Kontrollutvalget

Møtekalender

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven § 77 og egen forskrift. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?

Kontrollutvalget har fem medlemmer, hvorav minst en er medlem i kommunestyret.

Kontrollutvalgets medlemmer:

Marit Motrøen - Leder Kontrollutvalget

Bjørn Tore Grutle - Nestleder

Randi Aas - Medlem

Siri Strømmevold - Medlem

Atle Fiskvik - Folkevalgt H

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker, som oftest er det formannskapet. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Skriftlig henvendelse kan sendes utvalgets leder via kommunen. Utvalget kan også kontaktes via sekretariatet.

Kan jeg lese sakene som behandles i kontrollutvalget?

Sakene som behandles i utvalget legges ut til offentlig gjennomsyn i kommunens servicetorg, og på Tynset kommunes hjemmesider.

Er møtene åpne for publikum?

Møtene i kontrollutvalget holdes for åpne dører med mindre det foreligger saker som unntas offentlighet med hjemmel i lov eller forskrift.