Slik søker du

En film om hva som skal til for å søke
Steg for steg om søknadsprosessen
Før du søker

Vi ber om at du først sjekker om ditt tiltak krever en søknad til kommunen.
Sett deg inn i bestemmelsene til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom.  Last ned planinnsyn.
Finn ut om bygningen inngår i Riksatikvarens SEFRAK-register over kulturminner - Last ned SEFRAK-registeret.
Ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning til søknadspliktige tiltak på SEFRAK-bygninger.
Skjemaer må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.

Slik søker du på egenhånd uten ansvarlig foretak, § 20-4 i plan- og bygningsloven

Dette gjelder tiltak etter: Last ned § 20-4 i plan- og bygningsloven.

Sjekk hvilke tiltak du kan søke for selv, uten ansvarlige foretak. Du kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker. 

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til Servicetorget.

Søknaden skal inneholde:

1. Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett». Last ned veileder grad av utnytting.

2. Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til Servicetorget. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:

 • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel».
 • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
  • Naboer har 14 dagers frist til å komme med innsigelser på tiltaket ditt. Du må vente til denne fristen har gått ut, før du sender inn byggesøknaden til kommunen. Dersom alle naboer samtykker til tiltaket ditt, trenger du ikke vente før du sender inn søknaden.
  • Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel» fylles ut og skal vedlegges byggesøknaden.

3. Situasjonsplan som skal være i oppgitt målestokk. På situasjonsplanen skal tiltaket være tegnet inn i korrekt målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom, fra tiltak til senter vei og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonsplan kan lastes som PDF og skrives ut ved hjelp av kommunens kartløsning: Last ned kartløsningen.. Når du har funnet frem i kartet, velg Meny->Skriv ut. Alternativt kan situasjonsplan fås ved å kontakte Servicetorget eller byggesaksavdelingen.

4. Tegninger som skal inneholde fasade-, snitt- og plantegninger. Tegninger skal ha oppgitt målestokk og være målsatte. Fasadetegninger skal ha oppgitt takvinkel og møne- og gesimshøyde. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. Plantegninger skal være målsatt og bruken av alle rom skal være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.

Dersom det du ønsker å bygge, strider med kommuneplan, reguleringsbestemmelser eller tekniske krav, kan du søke om dispensasjon. Se fanen under for mer informasjon om dispensasjon. 

Alle tiltak i landbruks-, natur-, frilufts- eller rekreasjonsområde (LNFR-område) krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder selv for små, enkle boder.

Når tiltaket er ferdig, må det søkes om ferdigattest. Bygninger må ikke tas i bruk uten at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

Se fanene under for mer informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse. 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, § 20-3 i plan- og bygningsloven

Dette gjelder tiltak etter last ned § 20-3 i plan- og bygningsloven.

Ansvarlig søker/tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker.

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til Servicetorget.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak». Søkes det om rammetillatelse, må det søkes om igangsettingstillatelse (IG) i tillegg til selve rammesøknaden.
 • Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer».
 • Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til Servicetorget. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
 • «Erklæring om ansvarsrett» for alle ansvarsområder i saken.
 • «Gjennomføringsplan». Alle ansvarsområder i byggesaken skal være dekket. Ansvarsrettene i gjennomføringsplanen skal samsvare med ansvarsrettene som er erklært i byggesaken.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Eiendommens vann- og avløpstrasé, innkjørsel og parkering skal være inntegnet. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte Servicetorget.
 • Tegninger av fasade, snitt, og plan i målestokk 1:100. Tegninger skal være målsatte. På fasade- eller snitt tegninger skal det være oppgitt møne- og gesimshøyde og takvinkel. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. Plantegninger skal være målsatt og bruken av alle rom skal være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.
 • Redegjørelse av tiltaket. Skal beskrive hovedtrekkene i prosjektet, og redegjøre for estetikk og hva det søkes om.
 • «Boligspesifikasjon i matrikkelen».
 • Koordinatfesting av tiltaket. Kan være i formatet SOSI eller KOF. Innmåling av tiltaket skal utføres både ved søknad om tillatelse til tiltak og ved søknad om ferdigattest. Rapport av beliggenhetskontroll for tiltaket skal leveres ved søknad om ferdigattest. Avvik på inntil 20 cm må godtas.

Alle skjema må være fullstendig utfylt, signert og datert for å være gyldige. En komplett og fullstendig utfylt søknad gir den korteste behandlingstid.

Søknad om dispensasjon

Dersom det du skal bygge/gjøre på eiendommen strider med vedtatte planer eller bestemmelser for området, kan du søke om dispensasjon. Du kan også søke om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med forskrifter. Får du innvilget en dispensasjon, betyr det at du får tillatelse til et tiltak selv om det strider med vedtatt plan, bestemmelse, lov eller forskrift. Dette gjelder også tiltak som «til vanlig» er unntatt søknadsplikt, for eksempel bod og garasje under 50 kvadratmeter.

Søknaden skal inneholde:

 • «Søknad om dispensasjon»
 • Situasjonsplan i oppgitt målestokk. Tiltaket må være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonsplan kan lastes ned som PDF og skrives ut ved hjelp av kommunens kartlsning: Last ned kartløsning.
  Når du har funnet frem i kartet, velg Meny->Skriv ut. Alternativt kan situasjonsplan fås på Servicetorget eller ved å kontakte byggesaksavdelingen.
 • Målsatte fasade- og plantegninger.
 • Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til Servicetorget. Husk å krysse av i nabovarselet at det søkes om dispensasjon. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
  • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
  • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.

Søknad om dispensasjon sendes Tynset kommune. Dersom tiltaket er søknadspliktig, må det i tillegg til søknad om dispensasjon sendes inn komplett søknad om tillatelse til tiltak. Dette kan enten gjøres samtidig med dispensasjonssøknaden, eller etter dispensasjonen er gitt.

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Dersom det kun gjenstår mindre arbeider og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det oppgis hvilke arbeider som gjenstår og dato for når resten av tiltaket skal være ferdigstilt.

Søknad om ferdigattest

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før du har fått ferdigattest (eventuelt midlertidig brukstillatelse) for tiltaket. Det skal søkes om ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknad om ferdigattest
 • Oppdatert gjennomføringsplan
 • Sluttrapport med avfallsplan. Gjelder for søknadspliktige tiltak som berører del av bygning som overskrider 100 m2 bruksareal (BRA), eller konstruksjoner og anlegg der avfallsmengden overstiger 10 tonn.