Faktagrunnlag for beregning av eiendomsskatt 2020

Faktagrunnlag for beregning av eiendomsskatt 2020

Kommunen er som kjent i gang med forberedelser til nye takster for eiendomsskatt, som skal gjelde fra 2020. Det vises til informasjonsbrosjyre nr. 1 som ble sendt ut til alle eiere i Tynset i juni 2018, se lenke her (PDF, 3 MB).

Innhenta faktaopplysninger, på bolig- og fritidseiendommer samt beboelseshus på landbrukseiendommer, blir nå gjennomgått og registrert. Vi starter i disse dager med utsending av opplysningene til eier for «kontroll». Sammen med faktaopplysningene sender vi et skriv med grundig orientering til eierne i forbindelse med dette - se lenke her. (PDF, 2 MB)

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil i faktagrunnlaget så raskt som mulig og helst innen tre uker fra mottak av vårt skriv.

Utsendingen gjøres område-vis og vi starter lengst sør i kommunen. De øvrige områdene vil få faktagrunnlaget utsendt etter hvert som arbeider pågår. Det er de eiendommene som ble besiktiget i 2018 som får tilsendt faktagrunnlaget først. Fakta fra besiktigelser i år vil bli utsendt i løpet av høsten.

Utsendingen gjøres elektronisk fra vårt sakssystem via Altinn. Dersom du ikke åpner posten elektronisk vil den bli sendt deg i papirformat innen et par dager. Dersom du har Digipost vil sendingen imidlertid kun være tilgjengelig elektronisk.

Hva du må passe på

Når du mottar utsendelsen fra oss ber vi om at du leser skrivet og opplysningene nøye. Du må melde fra om eventuelle feil i faktagrunnlaget. På denne måten vil du som eier bidra til at grunnlaget for den skatten som seinere skal beregnes blir så riktig som mulig.

Takstene fastsettes i 2020

Sakkyndig nemnd skal utarbeide retningslinjer for sitt arbeid med beregning av skattetaksten i henhold til eiendomsskattelovens bestemmelser. Retningslinjene er sakkyndig nemnds beregningsverktøy.

Utfra faktagrunnlaget og retningslinjene vil sakkyndig nemnd for eiendomsskatt innen utgangen av februar 2020 fastsette nytt takstgrunnlag for eiendomsskatten. Denne taksten skal legges til grunn for beregning av eiendomsskatten fra og med skatteåret 2020. Retningslinjene blir offentliggjort samtidig med at nye takster blir vedtatt i 2020.