Har du en god idé som vi kan samarbeide om? Ta kontakt med kommunen for å drøfte forslaget – sammen kan vi få til noe. Les mer her. (PDF, 377 kB)

 

I medhold av § 12-9 og § 4-1 i Plan- og bygningsloven har formannskapet i Tynset kommune i møte 13.12.18, saksnummer 156/18, fastsatt ‘Planprogram for reguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, plan ID 201806’.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planen skal koordineres mot eventuelle vedtatte planer for torvområdet, og muliggjøre en sammenbygning av Torvgt. 4 og Torvgt.6.

Planområdet ligger i sentrum av Tynset tettsted. Det er på ca. 5,4 daa og omfatter eiendommene med gnr./bnr. 42/21, 42/10, 42/82, og 42/84.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 1.  

Vedtaket lød:

Formannskapet vedtar forslag til planprogram for Reguleringsplan med konsekvensutredning for Torvgata 4,6,7,8,9, med plan ID 201806, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-9.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, merknader, m.v.

Vedtaket vil med det første bli kunngjort i Østlendingen.
Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Kommunestyret vedtok den 20.08.15 Detaljregulering for Bjørnsmoen, plan id 201707.

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av forretning/kontor med tilhørende anlegg og parkering, og fortau fra rundkjøring frem til atkomst til ny bebyggelse, samt

grønnstruktur/turveg og friluftsområde. Planområdet ligger i Tynset sentrum, vest for Brugata og sør for Domus/Coop.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 14.01.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Kommunestyret vedtok den 27.11.18 i sak 68/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 Kommunedelplan for Fåset/Fådalen, plan-ID 20170.

Formålet med planen er å legge til rette for en bærekraftig utvikling av Fåset og Fådalen.

Plandokumenter:

1. Planbeskrivelse, datert 11.09.2018. (PDF, 4 MB)

2.Plankart, PDF-fil av 12.07.2018. (PDF, 17 MB)

3.Bestemmelser og retningslinjer, datert 11.09.2018 (PDF, 2 MB)

4.Konsekvensutredning, datert 08.06.2018. (PDF, 3 MB)

5.Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 07.06.2018. (PDF, 962 kB)

Temakart:

1.Jord- og skogbruksinteresser. (PDF, 16 MB)

2.Mineralressurser. (PDF, 11 MB)

3.Friluftsliv og rekreasjon, sommer og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

4.Friluftsliv og rekreasjon, vinter og helårsaktiviteter. (PDF, 22 MB)

5.Landskap, kulturminner og kulturmiljøer. (PDF, 14 MB)

6.Naturverdier og biologisk mangfold (PDF, 10 MB)

7.Flom, ras og skred. (PDF, 5 MB)

8.Avkjørsel, holdningsklasser. (PDF, 24 MB)

9.Støysoner. (PDF, 9 MB)

10.Vann og avløp. (PDF, 8 MB)

11.Barnetråkk (PDF, 4 MB)


Andre sentrale dokumenter:

1.Saksframlegg (PDF, 2 MB)

2.Kommunestyrets vedtak (PDF, 46 kB)

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg inntil utgått klagefrist.

 

Det er klageadgang på vedtaket­. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 21.12.18.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres

Alle vannforsyningssystem skal være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder både større vannforsyningssystem, og de som er veldig små. Alle som produserer under 10 m3 drikkevann i døgnet kan benytte et forenklet registreringsskjema. Eksempler på vannforsyningssystem som kan benytte det forenklede skjemaet kan være en brønn som forsyner 15 hytter, eller en brønn som forsyner to boliger med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema for registrering av små vannforsyningssystem. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt. 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.

Vedtatt reguleringsplan.

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 25.09.18 Detaljregulering for området rundt Sjukehusveien, Arnemoveien, Skogveien, Skolegata og Holmengata (plan ID 201604).

Planen erstatter delvis eksisterende plan R29 og er på ca. 40 daa. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for boligfortetting i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket. 

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 22.10.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15-

Tynset kommune har tatt i bruk eDialog.  Med dette kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk, selv om de er unntatt offentlighet.

​Mange henvendelser til kommunen kommer på e-post. Vi anbefaler å bruke eDialog når det skal sendes noe til Tynset kommune, da e-post kan være en usikker kanal. Dette gjelder også dokumenter som ikke er unntatt offentlighet.

Merk at eDialog egner seg ikke for sending av skjema for eksempel søknad om barnehageplass, SFO, søknad på stilling etc.
Alle skjemaene våre finner du her.
 

For å bruke eDialog - klikk her. Første skritt etterpå, er å autentisere deg ved hjelp av ID-porten: enten bankID, bankID på mobil, minID, Buypass ID eller Commfides. Når du har logget deg inn, fyller du i skjemaet og laster inn eventuelle vedlegg i form av pdf-filer.

Slik fyller du ut skjemaet

 • Velg om du er privatperson/innbygger eller om du representerer en virksomhet.
 • Obligatoriske felt er merket med *.
 • I tittelfeltet er det fint om du oppgir saksnummeret ditt hvis du sender oss noe i forbindelse med en sak som allerede pågår, for eksempel 00/000.
 • Gi en god beskrivelse av forsendelsen din. Hvis du sender med vedlegg, legges det du skriver i kommentarfeltet inn som vedlegg til forsendelsen din i sak- og arkivsystemet vårt.
 • Når du klikker på Send forsendelse, krypteres brevet ditt og sendes direkte inn i sak- og arkivsystemet.
 • Du får kvittering med referansenummer på e-post.

Ta gjerne kontakt med kommunen ved spørsmål om eDialog.

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 45/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Auma fjellbrudd, Plan-ID 201504.

Planområdet ligger  i Straumsenglia nord for kommunegrensen til Alvdal, vest for Glomma og Rv. 3.

Hele planområdet har et totalareal på ca. 175 daa.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av Auma fjelltak. Det legges opp til en vesentlig utvidelse av eksisterende masseuttak /-steinbrudd videre vestover fra dagens regulerte uttaks- og deponiområde på ca. 30 dekar til fremtidig over 100 dekar masseuttak/-steinbrudd. Etterbruken skal i hovedsak være deponi av rene masser, samt tilbakeføring til LNF-formål. Det planlegges for drift med et bredt spekter av produkter; grusog pukk til ulike utbyggingsformål, beredskapsstein, asfaltproduksjon og deponivirksomhet.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

Klagen skal sendes til:
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 26.09.18.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Kommunestyret vedtok den 28.08.18 i sak 46/18 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljregulering for Lillebekkmoen boligområde, Plan-ID 201704.

Planområdet ligger sør for Parkveien, ca. 1,3 km øst for Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet og er ca. 190 daa.

Plandokumenter:

 1.  

Andre sentrale dokumenter:

 1. Særutskrift (PDF, 441 kB) (saksframlegg og vedtak)

   

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 26.09.18.

Kunsten er gitt av Sparebanken Hedmarks kunstfond og kunstneren er Christian Sunde. Vi håper og tror at det nye kunstverket vil vekke mye oppmerksomhet, spesielt utover vinteren da mørket faller på og temperaturen beveger seg nedover på minus. Kunstverket vil lyse hvitt frem til -10 grader. Når gradestokken overstiger -10 vil den skifte farge som følger:

-10-20 grader- turkis lys

-20-30 grader-blått lys

Over 30 grader- rosa lys

Vi gleder oss til å se variasjonene gjennom vinteren, og Tynset kommune vil igjen benytte anledningen til å takke for den flotte gaven!