I forbindelse med tildeling av adressetilleggsnavn i Alvdal kommune har Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene reist navnesak for bruksnavnet Nyset m. fler. I denne sammenheng er det et par av disse navnene som ligger i Tynset kommune. Derfor reises navnesak til de navnene her.

Mer informasjon om navnesaken og liste over navnene ligger her (PDF, 231 kB).

Høringsfrist den 03.01.2020. Høringsuttalelser rettes til Tynset kommune postmottak@tynset.kommune.no.

Annenhver uke starter en bolig å brenne midt på natten i Hedmark. Nå står brannhøytiden for døren igjen.

Brannvesenet i Hedmark rykket ut til 26 boligbranner mellom kl 23 og 07 i fjor. Det blir et gjennomsnitt på én nattbrann annehver uke - hele året igjennom - bare i vårt fylke. Nå ber brannvesenet om at alle sjekker røykvarsleren ved inngangen til årets mest brannfarlige måneder. Les mer her. (PDF, 559 kB)

 

Legatets formål er utbetaling til personer som er kommet i en vanskelig situasjon på grunn av sykdom, ulykker eller lignende, og ellers trengende eldre og barn i Tynset og omegn.

Søknad med bankkontonummer og telefonnummer sendes til:

Gunnar Budde Berghs legat

Tynset kommune v/ Regnskapsleder 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen 13.12.2019.

Som følge av kommune- og regionreformen vil Matrikkelen og Grunnboken bli stengt for oppdatering i en periode før nyttår.

Derfor må saker av følgende typer være kommunen i hende senest 25. november:

a) Eiendomsdannelse og tinglysing av nye eiendommer

b) Fradeling av eiendom

c) Reseksjonering der en eller flere seksjoner utgår

d) Feste til grunneiendom

e) Oppheving av seksjonering

Dette for at sakene skal kunne bli tinglyst i god tid før nyttår.

For en del saker vil oppdatering i kart og eiendomsregister (Matrikkelen) ikke kunne skje i perioden 13. desember 2019 til 2. januar 2020. Dette gjelder bl.a.:

  •  byggesaker
  •  adressering
  •  konsesjonsbehandling
  •  jordskifteregistrering
  •  feilretting

Dette vil ikke få konsekvenser for ordinær saksbehandlingstid, men opplysninger vil ikke bli oppdatert i kart og eiendomsregister i perioden.

Tinglysingen stenges helt for oppdatering i perioden 27.desember 2019 til 2.januar 2020 (gjelder tinglysing av skjøte m.m.)

Normal drift forventes fra 2. januar 2020.

OBS: I en periode fra 1. januar 2020 og framover vil Kommunekart kunne inneholde utdatert informasjon inntil nye kommunenumre er lagt inn. Kommunekart ventes å være oppdatert senest 1. februar 2020.

Program (PDF, 371 kB) – Aukrustsenteret, Alvdal tirsdag 3.desember 2019.

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 22.11.2019 t.o.m. 11.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett 2020 og virksomhetsplan 2020–2023 i møte torsdag 12.12.2019.

Eventuelle merknader må være levert til Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset eller postmottak@tynset.kommune.no innen onsdag 11.12.2019 kl. 12.00.

Merete Myhre Moen, ordfører

Formannskapets innstilling (PDF, 527 kB)
Virksomhetsplan med økonomiplan 2020–2023 og årsbudsjett 2020 (PDF, 7 MB)
Kontrollutvalg - budsjett 2020 (PDF, 182 kB)

 

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen (MHBR) IKS skal i perioden 21. til 29. november undervise 500 elever på fjerde trinn i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender. Den inneholder adventstidens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri høytid. Les mer her. (PDF, 474 kB)

 

Formannskapet vedtok den 07.11.2019 i sak 130/19 Reguleringsendring for Kvartal A, Tjønnbakken terrasse, plan-ID 201202-01.

Bakgrunnen for endringen er at innregulerte atkomstforhold i gjeldende plan ikke ivaretar tilstrekkelig i forhold til høyder på terreng og eksisterende vei. Det er ønskelig å endre planen for å justere atkomst til regulerte plan 1 i gjeldende reguleringsplan.

Dokumenter i saken:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 09.12.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­

Folkehelseinstituttet har invitert 56 000 personer over hele landet til å delta i Drikkevannsstudien og vi er straks i mål med den første rekrutteringsrunden. Dessverre så var svarprosenten noe lavere enn forventet og Folkehelseinstituttet sender derfor invitasjonsbrev til nye 30 000 personer. Rekrutteringen starter neste uke, deriblant i Tynset kommune.

Les mer her.

Formannskapet vedtok den 17.10.2019 i sak 121/19 endring av Detaljregulering for Torvgata 4, 6, 7, 8 og 9, plan-ID 201806.

Bakgrunnen for endringen er mindre justeringer for Torvgata 4 (Aas-bygget).

Byggegrense for 5. etasje justeres for å kunne videreføre eksisterende trappesjakter, og det gjøres en justering av formålsgrensen på ca. 60cm for mulighet for heis i tilknytning til trappesjakt øst i bygget. Spesifisering i bestemmelsene gjøres for mulighet for transparent overdekning av noe av utearealet på inntrukket 5.etasje.

Dokumenter i saken:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.11.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­