Budsjett og regnskap

Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer:

 • Kommuneplanens langsiktige del
 • Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen)
 • Årsbudsjettet
 • Tertialrapporter 
 • Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hoved-prioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, det vil si hver kommunestyreperiode.

Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet) har et 4 års perspektiv og rulleres hvert år. I Tynset benevner vi denne som Virksomhetsplan. Virksomhetsplanen innbefatter blant annet årsbudsjett
og økonomiplan. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Formålet med utarbeidelse av virksomhetsplan med årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunes ressurstilgang og ressursbruk.

Økonomiplanen skal:

 • Gjelde for fire år
 • Angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
 • Danne grunnlaget for årsbudsjettet
 • Følge opp videre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort

Årsbudsjettet skal:

 • Utgjøre første år i økonomiplanen og gjelde for ett år
 • Bygge på prioriteringer i kommuneplanen og økonomiplanen
 • Være et bevilgningsdokument, dvs. at det vedtatte budsjett angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene

I løpet av året er det to hoved rapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august (tertial rapportering). Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.

Hvert kalenderår skal det utarbeides årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, anvendelse av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Kontakt

Geir Schjølberg
Økonomisjef
E-post
Telefon 41 85 38 14
Mobil 41 85 38 14