Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Trønderbilene utvider fra og med 15. oktober busstilbudet mellom Tynset og Trondheim med en ny avgang.

Trykk på bildet for å få sett rutetider.

 

Vedtatt reguleringsplan.

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 25.09.18 Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata (plan ID 201604).

Planen erstatter delvis eksisterende plan R29 og er på ca. 40 daa. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligfortetting i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.10.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15-

Tynset helsestasjon tilbyr mødregrupper til de som har ungdomsskole elever. Vi inviterer til nettverksbygging, erfaringsutveksling og faglig påfyll. Ta kontakt med Tynset helsestasjon motherhood@tynset.helsestasjon.no

Les brosjyre her (PDF, 472 kB)

 

Utsatt frist for spredning av husdyrgjødsel i Hedmark

Grunnet den ekstraordinære situasjonen med langvarig tørke i flere deler av landet, har Landbruks- og matdepartementet fastsatt en midlertidig endring i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, der det gis en generell utsettelse av fristen for å spre husdyrgjødsel til 1. oktober.

Forskriftens § 23, 3. ledd lyder nå slik: "I fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder-fylkene, samt kommunene Bjerkreim, Gjesdal, Strand, Sokndal, Eigersund og Lund kan gjødsel spres uten nedmolding/nedfelling innen 1. oktober 2018

Se her for nyhet hos LMD

Det er fortsatt krav om at det ikke skal spres gjødsel på snødekket eller frossen mark, og møkk spredd mellom 1. oktober og 1. november SKAL moldes ned – senest innen 18 timer.

Søknad om tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket, frist 1. oktober

På Fylkesmannen i Hedmark sin nettside finner du veiledningshefte med forskrifter, link til skjema for elektronisk søknad og mer informasjon om ordningen finner du her.

Eksempler (PDF, 222 kB) på tiltak det kan søkes tilskudd til gjennom regionalt miljøprogram (RMP) 2018.

Tynset kommune har tatt i bruk eDialog.  Med dette kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.

​Mange henvendelser til kommunen kommer på e-post. Vi anbefaler å bruke eDialog når det skal sendes noe til Tynset kommune, da e-post kan være en usikker kanal. Dette gjelder også dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

Merk at eDialog egner seg ikke for sending av skjema for eksempel søknad om barnehageplass, SFO, søknad på stilling etc.
Alle skjemaene våre finner du her.
 

For å bruke eDialog - klikk her. Første skritt etterpå, er å autentisere deg ved hjelp av ID-porten: enten bankID, bankID på mobil, minID, Buypass ID eller Commfides. Når du har logget deg inn, fyller du i skjemaet og laster inn eventuelle vedlegg i form av pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet

 • Velg om du er privatperson/innbygger eller om du representerer en virksomhet.
 • Obligatoriske felt er merket med *.
 • I tittelfeltet er det fint om du oppgir saksnummeret ditt hvis du sender oss noe i forbindelse med en sak som allerede pågår, for eksempel 00/000.
 • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Hvis du sender med vedlegg, legges det du skriver i kommentarfeltet inn som vedlegg til forsendelsen din i sak- og arkivsystemet vårt.
 • Når du klikker på Send forsendelse, krypteres brevet ditt og sendes direkte inn i sak- og arkivsystemet.
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

Ta gjerne kontakt med kommunen ved spørsmål om eDialog.

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 45/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Auma fjellbrudd, Plan-ID 201504.

Planområdet ligger  i Straumsenglia nord for kommunegrensen til Alvdal, vest for Glomma og Rv. 3.

Hele planområdet har et totalareal på ca. 175 daa.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak. Det legges opp til en vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak /-steinbrudd videre vestover fra dagens regulerte uttaks- og deponiområde på ca. 30 dekar til fremtidig over 100 dekar masseuttak/-steinbrudd. Etterbruken skal i hovedsak være deponi av rene masser, samt tilbakeføring til LNF-formål. Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grusog pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til:
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 26.09.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 46/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704.

Planområdet ligger sør for Parkveien, ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.

Plandokumenter:

 1.  

Andre sentrale dokumenter:

 1. Særutskrift (PDF, 441 kB) (saksframlegg og vedtak)

   

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 26.09.18.

Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!

Til høsten skrives ny avfallsplan for Fjellregionen. Planen gjelder alle de 10 kommunene som eier FIAS, og inkluderer innsamling og behandling av avfall fra alle som bor eller har hytte i regionen. For å lage en best mulig løsning, og jobbe sammen for en ren og giftfri Fjellregion, ønsker vi, på vegne av kommunene, ideer til hva vi kan gjøre for miljøet og hvordan avfallsordningen bør være for innbyggere og hytteeiere.

I den forbindelsen vil vi gjerne også engasjere de oppvoksende generasjonene i å tenke på hva som kan gjøres med søpla vår.

Derfor inviterer vi alle skolene og barnehagene til å ta en tur til Idé-dunken for å komme med gode ideer.

Her finner dere Ide-dunken:

På Alvdal står den på SPAR på Steia.

I Folldalen står den på PRIX.

På Tynset står den på folkebiblioteket i Kulturhuset.

Den står til 27. august og 29. august skal vi åpne opp alle tre dunkene og se hva som har kommet inn – det blir spennende!