Budsjett og regnskap

Budsjett og virksomhetsplan 2024 - 2027

Årsregnskap og årsberetning for 2023 blir publisert så snart det er ferdigstilt og godkjent.

 

Det kommunale økonomisystemet består av 5 hovedelementer:

 • Kommuneplanens langsiktige del
 • Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet/økonomiplanen)
 • Årsbudsjettet
 • Tertialrapporter 
 • Årsregnskap, årsberetning og nasjonal rapportering

Kommuneplanens langsiktige del trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen. Kommuneplanen har et 12 års perspektiv og rulleres hvert fjerde år, det vil si hver kommunestyreperiode.

Kommuneplanens kortsiktige del (handlingsprogrammet) har et 4 års perspektiv og rulleres hvert år. I Tynset benevner vi denne som Virksomhetsplan. Virksomhetsplanen innbefatter blant annet årsbudsjett
og økonomiplan. Årsbudsjettet er identisk med første året i økonomiplanen. Formålet med utarbeidelse av virksomhetsplan med årsbudsjett og økonomiplan er å realisere målsetninger fastsatt i kommuneplanens langsiktige del, planlegge nye tiltak og føre kontroll med kommunes ressurstilgang og ressursbruk.

Økonomiplanen skal:

 • Gjelde for fire år
 • Angi hvilken retning kommunen tenker å gå i fremtiden
 • Danne grunnlaget for årsbudsjettet
 • Følge opp videre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort

Årsbudsjettet skal:

 • Utgjøre første år i økonomiplanen og gjelde for ett år
 • Bygge på prioriteringer i kommuneplanen og økonomiplanen
 • Være et bevilgningsdokument, dvs. at det vedtatte budsjett angir hvilke rammer kommunestyret har bevilget til kommunens virksomhet det kommende året. Rammene er bindende for rammeområdene

I løpet av året er det to hovedrapporteringer til kommunestyret, per 30. april og 31. august (tertial rapportering). Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet.

Årsregnskap og årsberetning utarbeides hvert kalender år.  Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, anvendelse av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.

Kontakt

Geir Schjølberg
Økonomisjef
E-post
Telefon 41 85 38 14
Mobil 41 85 38 14