Reguleringsplaner

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Planavdelingen behandler alle reguleringssaker og legger dem fram for formannskapet som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Kommunestyret er godkjenningsmyndighet. De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang på informasjon, og de skal få anledning til å delta aktivt i planprosessen. Behandling av private planforslag er gebyrbelagt.

Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealplaner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i en avis alminnelig lest på stedet. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider, i kommunens servicetorg og på biblioteket i Rådhuset. Kunngjøring av formannskapets vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplan skjer med annonse i en avis og på kommunens hjemmeside.

Medvirkning er et sentalt punkt i plan- og bygningloven (PBL). Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til.

PBL krever at grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planarbeidet. Planarbeidet skal også kunngjøres i en avis allminnelig lest på stedet og på internett slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.