Brukerstyrt personlig assistanse/BPA

Brukerstyrt personlig assistanse/ BPA kan bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen. Brukerstyringen som ligger i arbeidslederrollen er et viktig virkemiddel for å legge til rette for større fleksibilitet og en selvstendig tilværelse.

Målgruppen for brukerstyrt personlig assistanse er personer med stort og langvarig behov for personlig assistanse, personer med behov for avlastning ved omsorg for hjemmeboende barn under 18 år og andre som kan nyttiggjøre seg denne organisasjonsformen.

Det kreves egenandel etter kommunale satser for den delen av tjenesten som omhandler praktisk bistand og praktisk bistand opplæring.

Du må søke kommunen for å få tilrettelagt tjenestene som BPA.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune

Kontakt

Eirin Løkken Sundmoen
Fagleder BPA/KPA
E-post
Telefon 62 47 10 00
Mobil 48 99 07 72