Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet-Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I Tynset kommune kan du ta kontakt med Psykisk Helsetjeneste v/Avdelingsleder Ingeborg Heggem for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

TV-aksjonen NRK går i år til CARE og deres arbeid for at fattige kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og gjøre sin stemme hørt i samfunnet. Aksjonsdagen er søndag 20. oktober.

 

Utkast til Reiselivsplan

Vi har laget et utkast til Reiselivsplan for Tynset 2030 som vi vil presentere på et åpent møte torsdag 7. november. Planen foreslår mål, strategier og konkrete tiltak for utvikling av reiseliv- og opplevelsesnæring i kommunen vår. Utkastet blir for første gang presentert og diskutert på dette møtet.

Møtet vil bli ledet av Børre Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS som har ført planen i pennen.

Møtet finner sted på Tynset rådhus, Kommunestyresalen i 9. etg.

Agenda

17.00   Velkommen og hensikt v/ ordfører

17.15   Gjennomgang av planen v/ Børre Berglund

18.00   Diskusjon av mål, strategier og tiltak, ledet av Børre Berglund

            - Er målene de riktige? Er det dette vi vil utvikle?

            - Treffer strategiformuleringene?

            - Er tiltakene gjennomførbare?

19.00   Videre arbeid med planen

            - Politisk prosess

            - Forankring i andre miljøer

19.30   Avslutning

Det serveres kaffe og forfriskninger på møtet.

Med vennlig hilsen

Merete Myhre Moen
Ordfører

Veiforum Riksvei 3 inviterer til «Veikonferansen 2019» på Tynset 29. oktober. Målgruppen er næringsliv og institusjoner som er avhengig av Rv3 samt alle nye folkevalgte i kommunene fra Løten i sør til Rennebu/Røros i nord.

Påmeldingsfrist 21. oktober.

 

Kurs i regi av Psykisk helsetjeneste Tynset.

Start tirsdag 15.10.19 kl 18.00 - 23.00 - Les mer her (PDF, 273 kB)

 

Det blir influensavaksinering på

Tynset Legekontor ONSDAG 16.OKTOBER KL 16.00-18.00

Tynset Helsestasjon FREDAG 25.OKTOBER KL 09.00-14.30

Se mer informasjon her

Ingen timebestilling

Kommunestyret vedtok den 01.10.2019, i sak 69/19, Områderegulering for Østerdalsporten Nord – Plan-Id 201801. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.
Planområdet ligger i Tunndalen, ca. 5 km nordvest for Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                     

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

 

Endelig vedtatt reguleringsplan

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 01.10.19, sak 67/19, Detaljreguleringsplan for Fåset, med plan-ID 201702.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boligområder sentralt på Fåset. Dette legger til rette for å styrke barnetallet for barnehage og skole, samtidig som det legges til rette for gode boligområder og korte avstander, hvor barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

 

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

 

 

Endelig vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 27.08.2019, i sak 59/19, Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen, Plan-ID 201803.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommene Aumliveien 10 (gnr.44, bnr.233) og Aumliveien 10 B (gnr.44, bnr.82) til sentrumsnære boliger med høy grad av utnytting, innenfor rammene av gjeldende kommunedelplan.

Planområdet ligger i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet i Tynset 03.10.19 i sak 117/19 å legge Detaljregulering for Arnemo, Plan-ID 201811, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger i tråd med overordnet plan.

Planområdet er på ca. 16 daa og ligger langs Aumliveien i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg i høringsperioden.

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 20.11.19