Fra 23.05.19 er det innført endring med tanke på varsling om båltenning.

Les mer på nettsiden til Midt-Hedmark Brann og redning.

 

Utredningsarbeidet rundt fremtidens tjenestestruktur innenfor Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har god progresjon. Prosessen er krevende, og det er mange elementer som skal belyses.

Det er viktig at endelig rapport har god nok kvalitet før den legges ut på høring. Arbeidsgruppa ser at den trenger noe mere tid for å sikre denne kvaliteten i rapporten.

Endelig rapport vil derfor ikke bli lagt ut på høring før i uke 35. Ny høringsfrist vil bli i slutten av uke 37.

Total tidsramme for utredningsprosjektet endres ikke og ambisjonen er fortsatt sak til kommunestyret i oktober.

Mvh

Øystein K. Johansen

Helse- og omsorgssjef Tynset kommune

22. mai ble det foretatt trekning av reinsjakt på kommunens grunn. Søkere får beskjed på e-post. Det er også to ledige rypefelt som blir annonsert på nytt til innenbygdsboende jegere i løpet av denne uka. Dessuten er det en del ledige garnhelger på Y-tjønnan. Disse vil bli lagt ut for salg til innenbygdsboende i første omgang, før det åpnes for alle. Ved spørsmål om jakt og fiske ta gjerne kontakt med landbruksavdelingen.

På oppdrag fra Olje- og energidepartementet har NVE laget et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.
I den forbindelse inviterer Rendalen kommune til et arbeidsmøte 24. mai.

 

Kurset foregår på Tynset Uke 21.

Man må regne med noe trafikk med brannbiler i Tynset  sentrum, det skal ikke kjøres med blålys.

Øvingsområdene blir med utgangspunkt i Tynset Brannstasjon, område Industrifeltet og Bangmoen øvre grense, Tynset skytterbane.

Øvingsområdene blir skiltet Øvelse.

Onsdag gjennomføres det nedbrenningsøvelse på adresse Aumvegen 670. Det er oppstart etter lunsj onsdag 22 mai, og fortsetter utover kvelden.

Tynset kommune deler årlig  ut et talentstipend til ungdom i alderen 15-25 år som satser innenfor en kunstnerisk uttrykksform. Det deles ut ett stipend per år og stipendprisen er på kr 20 000,-. Hensikten med stipendet er å oppmuntre den som får stipendet til videre utvikling innenfor sin uttrykksform. Kandidater til stipendet må selv søke, og søknaden skal inneholde CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, målsettinger for videre utvikling innenfor uttrykksformen og en plan for hva stipendet skal brukes til. Søknadsfristen for 2019  er 1. juni.

Søknad sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller per post til Tynset kommune, kulturkontoret, rådhuset, 2500 Tynset. Spørsmål om stipendet kan rettes til kultursjef Beate Hjertager, tlf 90619060, epost beate.hjertager@tynset.kommune.no.

Vedtekter for talentstipend for ungdom:

1) Formålet med stipendet er å oppmuntre unge talenter innenfor kunstneriske uttrykksformer som musikk, dans, teater, litteratur, film eller billedkunst, til videre utvikling.

2) Stipendet kan utdeles til ungdommer i alderen 15 – 25 år.

3) Stipendet utdeles etter søknad. Søknaden skal inneholde en CV eller beskrivelse av hva søkeren har jobbet med innenfor sin uttrykksform, hva målsettingene er for videre utvikling innen uttrykksformen, en begrunnelse for hvorfor søkeren ønsker stipendet, og en plan for hva stipendet skal brukes til. Det legges ved dokumentasjon av noe søkeren har gjort, f.eks. ved hjelp av lydfil, bilder, film eller tekster.

4) Tildelingen avgjøres av en jury bestående av en kulturskolelærer for billedkunst, kulturskolelærer innenfor musikk, kulturskolelærer i dans, leder Ttrafo, biblioteksjef og kultursjef. Kultursjef er juryleder.

5)Juryen legger fram sin innstilling for formannskapet til vedtak.

6) Tildelingen skjer i tilknytning til et relevant arrangement.

«Arbeidet med besiktigelse startet opp i fjor hvor vi fikk besiktiget om lag 2700 eiendommer. Nå starter vi opp igjen for besiktigelse av de resterende eiendommene i Tynset. Besiktigerne er utstyrt med oransje vester med kommunevåpen og kommunenavn. I tillegg har de ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne skal kun se bebyggelsen utvendig men vil banke på hos eieren når de ankommer eiendommen.

Fra 6. mai er besiktigerne våre i sving igjen. De områdene som skal besiktiges i år er i hovedsak  Tynset tettsted, Fåset og Telneset. Alle bolighus og fritidseiendommer blir besøkt.

Vi viser til Informasjon nr. 1 (PDF, 3 MB) som ble sendt ut til alle bolig- og hytteeiere i juni fjor.»

Bilde: Fra opplæring av besiktigerne i fjor

Gamle bruer – mer trafikk og tyngre kjøretøy

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent. Les mer her. (PDF, 502 kB)

 

Enhet landbruk og miljø for Alvdal og Tynset kommuner trenger ny saksbehandler, da en av våre trofaste ansatte går over i pensjonistenes rekker. Kontoret er lokalisert i den gamle rektorboligen på Storsteigen vgs, og tilbyr varierte arbeidsdager i et engasjert kollegium med ansvar for to tunge landbrukskommuner her i Nord-Østerdalen. Stillingen finnes bl.a. her .

Kommunen er som kjent i gang med forberedelser til nye takster for eiendomsskatt, som skal gjelde fra 2020. Det vises til informasjonsbrosjyre nr. 1 som ble sendt ut til alle eiere i Tynset i juni 2018, se lenke her (PDF, 3 MB).

Innhenta faktaopplysninger, på bolig- og fritidseiendommer samt beboelseshus på landbrukseiendommer, blir nå gjennomgått og registrert. Vi starter i disse dager med utsending av opplysningene til eier for «kontroll». Sammen med faktaopplysningene sender vi et skriv med grundig orientering til eierne i forbindelse med dette - se lenke her. (PDF, 2 MB)

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil i faktagrunnlaget så raskt som mulig og helst innen tre uker fra mottak av vårt skriv.

Utsendingen gjøres område-vis og vi starter lengst sør i kommunen. De øvrige områdene vil få faktagrunnlaget utsendt etter hvert som arbeider pågår. Det er de eiendommene som ble besiktiget i 2018 som får tilsendt faktagrunnlaget først. Fakta fra besiktigelser i år vil bli utsendt i løpet av høsten.

Utsendingen gjøres elektronisk fra vårt sakssystem via Altinn. Dersom du ikke åpner posten elektronisk vil den bli sendt deg i papirformat innen et par dager. Dersom du har Digipost vil sendingen imidlertid kun være tilgjengelig elektronisk.

Hva du må passe på

Når du mottar utsendelsen fra oss ber vi om at du leser skrivet og opplysningene nøye. Du må melde fra om eventuelle feil i faktagrunnlaget. På denne måten vil du som eier bidra til at grunnlaget for den skatten som seinere skal beregnes blir så riktig som mulig.

Takstene fastsettes i 2020

Sakkyndig nemnd skal utarbeide retningslinjer for sitt arbeid med beregning av skattetaksten i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser. Retningslinjene er sakkyndig nemnds beregningsverktøy.

Utfra faktagrunnlaget og retningslinjene vil sakkyndig nemnd for eiendomsskatt innen utgangen av februar 2020 fastsette nytt takstgrunnlag for eiendomsskatten. Denne taksten skal legges til grunn for beregning av eiendomsskatten fra og med skatteåret 2020. Retningslinjene blir offentliggjort samtidig med at nye takster blir vedtatt i 2020.