Mellomlederrollen oppfattes av mange å være den vanskeligste rollen i en organisasjon, der man befinner seg mellom barken og veden. Hvordan kan du bli bedre i din jobb som mellomleder?
Dette kurset vil gi noen verktøy som kan motivere deg til å ta fatt på oppgavene med ny inspirasjon. 
Kursleder: Svein Harald Røine; Lederutvikler, foredragsholder, forfatter og blogger.

Dagskurs ved Tynset Studie- og høgskolesenter 31. januar.
Påmeldingsfrist 18. januar.  

Kursomtale og påmelding.

Velkommen til et særs interessant og nyttig kurs!

 

Smea torsdag 24. januar kl 19.00.
 Alle har et forhold til skogen, men hvor godt kjenner vi den egentlig? I dette foredraget vil forfatter Reidar Müller fortelle om skogens naturhistorie, om hvordan mennesket har sett på den gjennom tidene og ikke minst om dens arter, ukjente og kjente. Han vil fortelle om når skogen oppsto, om da den kledde Arktis og Antarktis, om skogbranner og om overtro, og ikke minst om en besværlig trang til å spore ulv. Bokbader er Arne Eggen.

Se plakat her. (PDF, 4 MB)

 

Klokken 12-14 hver 2. eller 3. torsdag i måneden, vil jeg befinne meg på ordførerbenken inne på AMFI.
Målet er at alle og enhver lettere skal kunne slå av en prat og der ingen sak er for liten og ingen for stor.
Den første datoen er 10. januar klokka 12.
Som ordfører har jeg i lengre tid tenkt på å gjøre meg mer tilgjengelig for innbyggerne, så da tilbudet fra senterlederen på AMFI kom, passet det bra å realisere tanken.

Velkommen!

Merete Myhre Moen

 

Tynset kommune har sendt ut varsel om vannmåleravlesing på SMS. Dette gjelder vannoppgjøret for året 2018.
Du blir bedt om å sende vannmålerstand ved å svare på SMS. Det skal kun besvares med tall - systemet tillatter ikke bokstaver eller andre tegn. De abonnentene som ikke har anledning til å lese av innen fristen 06.01.2019 eller får feilmelding kan kontakte servicetorget på 62 48 50 00.

 

I medhold av § 12-9 og § 4-1 i Plan- og bygningsloven har formannskapet i Tynset kommune i møte 13.12.18, saksnummer 156/18, fastsatt ‘Planprogram for reguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, plan ID 201806’.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planen skal koordineres mot eventuelle vedtatte planer for torvområdet, og muliggjøre en sammenbygning av Torvgt. 4 og Torvgt.6.

Planområdet ligger i sentrum av Tynset tettsted. Det er på ca. 5,4 daa og omfatter eiendommene med gnr./bnr. 42/21, 42/10, 42/82, og 42/84.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Vedtaket lød:

Formannskapet vedtar forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for Torvgata 4,6,7,8,9, med plan ID 201806, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v.

Vedtaket vil med det første bli kunngjort i Østlendingen.
Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Kommunestyret vedtok den 20.08.15 Detaljregulering for Bjørnsmoen, plan id 201707.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av forretning/kontor med tilhørende anlegg og parkering, og fortau fra rundkjøring frem til atkomst til ny bebyggelse, samt

grønnstruktur/turveg og friluftsområde. Planområdet ligger i Tynset sentrum, vest for Brugata og sør for Domus/Coop.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 14.01.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Opplæringskurset PRIDE gir en mulighet til å vurdere om det å være fosterhjem er noe for deg/dere. Opplæringen er uforpliktende. Dere velger selv dersom dere vil avslutte prosessen under eller etter kurset.

Kurset går over flere samlinger.  Les mer på BUF- etat sine hjemmesider.

FIASAnnGavepapirJulAnn1118

Du kan hente en gratis sekk til julepapiret på kommunens servicetorg, eller på en av FIAS sin gjenvinningsstasjoner.

 

KDP Fåset

Kommunestyret vedtok den 27.11.18 i sak 68/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 Kommunedelplan for Fåset/Fådalen, plan-ID 20170.

Formålet med planen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Fåset og Fådalen.

Plandokumenter:

1. Planbeskrivelse, datert 11.09.2018. (PDF, 4 MB)

2.Plankart, PDF-fil av 12.07.2018. (PDF, 17 MB)

3.Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2018 (PDF, 2 MB)

4.Konsekvensutredning, datert 08.06.2018. (PDF, 3 MB)

5.Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.06.2018. (PDF, 962 kB)

Temakart:

1.Jord- og skogbruksinteresser. (PDF, 16 MB)

2.Mineralressurser. (PDF, 11 MB)

3.Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

4.Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

5.Landskap, kulturminner og kulturmiljøer. (PDF, 14 MB)

6.Naturverdier og biologisk mangfold (PDF, 10 MB)

7.Flom, ras og skred. (PDF, 5 MB)

8.Avkjørsel, holdningsklasser. (PDF, 24 MB)

9.Støysoner. (PDF, 9 MB)

10.Vann og avløp. (PDF, 8 MB)

11.Barnetråkk (PDF, 4 MB)


Andre sentrale dokumenter:

1.Saksframlegg (PDF, 2 MB)

2.Kommunestyrets vedtak (PDF, 46 kB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg inntil utgått klagefrist.

 

Det er klageadgang på vedtaket­. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 21.12.18.