Nye takster

Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt har nå vedtatt nye takster fore eiendomsskatt for kommende ti-årsperiode. Melding om vedtatt takst samt detaljert grunnlag for skatt og takst sendes ut før 1. mars. Dette sendes ut elektronisk via AltInn. Dersom du ikke åpner skrivet elektronisk vil du få det tilsendt i brevpost etter noen dager.

Les mer her. (PDF, 337 kB)

 

Tynset sentrum er i stadig utvikling. Hvordan sentrum skal utformes og fungere er viktig både for beboere, næringsliv, gårdeiere, turister og Tynset kommune. Det er viktig at alle disse partene får anledning til å påvirke utviklingen av sentrum og at alle parter og brukergrupper samarbeider for at utviklingen skal gå i ønsket retning.

I forbindelse med BID-prosjektet som pågikk i perioden 2016-2018 ble utviklingen av Tynset sentrum diskutert. Blant temaene som ble diskutert var bl.a. utvikling av egen nettside for Tynset, ny skiltplan for sentrum, beplantning/belysning/forskjønning og videreutvikling av torget.

Tynset kommune ønsker nå å ta tak i det som i BID-prosjekter ofte har fungert godt i andre tettsteder, der de ulike aktørene i et tettsted har gått sammen i et forpliktende samarbeid for utvikling av sitt felles område. Vi ser for oss at forslaget om å etablere en sentrumsforening for Tynset kan være et godt utgangspunkt for et framtidig samarbeid for utvikling av vårt eget sentrum. Foreningen må som nevnt ha medlemmer fra alle de ulike aktørene i sentrum, og kan eventuelt opprette arbeidsgrupper for de ulike oppgavene som skal løses.

For å få etablert sentrumsforeningen inviteres alle som er interessert i, og har synspunkter på utviklingen av Tynset sentrum, til åpent møte på Tynset rådhus

Onsdag 26. februar kl. 19.

Møterom: Helsestasjonens møterom i 1. etg.

Benytt inngangen på sørsiden (samme inngang som til legekontoret).

Alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Formannskapet i Tynset kommune vedtok å starte arbeidet med Kommunal Planstrategi for perioden 2020-2023 i møte 23.01.2020, sak 10/20. 

Særutskrift kan leses

Innspill til kommunal planstrategi i Tynset kommune sendes til Enhet for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no, innen 02.03.2020. 

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2020/2021- søknadsfrist 1. mars.

Norsk Spekematfestival er arrangert årlig siden 2016. Festivalen er 100 % eid av Tynset kommune.

Tynset kommune ønsker at en annen aktør eier og drifter festivalen. Da kommunen er usikker på om det er konkurranse for kjøp av Norsk Spekematfestival, og til hvilken pris det kan selges for, velger kommunen å gjennomføre en åpen budprosess for dette salget.

Betingelser for salget ble vedtatt i kommunestyremøte 21.01.20:

  • Tilbyder forplikter seg til å arrangere spekematfestivalen under betegnelsen «Norsk Spekematfestival» en gang hvert år (sommer) og festivalen skal arrangeres på Tynset.
  • Tilbyder forplikter seg til å opprettholde fokus om spekemat og lokal mat som det sentrale elementet i festivalen.
  • Dersom tilbyder ikke finner å stå som arrangementsansvarlig for festivalen, skal konseptet vederlagsfritt overdras kommunen.
  • Kommunen foretar da en fornyet vurdering mot festivalens fremtid herunder spørsmålet om fortsatt arrangement samt form og innhold.

Saken legges fram for ekstraordinært kommunestyre senest 10. februar 2020. Ut over betingelsene gitt av kommunestyret må budet beskrive hvordan arrangementet skal gjennomføres.

Tilbudsfrist er tirsdag 4. februar 2020. Tilbud sendes til postmottak@tynset.kommune.no

Ved spørsmål, kontakt rådmann Erling Strålberg (mobilnr.: 400 35 383 ) eller assisterende rådmann Morten B. Often (mobilnr.: 920 63 308).

 

 

  • Fellingsavgift elg, voksen : kr. 562,00
  • Fellingsavgift elg, kalv: kr. 331,00
  • Fellingsavgift hjort, voksen: kr. 430,00
  • Fellingsavgift hjort, kalv: kr. 261,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 308,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 180,00

Hjertelig Velkommen til SUM 2020! I år er SUM på Verket i Røros - 5. Februar! 

Liker du Innovasjon? Liker du gnist - liker du å møte de som kan - tør og vil? 

Trenger du gode lærlinger? De som ser hva som må gjøres - fordi de selv har hatt bedrift?

Trenger du sommervikarer - som kan å tilby dine kunder det lille ekstra? Fordi de selv har hatt erfaring med kunder - salg og service?

Ser du at dere kommer til å trenge kompetanse i fremtiden - som dere ikke har? Vi har flere hundre elever  - som lurer på fremtidens kompetansebehovet i regionen. 

Er du  - som vi, opptatt av befolkningsutvikling i Fjellregionen? Vi har klokketro på at elever som lærer at det er lov å lykkes her - elever som  lærer å skape - og som har lært å gjøre drømmer om til virkelighet. De lærer å se behovene i sitt eget samfunn, de lærer å knytte kontakter - de skaper nettverk - og de gjør noe med det. Dette er alt de trenger  - for å velge å komme tilbake igjen til regionen,  - og skape arbeidsplasser og verdi for seg selv og andre! 

Vi er en av de aller beste regionene i landet  - på samarbeid skole - næringsliv. Det gjør skolegangen mer interessant - og relevant! Dette hadde vi aldri klart uten dere  - Tusen Takk! 

Brev til Næringslivet les  her. (PDF, 67 kB)

Kick start det nye året med Gnist og Glød - ikke NØL! Meld deg på her; 

www.skapendeungdom.no

På vegne av Tynset Hotell AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Detaljregulering av «Tynset Hotell og Gudevold» i Tynset kommune

Planområdet omfatter gnr. 43 bnr. 10, 17 og 48 i Tynset kommune. Gjeldende plan er kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 08.10.2015. Eiendommene gnr. 43 bnr. 17,48, er i denne planen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/forretning), BF1, hvor det er ønskelig med tett utnyttelse. For gnr. 43 bnr. 10, gjelder reguleringsplan Kvartal A – Tjønnbakken terrasse, vedtatt 27.08.2013. Eiendommen er i denne planen regulert til Bolig/forretning/kontor/tjenestyting, B/F/K/H. Alle eiendommene er innenfor bestemmelsesområde, BO_1 sentrumskjernen. Hensikten bak planarbeidet er å detaljregulere arealene til bolig og hotell. Les mer her. (PDF, 285 kB)

 

På vegne av oppdragsgiver BF Bygg Alvdal AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Ny detaljregulering av «Savalbete hyttefelt» i Tynset kommune

Gjeldende reguleringsplan «R31B Savalbete hyttefelt», vedtatt 30.05.2005, ønskes endret. Endringen består i omregulering av veglinjer, justering av tomter og antall, arealformål, justering av skitraseer samt endring av bestemmelser vedrørende utforming av hyttebebyggelse.

Tynset kommune har som ansvarlig planmyndighet foreløpig vurdert at denne reguleringen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.  Les mer her. (PDF, 268 kB)