Kommunedelplan Tynset tettsted

Endelig vedtak

KDP Tynset tettsted, § 1.17, Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtok Kommunestyret den 01.10.2019, saksnr 66/19.

"Bestemmelser og veiledning for skilt- og reklameinnretninger, datert 09.09.19".
Fra samme tid oppheves § 1.17 i kommunedelplan for Tynset tettsted, datert 08.10.15.

Fra side 9 i bestemmelsene. endring av første setning under punktet Lyskasser.
Lysskilt i form av lyskasse (andre former enn frittstående bokstaver og symboler som er/kan belyses
innenfra) tillates.

Formålet med å endre bestemmelsene er at Tynset sentrum skal få et helhetlig visuelt preg, basert på
moderne belysningsteknologi.

Kommunen saksfremlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes Servicetorg.

Vedtaket kan ikke påklages.