Kommunedelplan for avfall og miljø for perioden 2019-2025 er lagt ut på offentlig høring.

Informasjon er lagt ut på FIAS sin hjemmeside, og det bør også legges ut informasjon på kommunens hjemmeside.

Høringsuttalelser sendes FIAS innen 15.desember 2018.

Enten til firmapost@fias.no, eller til FIAS, Eidsveien 623, 2540 Tolga.

I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Tynset kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene tatt opp navnesak for bruksnavnet Åkran/Åkrann/Aakran, jf. brev datert 27.08.2018.

Les mer her. (PDF, 503 kB)

Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no frist 16.11.18.

 

 

Sted: Tynset rådhus, kommunestyresalen

Tid: Onsdag 7. november 2018 kl. 10.00 – 13.00

Innledning

Kommunene i Sør- og Nord-Østerdal, heretter kalt «Innkjøpssamarbeidet», består av kommunene Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil, Åmot, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga, Tynset og Røros.

Innkjøpssamarbeidet ønsker dialog med de lokale leverandørene i regionen i forhold til å se på muligheter og utfordringer knyttet til levering av lokale råvarer til det offentlige.

Felles dialogmøte

Innkjøpssamarbeidet ønsker å utfordre lokale leverandører i forhold til å få klarhet i følgende:

-hvordan er oppbyggingen av produsent- og leverandørmarkedet

-hvordan fungerer et evt. distribusjonsnett

-er det interesse hos lokale leverandører for å levere til det offentlige

Formålet med denne dialogkonferansen er å få klarhet i om det er ønskelig for lokale produsenter/leverandører å delta i anbudskonkurranser, og dermed ha mulighet til å levere sine produkter til kommunene.

I så tilfelle hvordan løses dette i forhold til bl.a. distribusjon.

Vi ser at det kan være hensiktsmessig for oppdragsgiver å bli presentert for produktene de ulike leverandører/produsenter tilbyr, dette i forhold til pakningsstørrelser/volum, produktets innhold, mengde etc.

Leverandører/produsenter gis derfor mulighet til å medbringe sine produkter til visning for oppdragsgiver.

Dette vil kunne gi oppdragsgiver en tanke om hva som finnes på markedet, og i tillegg utfordre oppdragsgiver til å tenke alternativt og mer effektivt i forhold til fremtidige innkjøp.

Kan leverandøren/produsenten si noe om hvordan kommunene kan redusere matsvinn, mengde emballasje o.l. i forhold til ovennevnte?

Ideer som kommer frem i denne prosessen vil kunne bli brukt i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, som benyttes i en kommende anskaffelse.

Anskaffelsen vil bli gjennomført som en etterfølgende prosess i henhold til lov om offentlige anskaffelser. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen vil bli besluttet i etterkant av dialogen.

Det presiseres at innspill gitt i dialogprosessen er unntatt offentlighet, og vil bli behandlet konfidensielt.

Påmelding innen tirsdag den 30. oktober kl. 15.00:

- pr e-post: gjertrud.eggen@abakus.as

- pr tlf. til Abakus: 948 79 858

Kongsveien - kart 241018

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 17.10.18 å legge reguleringsplan for Kongsveien, plan ID 201302, ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å se nærmere på utviklingspotensialet for fortetting med sentrumsnær boligbebyggelse, samtidig som det er ønskelig å ivareta og videreutvikle gateløpet til Kongsveien, og ta vare på Kongsveiens særtrekk som hovedatkomst til Tynset sentrum. I tillegg er det behov for å se på byggegrenser langs jernbane og fylkesveg.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 34 daa.
Vedtaket ble gjort med et krav til endring av tekst i planbeskrivelsen, dette er rettet.  

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Plandokumentene kan leses her:


Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 04.01.2019 til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til Avdelingen for plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Det settes opp en ekstra dag med influensavaksinering på helsestasjonen 9. november mellom kl 09.00 og 14.30,
drop-in.

 

I høst vil det holdes et kurs for pårørende til personer med demens i Tynset kommune. Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du som pårørende kunnskap om demens, treffe andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området. Kurset er lagt opp over 4 samlinger og inneholder ulike temaer som er relevant for pårørende til demente personer.

Hver kurskveld vil starte med forelesninger, og fortsetter med gruppesamtaler knyttet til dagens tema.

Målsetningen med pårørendeskolen er å gi:

- Pårørende økt kunnskap om demenssykdommer

- Innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens

- Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet

- Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Pårørendeskolen starter opp tirsdag 30. oktober og vil fortsette med samlinger 6.,13. og 20. november. Hvis du er interessert så ta kontakt med Demenskoordinator Inger Elise Næss så snart som mulig på 488 68 482. 

Rutetilbud 1

Trønderbilene utvider fra og med 15. oktober busstilbudet mellom Tynset og Trondheim med en ny avgang.

Trykk på bildet for å få sett rutetider.

 

Bilde 041018

Vedtatt reguleringsplan.

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 25.09.18 Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata (plan ID 201604).

Planen erstatter delvis eksisterende plan R29 og er på ca. 40 daa. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligfortetting i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.10.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15-

Tynset helsestasjon tilbyr mødregrupper til de som har ungdomsskole elever. Vi inviterer til nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Ta kontakt med Tynset helsestasjon motherhood@tynset.helsestasjon.no

Les brosjyre her (PDF, 472 kB)