Besiktigere - foto Østlendingen 2

«Nå er arbeidet med besiktigelse for eiendomsskatt godt i gang. Kommunen har 8 besiktigere i sving. De er utstyrt med oransje vester med kommunevåpen og kommunenavn. I tillegg har de ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne skal kun se bebyggelsen utvendig.

Foto Østlendingen.

 

 

Fra 16.07. er besiktigerne våre i sving på Kvikne. De starter lengst nord i bygda og jobber seg sørover. Alle bolighus og fritidseiendommer blir besøkt.

Arbeidet med besiktigelse for eiendomsskatt er godt i gang. Kommunen har 8 besiktigere  i sving.

Sist uke ble besiktigerne ferdige i Tylldalen.

Vi vil komme tilbake med ny informasjon om hvor besiktigerne jobber etter hvert som arbeidet går fremover.

 

 

 

 

 

Tynset kommune kommer på en 6. plass i Kommunebarometeret 2018 - en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Nøkkeltallene for Tynset
er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge og klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Tynset er helt i toppsjiktet innen grunnskole og er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, pleie og omsorg og sosialtjeneste. Hele rapporten kan du lese her (PDF, 624 kB).

Fint vær gjør at skogbrannfaren har økt, og er nå meget stor Østafjells igjen. En kombinasjon med høye temperaturer, til dels mye vind og lite nedbør i sikte, gjør at Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) og Åmot brann- og redningsvesen gjeninnfører totalforbudet mot bruk av alle typer ild i våre kommuner. Forbudet gjelder også faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

Bålforbud

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Tillatelser som eventuelt er gitt trekkes tilbake inntil videre. Forbudet gjelder alle kommuner som MHBR OG ÅMOT har ansvar for – Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga, Folldal og Åmot. Forbudet iverksettes med umiddelbar virkning og vurderes fortløpende. Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sin hjemmeside og på MHBR Facebook, samt Åmot kommunes hjemmesider.

Viser forøvrig til Skogbrannindeks på Yr.no.

Hjemmel til forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Sjukehusveien Arnemoveien Skolegata 270618

Formannskapet vedtok den 21.06.18 i sak 94/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien og Skolegata, Plan-ID 201604 ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Planen erstatter delvis eksisterende plan, Skoleområdet (Plan-ID: R29), og er på ca. 40 daa. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligfortetting i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

 

 

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

 

Fristen for innspill er 13.08.18.

Vil du vite hva som skal til for  å øke din bedrifts lønnsomhet og gjennomslagskraft, slik at bedriften kan vokse?

Les mer om FRAM - vekstinspirator. (PDF, 2 MB)

 

Vedtak (PDF, 240 kB) om totalforbud mot bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark som også gjaldt faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill oppheves for kommuner i MHBR sitt området.

Det gjelder kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Tynset og Tolga.

Opphevelsen av totalforbud gjelder fra og med 16.juni 2018.

Oppheving av forbud vil bli annonsert via MHBR sine hjemmesider og på MHBR Facebook, samt sendt til de respektive postmottak i kommunene det gjelder.

Generelt bålforbud gjelder fortsatt

Mellom 15.april til 15.september er det i hele landet forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog eller annen utmark uten tillatelse fra kommunen.

Hjemmel til forvaltning av forbudet fremgår av Forskrift om brannforbygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §37.

Midt-Hedmark Brann- og redningsvesen IKS vil benytte anledningen til på rose innbyggere og virksomheter i regionen for å ha utvist aktsomhet i perioden som har vært. Det er viktig at vi alle fortsetter med å vise like mye aktsomhet fremover for å unngå unødvendige hendelser relatert til faren for skogbrann.

Ved utfakturering kommunale avgifter har vi blitt oppmerksom på flere forhold når det gjelder fakturautsending.

Vi har dessverre opplevd kunder som har efaktura avtaler som nå mottar faktura via post. Dette er beklagelig og vi jobber med vår leverandør for å avdekke hva som har feilet.

Videre er det slik at ved omlegging av fakturadistributør produseres ikke fakturaer med girodel lenger. For de kunder som benytter dette anbefaler vi at man tar kontakt med sin bank og får opprettet en avtalegiroavtale.

Vi beklager det inntrufne.

Har du spørsmål til faktura ta gjerne kontakt med kommunen på 62 48 50 00 eller postmottak@tynset.kommune.no

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

Dere kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettstedet vårt. Her finner du også søknadsskjema.
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2018.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.

Nå starter snart besiktigelsen av eiendommer i Tynset. Eiendommene skal besiktiges i 2018 og 2019, fortrinnsvis i sommerhalvåret.

Her er informasjonsbrosjyren (PDF, 3 MB) som i disse dager blir sendt ut til grunneiere som betaler eiendomsskatt i Tynset.

Besiktigelsen er en utvendig befaring der fakta om eiendommen blir registrert. Det er ikke nødvendig for kommunens arbeid at eier er tilstede.

Eiendomsskatteloven gir imidlertid eier rett til å være tilstede ved besiktigelsen. Dette må i så fall meldes skriftlig, gjerne på e-post, til kommunen innen 25. juni 2018.