• Fellingsavgift elg, voksen : kr. 562,00
  • Fellingsavgift elg, kalv: kr. 331,00
  • Fellingsavgift hjort, voksen: kr. 430,00
  • Fellingsavgift hjort, kalv: kr. 261,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 308,00
  • Fellingsavgift villrein, voksen: kr. 180,00

Hjertelig Velkommen til SUM 2020! I år er SUM på Verket i Røros - 5. Februar! 

Liker du Innovasjon? Liker du gnist - liker du å møte de som kan - tør og vil? 

Trenger du gode lærlinger? De som ser hva som må gjøres - fordi de selv har hatt bedrift?

Trenger du sommervikarer - som kan å tilby dine kunder det lille ekstra? Fordi de selv har hatt erfaring med kunder - salg og service?

Ser du at dere kommer til å trenge kompetanse i fremtiden - som dere ikke har? Vi har flere hundre elever  - som lurer på fremtidens kompetansebehovet i regionen. 

Er du  - som vi, opptatt av befolkningsutvikling i Fjellregionen? Vi har klokketro på at elever som lærer at det er lov å lykkes her - elever som  lærer å skape - og som har lært å gjøre drømmer om til virkelighet. De lærer å se behovene i sitt eget samfunn, de lærer å knytte kontakter - de skaper nettverk - og de gjør noe med det. Dette er alt de trenger  - for å velge å komme tilbake igjen til regionen,  - og skape arbeidsplasser og verdi for seg selv og andre! 

Vi er en av de aller beste regionene i landet  - på samarbeid skole - næringsliv. Det gjør skolegangen mer interessant - og relevant! Dette hadde vi aldri klart uten dere  - Tusen Takk! 

Brev til Næringslivet les  her. (PDF, 67 kB)

Kick start det nye året med Gnist og Glød - ikke NØL! Meld deg på her; 

www.skapendeungdom.no

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR) har til sammen ca. 190 ansatte, og er organisert som et interkommunalt selskap, hvor kommunene Alvdal, Våler, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Elverum, Folldal, Rendalen Tolga og Tynset er eiere. MHBR forvalter brann- og redningstjenesten i eierkommunene og har en stasjon i hver kommune. Les mer her. (PDF, 242 kB)

 

På vegne av Tynset Hotell AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Detaljregulering av «Tynset Hotell og Gudevold» i Tynset kommune

Planområdet omfatter gnr. 43 bnr. 10, 17 og 48 i Tynset kommune. Gjeldende plan er kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 08.10.2015. Eiendommene gnr. 43 bnr. 17,48, er i denne planen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/forretning), BF1, hvor det er ønskelig med tett utnyttelse. For gnr. 43 bnr. 10, gjelder reguleringsplan Kvartal A – Tjønnbakken terrasse, vedtatt 27.08.2013. Eiendommen er i denne planen regulert til Bolig/forretning/kontor/tjenestyting, B/F/K/H. Alle eiendommene er innenfor bestemmelsesområde, BO_1 sentrumskjernen. Hensikten bak planarbeidet er å detaljregulere arealene til bolig og hotell. Les mer her. (PDF, 285 kB)

 

På vegne av oppdragsgiver BF Bygg Alvdal AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Ny detaljregulering av «Savalbete hyttefelt» i Tynset kommune

Gjeldende reguleringsplan «R31B Savalbete hyttefelt», vedtatt 30.05.2005, ønskes endret. Endringen består i omregulering av veglinjer, justering av tomter og antall, arealformål, justering av skitraseer samt endring av bestemmelser vedrørende utforming av hyttebebyggelse.

Tynset kommune har som ansvarlig planmyndighet foreløpig vurdert at denne reguleringen ikke vil medføre vesentlige konsekvenser for miljø eller samfunn.  Les mer her. (PDF, 268 kB)

 

Åpningstider publikumsmottakene fra nyåret: (dvs. f.o.m. 2.1.20):

 

Tynset: Mandag og fredag 11.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Rendalen: Onsdag  kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Folldal: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Alvdal. Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Tolga: Onsdag kl. 10.00-14.00. Øvrige dager åpent etter avtale.

Det foreligger nå et utkast til ny reiselivsplan for Tynset kommune. Planen skal vedtas av kommunestyret på nyåret.
I forkant av dette sendes planen nå ut på en åpen høring.

Velkommen til foreldreveiledningskurs med oppstart januar 2020.

Les mer her (PDF, 245 kB).

 

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 26.11.19, sak 92/19, Reguleringsplan for Kjølmoen, med plan-ID 201705.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et attraktivt boligområde, med noe kombinert bolig/forretning/kontor mot Parkveien.