Kunngjøring om oppstart av Detaljregulering for Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg.

Plan-ID 202302
Gå til planområdet (PDF, 778 kB)
Gå til kart over planområdet (PDF, 133 kB)
Gå til Ortofoto over området (PDF, 224 kB)

Statens vegvesen ønsker å omregulere Detaljregulering for Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg.

Reguleringsplan for ny Tunna bru med tilstøtende veg ble vedtatt av Tynset kommunestyre 27.10.2020. Prosjektet er nå under bygging. Etter kollapsen av Tretten bru over Gudbrandsdalslågen den 15.08.2022 ble godkjenningsprosessen for alle trebruer med fagverk satt på vent. Med bakgrunn i dette, er i samarbeid mellom Statens vegvesen og totalentreprenør Syltern besluttet å endre konsept for ny Tunna bru.

Hensikten med reguleringsendringene

Hensikten med planendringene er å øke nytten for samfunnet, gi bedre framkommelighet og øke trafikksikkerheten, samt å få en mer rasjonell og effektiv anleggsgjennomføring.

De forhold som skal utredes er (Listen er ikke uttømmende før endelig planforslag foreligger)

 • Endring av brukonsept til samvirkebru med stålbjelker og betongdekke. Prinsipp for plassering av fundamenter i Tunna er ikke endret fra opprinnelig konsept.

 • Stedvis justering av ny rv. 3 ved kryssing av Tunna

• Flytting av kryss med fv. 2246 ca. 40 meter sørøstover.

• Forlengelse av vegomleggingen med ca. 750 meter mot nord. Omleggingen vil bli regulert slik at den legger til rette for videre utbedring nordover.

• Justering og komplettering av regulerte adkomstveger til jord- og skogbruk

• Utvidelse av deponiområder.

Statens vegvesen ønsker også å forlenge prosjektet til også å omfatte utbedring av svingen nord for planområdet. Utvidelsen av planområdet omfatter ca. 47 daa. Utvidet planområde består hovedsakelig blandingsskog, med ca. 1 – 1,5 daa landbruk. Det er også behov for å se på arealer for massedeponier og terrengtilpassinger, bla. ved Vesleenget.

I samråd med Tynset kommune og Statsforvalteren i Innlandet har Statens vegvesen besluttet å gjennomføre en ordinær reguleringsendring.

Statens vegvesen utarbeider planen i samarbeid med Tynset kommune, og varsler med dette oppstart for endring av gjeldende reguleringsplan, jf. Plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Forhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven Reguleringsendringene er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning §§ 6 og 8. Statens vegvesen vurderer det slik at tiltaket ikke faller inn under konsekvensutredningsforskriften. Dersom det avdekkes forhold som krever avbøtende tiltak, vil dette framgå av planmaterialet. Planmaterialet vil ivareta de hensyn som er nødvendige for at tiltaket ikke skal gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. Se vedlagt notat. Det skal derfor ikke utarbeides planprogram.

 

Medvirkning og informasjon

Onsdag den 20 september, mellom kl. 17:00 og 19:00 vil det være anledning til å treffe Statens vegvsen og Tynset kommune  på anleggsriggen for Tunna bru. Det er da anledning til å få informasjon og å komme med innspill til oppstartsvarselet

Det finnes også informasjon om planarbeidet på Statens vegvesen sin nettside på https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv3tunnabru/

I tillegg vil det bli annonsert i Arbeidets Rett og Tynsetingen.no.

Synspunkter og innspill

Eventuelle innspill til oppstartsvarselet om oppstart sendes skriftlig til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller til firmapost@vegvesen.no.

 Innspill merkes «22/218466»

Spørsmål om planprosessen kan stilles til: avdelingsingeniør Hilde Aanes, tlf. 624 85 000 , eller e-post hilde.aanes@tynset.kommune.no. eller Planleggingsleder Trond Elveos, Statens vegvesen Utbygging, Tlf. 468 04 949, eller e-post trond.elveos@vegvesen.no