstatter delvis plan R25A, Kjølmoen-Maageng.  Planområdet er på ca. 7,8 daa. Formålet med planen er å legge til rette for et attraktivt boligområde, med noe kombinert bolig/forretning/kontor mot Parkveien.

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 
 
 
 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Innspill til planen sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 17.06.19.

 

Tynset kommune deler årlig  ut et talentstipend til ungdom i alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk uttrykksform. Det deles ut ett stipend per år og stipendprisen er på kr 20 000,-. Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling innenfor sin uttrykksform. Kandidater til stipendet må selv søke, og søknaden skal inneholde CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, målsettinger for videre utvikling innenfor uttrykksformen og en plan for hva stipendet skal brukes til. Søknadsfristen for 2019  er 1. juni.

Søknad sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller per post til Tynset kommune, kulturkontoret, rådhuset, 2500 Tynset. Spørsmål om stipendet kan rettes til kultursjef Beate Hjertager, tlf 90619060, epost beate.hjertager@tynset.kommune.no.

Vedtekter for talentstipend for ungdom:

1) Formålet med stipendet er å oppmuntre unge talenter innenfor kunstneriske uttrykksformer som musikk, dans, teater, litteratur, film eller billedkunst, til videre utvikling.

2) Stipendet kan utdeles til ungdommer i alderen 15 – 25 år.

3) Stipendet utdeles etter søknad. Søknaden skal inneholde en CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, hva målsettingene er for videre utvikling innen uttrykksformen, en begrunnelse for hvorfor søkeren ønsker stipendet, og en plan for hva stipendet skal brukes til. Det legges ved dokumentasjon av noe søkeren har gjort, f.eks. ved hjelp av lydfil, bilder, film eller tekster.

4) Tildelingen avgjøres av en jury bestående av en kulturskolelærer for billedkunst, kulturskolelærer innenfor musikk, kulturskolelærer i dans, leder Ttrafo, biblioteksjef og kultursjef. Kultursjef er juryleder.

5)Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.

6) Tildelingen skjer i tilknytning til et relevant arrangement.

«Arbeidet med besiktigelse startet opp i fjor hvor vi fikk besiktiget om lag 2700 eiendommer. Nå starter vi opp igjen for besiktigelse av de resterende eiendommene i Tynset. Besiktigerne er utstyrt med oransje vester med kommunevåpen og kommunenavn. I tillegg har de ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne skal kun se bebyggelsen utvendig men vil banke på hos eieren når de ankommer eiendommen.

Fra 6. mai er besiktigerne våre i sving igjen. De områdene som skal besiktiges i år er i hovedsak  Tynset tettsted, Fåset og Telneset. Alle bolighus og fritidseiendommer blir besøkt.

Vi viser til Informasjon nr. 1 (PDF, 3 MB) som ble sendt ut til alle bolig- og hytteeiere i juni fjor.»

Bilde: Fra opplæring av besiktigerne i fjor

Gamle bruer – mer trafikk og tyngre kjøretøy

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent. Les mer her. (PDF, 502 kB)

 

Enhet landbruk og miljø for Alvdal og Tynset kommuner trenger ny saksbehandler, da en av våre trofaste ansatte går over i pensjonistenes rekker. Kontoret er lokalisert i den gamle rektorboligen på Storsteigen vgs, og tilbyr varierte arbeidsdager i et engasjert kollegium med ansvar for to tunge landbrukskommuner her i Nord-Østerdalen. Stillingen finnes bl.a. her .