Denne blide gjengen jubler for re-sertifisering av Tynset rådhus som Miljøfyrtårn. Hovedfokus i prosessen har vært: HMS, kommunens forbruk, transport og energi.
På bildet fra venstre: Teknisk sjef Jostein Hauge, assisterende rådmann Morten B. Often, rådmann Erling Strålberg, på el-sykkel - primus motor og avdelingsingeniør Hilde Aanes, fagleder Siv Nytrøen Reiten, konsulent Leif Østgårdstrøen og økonomisjef Arild Vik.

    

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) setter fokus på hva en selv kan gjøre for å forbedre egen beredskap. For å sette fokus på dette har de en «egenberedskapsuke». Det er mange ting du selv kan gjøre for å kunne takle hendelser og krisesituasjoner.

Her kan du finne nyttige tips og råd om hva du kan gjøre i hjemmet for å klare deg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon. Les mer her (PDF, 10 MB).

En videosnutt om langtidslagring av vann.  

For flere tips: www.sikkerhverdag.no

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet-Pakkeforløp for psykisk helse og rus

I Tynset kommune kan du ta kontakt med Psykisk Helsetjeneste v/Spesialsykepleier Heidi Øien for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

Kurs i regi av Psykisk helsetjeneste Tynset.

Start tirsdag 15.10.19 kl 18.00 - 23.00 - Les mer her (PDF, 273 kB)

 

Kommunestyret vedtok den 01.10.2019, i sak 69/19, Områderegulering for Østerdalsporten Nord – Plan-Id 201801. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.
Planområdet ligger i Tunndalen, ca. 5 km nordvest for Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                     

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

 

Endelig vedtatt reguleringsplan

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 01.10.19, sak 67/19, Detaljreguleringsplan for Fåset, med plan-ID 201702.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boligområder sentralt på Fåset. Dette legger til rette for å styrke barnetallet for barnehage og skole, samtidig som det legges til rette for gode boligområder og korte avstander, hvor barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen.

 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

 

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

 

 

Endelig vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 27.08.2019, i sak 59/19, Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen, Plan-ID 201803.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommene Aumliveien 10 (gnr.44, bnr.233) og Aumliveien 10 B (gnr.44, bnr.82) til sentrumsnære boliger med høy grad av utnytting, innenfor rammene av gjeldende kommunedelplan.

Planområdet ligger i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet i Tynset 03.10.19 i sak 117/19 å legge Detaljregulering for Arnemo, Plan-ID 201811, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger i tråd med overordnet plan.

Planområdet er på ca. 16 daa og ligger langs Aumliveien i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg i høringsperioden.

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 20.11.19

Endelig vedtatt reguleringsplan

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 01.10.19, sak 68/19, Reguleringsplan for Aumliveien 2 og 4, med plan-ID 201706

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere Aumliveien 4b med gnr. 44 bnr. 281, 268 og 610 til boligformål med leiligheter og parkering på bakkenivå. Planområdet er på ca. 7,2 daa. Planområdet ligger i Tynset senKommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:
 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.