Sammenslåing av eiendom

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme hjemmelshaver, kan jfr. matrikkelloven § 18, slås sammen til en eiendom. Festeeiendommer kan slås sammen dersom de ligger til eller er utskilt fra samme grunneiendom og festekontrakten har samme innhold og gjelder mellom samme parter.

Sammenslåing av eiendommer kan ikke gjennomføres dersom dette fører til prioritetskollisjon mellom panthaverne.

Matrikkelenheter som skal slås sammen, skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum. Kommunen kan gjøre unntak fra dette når ett av følgende vilkår er oppfylt:

  • Det følger av krav med hjemmel i jordlova, eierseksjonsloven, jordskifteloven eller plan- og bygningsloven
  • En eller flere av matrikkelenhetene som skal slås sammen, har flere teiger
  • Kommunen finner at sammenslåing vil gi mer oversiktlige eiendomsforhold.

Kommunen kan nekte sammenslåing av matrikkelenheter med forskjellig gårdsnummer.

To grunneiendommer hvor registrert eier til hver av grunneiendommene er forskjellige eierseksjonssameier, kan slås sammen til en grunneiendom dersom det samtidig etableres ett samlet eierseksjonssameie på den sammenslåtte grunneiendommen bestående av alle sameierne i de to opprinnelige grunneiendommene og vilkårene for sammenslåing ellers er oppfylt. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for sammenslåing av grunneiendom med anleggseiendom eller to anleggseiendommer.

Målgruppe:
Sammenslåing kan kreves av:

  • Den som har grunnbokshjemmel som eier, kan på nærmere vilkår kreve sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter, jf. matrikkellova § 18 første og andre ledd.
  • Tilsvarende kan registrert eier av matrikkelenheter som ikke er opprettet i grunnboken, kreve sammenslåing av slike enheter.

Lovverk:

Krav om sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter skal sendes kommunen skriftlig eller i likeverdig digitalt dokument og skal inneholde:

Sammenslåing av eiendom - skjema

 

Må ha

Krav om sammenslåing (705806e)

Ja

Gå til eksempel skjema sammenslåing av eiendom i PDF (PDF, 442 kB)  
Gå til skjema sammenslåing av eiendom i PDF (PDF, 997 kB)  

Kart over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder.

Ja

Gå til kommunekart  

Bekreftelse på at eventuelle hjemmelshaver til bruksrett er varslet

 

Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen (f.eks. pantefrafall, prioritetsfravikelse)

 


Saksbehandling / tidsfrister:
Kravet sendes til oppmålingsmyndigheten i kommunen for behandling. Dersom vilkårene for sammenslåing er tilstede, fører kommunen sammenslåingen inn i matrikkelen og sender melding om dette til tinglysingen. Så snart kommunen har fått melding om at tinglysingen er utført som forutsatt, fullfører kommunen matrikkelføringen av sammenslåingen og utsteder et matrikkelbrev til søkeren, jfr matrikkelloven § 24.

I forbindelse med sak for jordskifteretten er det jordskiftedommeren som avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt. Jordskifteretten sender melding om dette til kommunen.

Kommunen skal matrikkelføre sammenslåing innen seks uker.

Fristen regnes fra kravet er mottatt til matrikkelbrev er utstedt eller annen underretning om føringen er gitt. Fristen kan forlenges i samsvar med matrikkelforskriften § 18 andre ledd. Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

  • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes av rekvirenten
  • Tinglysning
  • Påklaging

Gebyr:
Det er ingen gebyr på sammenslåing av matrikkelenheter.