Kontrollutvalget

Gå til møtekalender

Hva er et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven § 23 og Forskrift for kontrollutvalg og revisjon. Kommunestyret får seg forelagt kontrollutvalgets rapporter og tar stilling til oppfølging.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?

Kontrollutvalget har fem medlemmer, hvorav minst en er medlem i Kommunestyret. Gå til kommunestyret.

Kontrollutvalgets medlemmer:

Bjørn Tore Grutle - Leder Gå til Kontrollutvalget

Randi Aas - Nestleder

Atle Fiskvik - Folkevalgt H

Signe Marit Lium

Vidar Mortensen

Kan jeg som innbygger klage på kommunale vedtak til kontrollutvalget?

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på enkeltsaker. Kommunen har egne klageorgan som tar slike saker, som oftest er det formannskapet. Gå til formannskapet. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Skriftlig henvendelse kan sendes utvalgets leder via kommunen. Utvalget kan også kontaktes via sekretariatet. Gå til sekretariatet.

Kan jeg lese sakene som behandles i kontrollutvalget?

Sakene som behandles i utvalget legges ut til offentlig gjennomsyn i kommunens servicetorg, og på Tynset kommunes hjemmesider.

Er møtene åpne for publikum?

Møtene i kontrollutvalget holdes for åpne dører med mindre det foreligger saker som unntas offentlighet med hjemmel i lov eller forskrift.