Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og høring av planprogram - Losgård hyttegrend på Savalen i Tynset kommune

Med hjemmel i §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-9 i plan- og bygningsloven varsles det herved om at det er igangsatt detaljregulering av del av eiendommen gnr. 112 bnr. 221 på Savalen i Tynset kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut på høring.

 

Norconsult AS utarbeider planen på oppdrag fra Ruth Iren Losgård som er hjemmelshaver til eiendommen som planlegges utbygd.

Avgrensning av planområdet

Planområdet ligger på Savalen i Tynset kommune, sørøst for Kviknedølstjørna og på sørsida av Savalveien. Planområdet består av deler av eiendommene GID 112/221, 203/14 og 112/9. Eiendommene 112/18, 112/52, 112/56 og 112/190 er bebygd med fritidsboliger og inngår i sin helhet i planområdet. Arealer vest for Djupdalsbekken inngår i planområdet med tanke på tilknytning til etablert vann- og avløpsanlegg. Se vedlegg for planavgrensning.

Formål og forutsetninger for planforslaget

Planen skal legge til rette for etablering av 30 – 34 frittliggende fritidsboliger og et leilighetsbygg for fritidsleiligheter, samt etablering av nødvendig infrastruktur som veger, skiløyper, parkering og vann- og avløpsanlegg. For frittliggende fritidsbebyggelse er det aktuelt å åpne for bebyggelse i én etasje, med enten saltak eller pulttak. Der landskapsforholdene tillater det, kan det være aktuelt å åpne for «oppstuggu», en andreetasje på deler av bygget, med motsatt møneretning i forhold til hovedvolumet.

Atkomst til området forutsettes løst i området der det i dag går ei skiløype inn fra Savalveien. I planarbeidet vil det bli vurdert å legge om skiløypa noe, samt å etablere utfartsparkering i tilknytning til løypa inne i området. Det vil bli stilt krav om at ny bebyggelse blir knyttet til det offentlige vann- og avløpsnettet på Savalen.  

Planstatus

Den aktuelle teigen er ikke regulert fra før, og er i kommunedelplan for Savalen (vedtatt 2014) avsatt til LNFR-formål. Med utgangspunkt i at planforslaget ikke er i tråd med overordnet plan, ble det vedlagte planinitiativet behandlet av formannskapet i Tynset kommune i møte den 22.1.20, som vedtok å åpne for regulering av 30 – 34 nye hytteenheter pluss et leilighetsbygg i området.

Planprogram

Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan, og utløser dermed krav om planprogram og konsekvensutredning. Planprogrammet kunngjøres sammen med varsel om oppstart av planarbeidet, og legges ut på høring sammen med oppstartsvarselet. Merknader til innspillet sendes til Norconsult, som sammenstiller disse og sender de over til Tynset kommune for fastsetting av planprogrammet.

Innspill

Du kan sende innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet til oppdal@norconsult.com eller til Norconsult AS, Inge Krokanns veg 9, 7340 Oppdal, innen 26.2.21

Vedlegg: