Norske kommuner blir lovmessig forpliktet til å tilby psykologtjenester innen 2020. Tilbudet skal ha lav terskel, være uten ventetid og være gratis. Fem kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å etablere en interkommunal psykologtjeneste tilknyttet helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Dette samarbeidet inkluderer kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset - forkortet til FARTT-kommunene. Det bor ca. 13 500 innbyggere i disse fem kommunene.Det skal etableres to faste 100 %-stillinger som psykolog. Vertskommune er Tynset kommune og stillingene vil bli underlagt leder for helsestasjonen.

Tiltredelse 01.10.2018 eller etter avtale.

Les mer her.

Norsk Spekematfestival 2018 arrangeres på Tynset 24.-26. mai. Dette er en festival som skal hylle den norske maten generelt og spekematen spesielt. Festivalen er i år delt i to deler; med fagprogram torsdag og fredag og med folkefestival og markedsdager fredag og lørdag. Nytt av året er at markedsdagene legges til Museumsparken i Tynset, med en egen ølfestival integrert i spekematfestivalen. Her blir det muligheter for å smake ulike øltyper sammen med spekemat, og høste kunnskap om brygging. For at hele regionen skal få delta settes det opp busser fra Museumsparken til Alvdal og fra Museumsparken til Røros rett etter utekonserten lørdag kveld. Alle er vel møtt!

 

Auma fjellbrudd

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Auma fjellbrudd, plan-ID 201504, ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i formannskapet, 05.04.18, sak 46/18.

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak. Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grus og pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet:

Planforslaget er en vesentlig utvidelse av eksisterende fjellbrudd, og er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel, der arealet er avsatt til landbruks- natur- og friluftsformål (LNF). Kommuneplanbestemmelsene stiller krav om reguleringsplan.

 

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Tynset kommune.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Plandokumentene kan leses her:

Særutskrift  (PDF, 2 MB)
Plankart (PDF, 2 MB)
Planbestemmelser (PDF, 185 kB)
Planbeskrivelse med ROS (PDF, 4 MB)


Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

innen 23.05.18.

Har du eller barna dine mottatt kommunale tjenester for utfordringer knyttet til psykisk helse, rus, vold eller overgrep? Da vil forskere i SINTEF gjerne høre om dine erfaringer med tjenestene! Les mer om hvordan du kan delta i vår landsomfattende spørreundersøkelse på www.sintef.no/komhelse

Østerdalsporten nord

Formannskapet vedtok den 03.05.18 i sak 57/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 4-1 å fastsette planprogram for Områderegulering for Østerdalsporten Nord, plan-ID 201801.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for at det skal være mulig å etablere arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet og er på ca. 310 daa. Området ligger med nær tilknytning til Rv.3 i Tunndalen.

 

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

 Planprogrammet kan leses her. (PDF, 2 MB)

 

Kommunens vedtak kan leses her. (PDF, 533 kB)

 

 

Lillebekkmoen boligområde 070518

Formannskapet vedtok den 03.05.18 i sak 56/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704 ut til høring og offentlig ettersyn.
 

Hensikten med reguleringen er å flytte renovasjonsområder, justere og regulere tomtegrenser, endre reguleringsformål for et område fra konsentrert til frittliggende boligbebyggelse, samt øke utnyttelsesgraden i området.

 

Planområdet ligger på sørsiden av Parkveien og ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.
 

1. Kommunens saksframlegg og vedtak (PDF, 940 kB)
2. Plankart (PDF, 2 MB)
3. Planbestemmelse (PDF, 156 kB)
4. Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
5. Vedlegg 1 Støyrapport (PDF, 4 MB)
6. Vedlegg 2 ROS-analyse (PDF, 223 kB)
7. Vedlegg 3 Innkomne merknader til oppstart (PDF, 2 MB)

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til .

 

Fristen for innspill er 22.06.18.

IKT Fjellregionen IKS har ledig 100 % stilling som IKT-driftsleder.
Stillingen har sitt ansettelsesforhold i Tynset kommune. Tynset kommune bidrar i likhet med de øvrige eierkommunene med utleie av personressurser til drift, brukerstøtte og videreutvikling av IKT-løsninger.
Les mer om stillingen og søk her.

Helsestasjonen har ledig 100 % prosjekt-/vikarstilling som helsesøster. Periode: 01.08.2018-28.02.2019.  

Arbeidsoppgavene vil være varierte, med noe helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste 1.-10. trinn, foreldrekurs, utvikle digitale løsninger, arbeid med fagprosedyrer og organisere fagdag for helsesøstre.

Les mer om stillingen og søk her.

FIAS samarbeider med Hold Norge Rent og flere avfallsselskaper i Midt-Norge om årets strandryddeaksjon, og tilbyr utdeling av sekker og gratis innsamling og behandling av avfall som ryddes langs elver og strender.
Hold Norge Rent har aksjonsdag 5.mai, men det kan ryddes helt frem til 20.juni.
Se FIAS.