Kommunebarometeret er en årlig rangering av kommuner foretatt av Kommunal Rapport på basis av offentlig tilgjengelige data fra offisielle kilder. Tynset kommune rangeres som nr. 15. Nøkkeltallene for kommunen er mye bedre enn hva økonomiske forutsetninger skulle tilsi. Hele rapporten kan du lese her. (PDF, 3 MB)

 

 

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 20.06.19 i sak 78/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 å legge Detaljplan for Fåset, plan-ID 201702, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligområder sentralt på Fåset. Dette legger til rette for å styrke barnetallet for barnehage og skole, samtidig som det legges til rette for gode boligområder og korte avstander, hvor barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen.

Planområdet ligger på Fåset, mellom skolen og eksisterende boligfelter. 

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

 

Fristen for innspill er  09.08.19.

 

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 18.06.19, sak 57/19, Detaljreguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, med plan-ID 201806

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planområdet ligger i Tynset sentrum, mellom ringveien/Fv.30 og jernbanen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 
 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.07.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.

 

 

 

 

 

 

Forsvaret vil i løpet av sommeren rydde opp i søppel etter NATO-øvelsen.

  I den forbindelse kan Servicetorget ta imot referanser om hvor det er søppel, og melde det videre til forsvaret.

 

Kommunestyret i Tynset vil få tilsetting av ny rådmann på sakslista og som sak i sitt møte den 18. juni 2019. Sakene til kommunestyremøtet blir sendt ut i dag og i den forbindelse offentliggjøres ansettelses- og forhandlingsutvalgets innstilling ovenfor kommunestyret.

Det informeres om at et enstemmig utvalg innstiller Erling Strålberg som ny rådmann i Tynset kommune.

Med hilsen

Merete Myhre Moen

ordfører

 

Med bakgrunn i at Tynset kommune vil forbedre nøyaktighet i saksbehandling vil postlista fra og med 1. juni 2019 bli offentliggjort tre dager etter registrering. I dag er praksis at postlista blir offentliggjort etter 1. dag.

Fra 23.05.19 er det innført endring med tanke på varsling om båltenning.

Les mer på nettsiden til Midt-Hedmark Brann og redning.

 

Utredningsarbeidet rundt fremtidens tjenestestruktur innenfor Helse- og omsorgssektoren i Tynset kommune har god progresjon. Prosessen er krevende, og det er mange elementer som skal belyses.

Det er viktig at endelig rapport har god nok kvalitet før den legges ut på høring. Arbeidsgruppa ser at den trenger noe mere tid for å sikre denne kvaliteten i rapporten.

Endelig rapport vil derfor ikke bli lagt ut på høring før i uke 35. Ny høringsfrist vil bli i slutten av uke 37.

Total tidsramme for utredningsprosjektet endres ikke og ambisjonen er fortsatt sak til kommunestyret i oktober.

Mvh

Øystein K. Johansen

Helse- og omsorgssjef Tynset kommune

Gamle bruer – mer trafikk og tyngre kjøretøy

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent. Les mer her. (PDF, 502 kB)

 

Kommunen er som kjent i gang med forberedelser til nye takster for eiendomsskatt, som skal gjelde fra 2020. Det vises til informasjonsbrosjyre nr. 1 som ble sendt ut til alle eiere i Tynset i juni 2018, se lenke her (PDF, 3 MB).

Innhenta faktaopplysninger, på bolig- og fritidseiendommer samt beboelseshus på landbrukseiendommer, blir nå gjennomgått og registrert. Vi starter i disse dager med utsending av opplysningene til eier for «kontroll». Sammen med faktaopplysningene sender vi et skriv med grundig orientering til eierne i forbindelse med dette - se lenke her. (PDF, 2 MB)

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil i faktagrunnlaget så raskt som mulig og helst innen tre uker fra mottak av vårt skriv.

Utsendingen gjøres område-vis og vi starter lengst sør i kommunen. De øvrige områdene vil få faktagrunnlaget utsendt etter hvert som arbeider pågår. Det er de eiendommene som ble besiktiget i 2018 som får tilsendt faktagrunnlaget først. Fakta fra besiktigelser i år vil bli utsendt i løpet av høsten.

Utsendingen gjøres elektronisk fra vårt sakssystem via Altinn. Dersom du ikke åpner posten elektronisk vil den bli sendt deg i papirformat innen et par dager. Dersom du har Digipost vil sendingen imidlertid kun være tilgjengelig elektronisk.

Hva du må passe på

Når du mottar utsendelsen fra oss ber vi om at du leser skrivet og opplysningene nøye. Du må melde fra om eventuelle feil i faktagrunnlaget. På denne måten vil du som eier bidra til at grunnlaget for den skatten som seinere skal beregnes blir så riktig som mulig.

Takstene fastsettes i 2020

Sakkyndig nemnd skal utarbeide retningslinjer for sitt arbeid med beregning av skattetaksten i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser. Retningslinjene er sakkyndig nemnds beregningsverktøy.

Utfra faktagrunnlaget og retningslinjene vil sakkyndig nemnd for eiendomsskatt innen utgangen av februar 2020 fastsette nytt takstgrunnlag for eiendomsskatten. Denne taksten skal legges til grunn for beregning av eiendomsskatten fra og med skatteåret 2020. Retningslinjene blir offentliggjort samtidig med at nye takster blir vedtatt i 2020.