Bilde-kart Bjørnsmoen

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 06.09.18 å legge detaljregulering for Bjørnsmoen ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for oppføring av næringsbebyggelse med tilhørende anlegg og parkering, og fortau fra rundkjøring frem til atkomst til ny næringsbebyggelse. Næringsbygget planlegges benyttet til forretning.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 6,8 daa.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her (PDF, 3 MB).

Særutskrift sak 17/1385, F-skapssak 111/18

Plandokumentene kan leses her:

 1.  

Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg frem til 05.11.18.

Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 05.11.18 til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til Avdelingen for plan byggesak og geodata, 2500 Tynset.

I Regi av Frivilligsentralen, med midler fra Gjensidigestiftelsen har vi hatt kurs i sunt kosthold. Kurset har gått over 8 kvelder. Onsdag 19.9. har vi avslutning. Vi møtes kl. 1700 ved Tynset ungdomsskole og går sammen til Gapahuken Luna. Der blir det servering av kaffe, te, frukt og kaker. Vi håper så mange som mulig har lyst til å være  med på et sosialt treff. Alt er gratis. Varighet fram til ca kl. 2000

Tynset kommune har tatt i bruk eDialog.  Med dette kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.

​Mange henvendelser til kommunen kommer på e-post. Vi anbefaler å bruke eDialog når det skal sendes noe til Tynset kommune, da e-post kan være en usikker kanal. Dette gjelder også dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

Merk at eDialog egner seg ikke for sending av skjema for eksempel søknad om barnehageplass, SFO, søknad på stilling etc.
Alle skjemaene våre finner du her.
 

For å bruke eDialog - klikk her. Første skritt etterpå, er å autentisere deg ved hjelp av ID-porten: enten bankID, bankID på mobil, minID, Buypass ID eller Commfides. Når du har logget deg inn, fyller du i skjemaet og laster inn eventuelle vedlegg i form av pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet

 • Velg om du er privatperson/innbygger eller om du representerer en virksomhet.
 • Obligatoriske felt er merket med *.
 • I tittelfeltet er det fint om du oppgir saksnummeret ditt hvis du sender oss noe i forbindelse med en sak som allerede pågår, for eksempel 00/000.
 • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Hvis du sender med vedlegg, legges det du skriver i kommentarfeltet inn som vedlegg til forsendelsen din i sak- og arkivsystemet vårt.
 • Når du klikker på Send forsendelse, krypteres brevet ditt og sendes direkte inn i sak- og arkivsystemet.
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

Ta gjerne kontakt med kommunen ved spørsmål om eDialog.

Auma fjellbrudd kart 310818

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 45/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Auma fjellbrudd, Plan-ID 201504.

Planområdet ligger  i Straumsenglia nord for kommunegrensen til Alvdal, vest for Glomma og Rv. 3.

Hele planområdet har et totalareal på ca. 175 daa.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak. Det legges opp til en vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak /-steinbrudd videre vestover fra dagens regulerte uttaks- og deponiområde på ca. 30 dekar til fremtidig over 100 dekar masseuttak/-steinbrudd. Etterbruken skal i hovedsak være deponi av rene masser, samt tilbakeføring til LNF-formål. Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grusog pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til:
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 26.09.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Kart Lillebekkmoen 310818

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 46/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704.

Planområdet ligger sør for Parkveien, ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.

Plandokumenter:

 1.  

Andre sentrale dokumenter:

 1. Særutskrift (PDF, 441 kB) (saksframlegg og vedtak)

   

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 26.09.18.

Veivesner

Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!

Til høsten skrives ny avfallsplan for Fjellregionen. Planen gjelder alle de 10 kommunene som eier FIAS, og inkluderer innsamling og behandling av avfall fra alle som bor eller har hytte i regionen. For å lage en best mulig løsning, og jobbe sammen for en ren og giftfri Fjellregion, ønsker vi, på vegne av kommunene, ideer til hva vi kan gjøre for miljøet og hvordan avfallsordningen bør være for innbyggere og hytteeiere.

I den forbindelsen vil vi gjerne også engasjere de oppvoksende generasjonene i å tenke på hva som kan gjøres med søpla vår.

Derfor inviterer vi alle skolene og barnehagene til å ta en tur til Idé-dunken for å komme med gode ideer.

Her finner dere Ide-dunken:

På Alvdal står den på SPAR på Steia.

I Folldalen står den på PRIX.

På Tynset står den på folkebiblioteket i Kulturhuset.

Den står til 27. august og 29. august skal vi åpne opp alle tre dunkene og se hva som har kommet inn – det blir spennende!

Besiktigere - foto Østlendingen 2

«Nå er arbeidet med besiktigelse for eiendomsskatt godt i gang. Kommunen har 8 besiktigere i sving. De er utstyrt med oransje vester med kommunevåpen og kommunenavn. I tillegg har de ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne skal kun se bebyggelsen utvendig.

Foto Østlendingen.

 

 

Fra 13.08 er besiktigerne våre i sving i Brydalen og på Savalen. Alle bolighus og fritidseiendommer blir besøkt.
Sist uke ble besiktigerne ferdige i Kvikne og på Kvikneskogen.
Vi vil komme tilbake med ny informasjon om hvor besiktigerne jobber etter hvert som arbeidet går fremover.

 

 

 

Tynset kommune kommer på en 6. plass i Kommunebarometeret 2018 - en årlig rangering av alle kommuner, foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Nøkkeltallene for Tynset
er samlet sett helt i toppsjiktet i Kommune-Norge og klart bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Tynset er helt i toppsjiktet innen grunnskole og er også inne på Topp 100-lista hva gjelder barnevern, pleie og omsorg og sosialtjeneste. Hele rapporten kan du lese her (PDF, 624 kB).