Plan til høring og offentlig ettersyn - Tylldalslia

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet i Tynset 19.03.20 i sak 35/20 å legge Detaljregulering for Tylldalslia, Plan-ID 201903, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye næringsarealer for arealkrevende og transportavhengig næring.

Planområdet er på ca. 57 daa og ligger langs Tylldalsveien (Fv.30), ca. 2 km sørvest for Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

 

Fristen for innspill er 13.05.20