Dispensasjon?

Hva er en dispensasjon?

Dispensasjon innebærer at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven fravikes i en konkret sak. Bestemmelsen om dispensasjon er således en snever unntaksbestemmelse. Dispensasjon kan være midlertidig eller varig.

Dispensasjonshjemmel:

Plan- og bygningsloven (pbl) hjemler dispensasjon i kapittel 19.

 1. Dispensasjon krever grunngitt søknad (DOCX, 16 kB)
 2. Søknaden må nabovarsles særskilt, med mindre dispensasjonssøknaden fremmes samtidig med byggesøknaden, eller det er åpenbart at naboens interesser ikke berøres.
 3. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få uttale seg.

 

Det er to vilkår som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon (jf. pbl. § 19-2)

 1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene bak lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt.
 2. Fordelene med å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
 3. Begge vilkårene må være oppfylt – og det skal foretas en konkret vurdering av tiltaket og de forholdene som anføres i dispensasjonssøknaden.

 

 • Ved dispensasjon fra lov/forskrift skal det legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
 • Ved dispensasjon fra planer skal det særlig legges vekt på statlige og regionale rammer og mål.
 • Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i pbl. § 1-8 (forbudssoner langs sjø og vassdrag) når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.

 

Adgang til å sette dispensasjonsvilkår

Dispensasjon kan gis på vilkår, jf. pbl § 19-2 første ledd, Dispensasjonsvilkår må ha til formål å forebygge, reparere, dempe eller kompensere for negative følger av at regelverket eller planen fravikes.

 

Hva kan det dispenseres fra?

Det kan dispenseres fra «bestemmelser fastsatt i eller i medhold av» plan- og bygningsloven, dvs:

 • bestemmelser i loven, men ikke saksbehandlingsregler
 • kommuneplanens arealdel med bestemmelser
 • kommunedelplaner med bestemmelser
 • reguleringsplaner med bestemmelser, herunder områdeplaner og detaljplaner
 • bebyggelsesplaner med bestemmelser
 • forskrifter og vedtekter gitt i medhold av plan- og bygningsloven
 • statlige planer med bestemmelser
 • regionale planer med bestemmelser

 

Eksempler på dispensasjoner fra bestemmelser i pbl. § 29-4:

 • bygge nærmere enn 4 meter fra nabogrense
 • bygge høyere enn 8- og 9- metersregelen
 • avvike kravene i teknisk forskrift (jf. § 31-2 som ikke krever dispensasjon)

 

Eksempler på dispensasjoner fra plan:

 • overskridelse av tillatt grad av utnytting i kommuneplan/reguleringsplan (f.eks., høyere utnyttelse enn %-BYA=20%)
 • avvike regulerte bygningsutforming i regulerings- eller bebyggelsesplan
 • fravike plankravet fastsatt i § 3 i bestemmelsene til arealdelen
 • bygge utenfor regulerte byggegrenser eller byggelinjer

 

Hva kan det ikke dispenseres fra?

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler som krav om dispensasjonssøknad og bortfall av tillatelse. Kommunen bør ikke gi dispensasjon dersom statlige eller regionale myndigheter har uttalt seg negativt.

 

Hvordan går du fram når du skal søke om dispensasjon:

 1. Både privatpersoner og ansvarlige foretak kan søke om dispensasjon.
 2. Dispensasjonssøknaden kan du enten sende inn sammen med byggesøknaden eller som en egen søknad hvis du ønsker separat behandling. Det siste kan være aktuelt hvis byggeprosjektet er avhengig av en dispensasjon og du gjerne vil få dette avklart før du bruker for mye tid og ressurser på prosjektet.
 3. Det må angis hvilke bestemmelser eller planer du søker dispensasjon fra.
 4. Hvilke hensyn skal bestemmelsen ivareta? Dette må du vurdere og argumentere for. Hvilke fordeler og ulemper vil en dispensasjon kunne gi? Ikke bare for deg, men også for naboer, området osv. Det må gis en beskrivelse av relevante, klare og positive fordeler. Det er du som må begrunne søknaden og synliggjøre for kommunen hvordan de to vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
 5. Naboer skal varsles om en dispensasjonssøknad. Det må gå fram av nabovarslet at du søker om dispensasjon og hvilke bestemmelser/planer du søker om unntak fra. Hvis dispensasjonen berører interesser til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges.
 6. Du kan benytte vedlagt skjema for å søke om dispensasjon, eller du kan skrive søknaden som et brev. Illustrer gjerne med bilder, tegninger eller lignende for å klargjøre hva du søker om.

Behandlingen i kommunen

Kommunen har myndighet til å dispenseres fra bestemmelser i loven, forskrifter og planer gitt i medhold av loven. Skjønnsutøvelsen skal gjøres ut fra en konkret vurdering av vilkårene for å gi dispensasjon (jf. pbl. § 19-2 andre ledd). Det skal ikke være kurant å fravike gjeldende planer som omhandler konkrete forhold som har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og som er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ (Kommunestyret). Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Endringer av betydning i planer bør ikke skje som dispensasjoner, men behandles som planendringer.

 

Store eller prinsipielle avvik fra plan, behandles politisk av Formannskapet. Avvikene/endringene må ikke være større enn det som ellers kan behandles som endring av reguleringsplanen iht. lovens § 12-14.

 

Saksbehandlingstid

Dispensasjonssøknader skal behandles innen 12 uker.  Saksbehandlingstiden løper ikke i den tiden søknaden er mangelfull eller når den ligger til uttalelse hos regionale og statlige myndigheter, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd.

 

 

Gebyrer

Behandling av dispensasjon har egne gebyrer. Størrelsen på gebyret varierer avhengig av hva søknaden omfatter og hvilen behandling som er nødvendig. Oversikt over de ulike gebyrene finner du i gebyrregulativet på kommunens hjemmeside.

 

Gebyret for behandling av søknad om dispensasjon er det samme uavhengig av om du får innvilget dispensasjon eller ikke. Byggesaksgebyret kommer i tillegg til dispensasjonsgebyret.

 

Kommunens samordningsplikt med annen myndighet, jf. § 21-5

Søknad om dispensasjon skal oversendes annen myndighet som skal fatte avgjørelse for tiltaket etter

annet lovverk eller den forelegges berørte myndigheter til uttalelse, dersom avgjørelse eller uttalelse

ikke er innhentet på forhånd. «Annen myndighet» er uttømmende oppregnet saksbehandlingsforskriften (SAK 10) § 6-2.

 

Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å uttale seg

før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8 (forbudssoner langs sjø og vassdrag), jf. lovens § 19-1.

 

Når tiltaket er betinget av tillatelse eller samtykke fra annen myndighet kan søknaden stilles i bero til

avgjørelse foreligger eller kommunen kan gi rammetillatelse med forbehold om at forholdet til annen

myndighet må være brakt i orden før igangsettingstillatelse. Dersom annen myndighet ikke har avgitt

uttalelse innen fristen på 4 uker, kan søknaden avgjøres av kommunen, jf. lovens § 21-5 siste ledd – forutsatt at saken er godt opplyst som mulig jf. fvl. § 17.

 

Varighet av dispensasjon

En dispensasjon kan være varig eller midlertidig. En dispensasjon gjelder alltid det konkrete tiltaket

tillatelsen omfatter. Er tiltaket som er betinget av dispensasjonen ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen og dispensasjonen bort, jf. lovens § 21-9. Det samme gjelder dersom tiltaket innstilles i mer enn 2 år.

 

Ved brann, sammenrasing, forfall eller liknende omstendigheter, vil en eventuell gjenoppføring være avhengig av ny dispensasjon. I slike tilfeller foretas det en ny, selvstendig vurdering ut fra gjeldende regler og plansituasjonen.

 

Midlertidig dispensasjon kan gis for en tidsbestemt tid eller for ubestemt tid til kommunen gir pålegg

om at den opphører, jf plan- og bygnings-loven § 19-3. Tiltakshaver må da uten utgift for kommunen

fjerne det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle de krav det er gitt utsettelse med, og hvis det kreves, gjenopprette tidligere tilstand. Erklæring om dette kan kreves tinglyst på eiendommen.

 

Unntak fra tekniske krav plan- og bygningsloven § 31-2 fjerde ledd, er ikke dispensasjon

Kommunen kan gi tillatelse, eventuelt med vilkår, til bruksendring, nødvendig ombygging og

rehabilitering av eksisterende byggverk (dvs. uten dispensasjon):

• når det ikke er mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader

• dersom bruksendring eller ombygging er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

 

Mer informasjon

Tidligere Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune har gitt ut en dispensasjonsveileder. Der kan du få veiledning om behandling a