Det er påvist harepest i Hedmark og Oppland. Vi ber derfor folk om å ta nødvendige forhåndsregler, for å unngå smitte.

Barneverntjenestens åpningstider fra uke 28 t.o.m uke 33 er fra kl. 09.00 til 14.30.
Vakttelefon fra kl. 09.00 til 15.30.

                                                                                           

 

Kommunebarometeret er en årlig rangering av kommuner foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Tynset kommune rangeres som nr. 15. Nøkkeltallene for kommunen er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Hele rapporten kan du lese her. (PDF, 3 MB)

 

 

Plan til høring og offentlig ettersyn.

KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt – og reklameinnretninger.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 20.06.19, sak nr 77/19 å legge Revidering av KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt – og reklameinnretninger  ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å endre bestemmelsene slik at Tynset sentrum får et helhetlig visuelt preg, basert på moderne belysningsteknologi. 

Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretniger Tynset kommune  (PDF, 2 MB)
Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg frem til 09.08.19.

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 20.06.19 i sak 78/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 å legge Detaljplan for Fåset, plan-ID 201702, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligområder sentralt på Fåset. Dette legger til rette for å styrke barnetallet for barnehage og skole, samtidig som det legges til rette for gode boligområder og korte avstander, hvor barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen.

Planområdet ligger på Fåset, mellom skolen og eksisterende boligfelter. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

 

Fristen for innspill er  09.08.19.

 

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 18.06.19, sak 57/19, Detaljreguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, med plan-ID 201806

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planområdet ligger i Tynset sentrum, mellom ringveien/Fv.30 og jernbanen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 
 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.07.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

 

 

 

 

 

 

På grunn av ferieavvikling vil Tynset trafikkstasjon være sommerstengt fra og med 15. juli til og med 2. august 2019. Dette gjør at Statens Vegvesen får utnyttet sine ressurser bedre i en periode med lav aktivitet.

I tillegg til Tynset vil også Elverum, Fagernes og Otta være stengt i henholdsvis 3 og 4 uker, men trafikkstasjonene andre steder i Innlandet vil være åpne og ha et fullverdig tjenestetilbud hele sommeren. Vegvesenet anbefaler sine kunder om å bruke svartjenesten dersom de lurer på noe. Nummeret dit er 02030.

Vi minner også om at Statens vegvesen har utviklet flere digitale selvbetjeningsløsninger de siste årene. De gjør det mulig å få løst flere saker på nett, blant annet omregistrering ved bilsalg. En fullstendig oversikt over de digitale selvbetjeningsløsningene finner du på vegvesen.no/selvbetjening.

Forsvaret vil i løpet av sommeren rydde opp i søppel etter NATO-øvelsen.

  I den forbindelse kan Servicetorget ta imot referanser om hvor det er søppel, og melde det videre til forsvaret.

 

Kommunestyret i Tynset vil få tilsetting av ny rådmann på sakslista og som sak i sitt møte den 18. juni 2019. Sakene til kommunestyremøtet blir sendt ut i dag og i den forbindelse offentliggjøres ansettelses- og forhandlingsutvalgets innstilling ovenfor kommunestyret.

Det informeres om at et enstemmig utvalg innstiller Erling Strålberg som ny rådmann i Tynset kommune.

Med hilsen

Merete Myhre Moen

ordfører

 

Tynset kommune har ledige garnfiske helger for innenbygdsboende, kan kjøpes fritt nå for kommunens innbyggere.
 Les mer her

Rypejakt Tjuvholttangen Forollhogna 2. periode for 4 jegere. Les mer her.

Rypejakt Y-tjønnan Forollhogna 2. periode for 4 jegere. Les mer her.