For ansatte

 

Tynset kommune er en organisasjon i stadig utvikling. Vi er 800 ansatte fordelt på 540 årsverk: Kommunedirektør, assisterende kommunedirektør med stabsfunksjoner og 17 tjenesteområder. Vi leverer varierte tjenester til kommunens innbyggere og utfører oppgaver innenfor ulike fagområder. Som ansatt i kommunen har du muligheter for personlig og faglig utvikling.

På denne siden vil du finne informasjon, nyheter, skjema og lenker som kan være relevante for deg som ansatt.

Lønnslipp på mobil - Employee app

VISMA EMPLOYEE APP

Fra og med januar 2022 kan alle lønnsmottakere i Tynset kommune motta lønnsslipp til mobil.

 • Last ned appen «Visma Employee» på mobilen.
 • Dersom du ikke tidligere har aktivert visma.net-brukeren din, eller glemt passordet, start med «Glemt passord».
 • Det er frivillig å laste ned appen. Appen er en del av eksisterende system FARTT-kommunene allerede har og bruker (Visma HRM), og ivaretar GDPR og krav til sikkerhet.
 • Lønnsslipp vil fortsatt bli arkivert i dokumentarkivet (Visma Enterprise) til den enkelte ansatte.

 Gå til informasjon om lønnslipp på mobil (PDF, 640 kB)

Lønn

Hvis du lurer på noe med lønnen din, skal du ta kontakt med lederen din. Hvis ikke lederen din kan svare, kan du sende en e-post til lonn@tynset.kommune.no.

Organisasjonskart

Viser organisasjonskart over Tynset kommune.

Gå til organisasjonskart (PDF, 21 kB)

Interne stillingsutlysninger

For å kunne søke på internt utlyste stillinger må du ha en gjeldende arbeidsavtale med Tynset kommune.

Gå til oversikt over interne stillingsutlysninger

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste AS er Tynset kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, og både medarbeider og arbeidsgiver kan kontakte dem.

Hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.
Mandatet til BHT er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3 og med tilhørende forskrifter.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

 • systematisk HMS arbeid
 • sykefravær
 • arbeidshelse
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • rus og avhengighet
 • krisehåndtering
 • kurs

 Gå til hjemmesiden for bedriftshelsetjenesten www.bht.no

 

Kommunen som arbeidsgiver
Arbeidsgiverpolitikk
Målet for arbeidsgiverpolitikken i Tynset kommune er motiverte og stolte medarbeidere som leverer kommunale tjenester av høy kvalitet til fornøyde brukere og innbyggere.
Gå til informasjon om arbeidsgiverpolitikk (PDF, 807 kB)

 

Etiske retningslinjer
Disse retningslinjene er utarbeidet for å tydeliggjøre Tynset kommunes etiske plattform. Målet er å stimulere til en arbeidskultur og adferd hos den enkelte arbeidstaker/folkevalgt som gjenspeiler Tynset kommunes verdigrunnlag: Trygghet – Inkludering – Puls – Optimisme.  De etiske retningslinjene skal sikre at alle personer som opptrer på vegne av Tynset kommune, utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med interne reglementer og prosedyrer. I tillegg skal det utøves godt skjønn, forsiktighet og omtanke i handling for Tynset kommune.

 

Kommunikasjonsstrategi
Den interne kommunikasjonen skal øke ansattes kunnskap om organisasjonen. God internkommunikasjon er en forutsetning for at alle ansatte skal kunne utføre arbeidsoppgavene på en god måte, og for at alle ansatte skal trekke i samme retning mot felles mål.
Gå til kommunikasjonsstrategi (PDF, 8 MB)

 

Personvernerklæring

Tynset kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være høyt prioritert  og en naturlig del av all vår virksomhet.
Gå til Personvernerklæring

Arbeidsmiljø

Tynset kommune anser helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens medarbeidere, samt for å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere.

I Tynset kommune gjennomfører vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle kommunens ansatte. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres annet hvert år og følges opp i hver enkelt avdeling.

Tynset kommune er en IA-bedrift.

Arbeidstid

Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Tynset kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres. Dette er de hyppigst brukte:

 • Som hovedregel er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Dette gjelder for tjenester som kan gjennomføres med dagarbeidstid.
 • Ukentlig arbeidstid på 35,5 timer gjelder i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl. 20.00 og kl. 6.00 og/eller minst hver tredje søndag og ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
 • Ukentlig arbeidstid på 33,6 timer gjelder for helkontinuerlig skiftarbeid eller i sammenlignbare turnusordninger.

Lærerne har egen arbeidstidsavtale.

Fleksitid

Som ansatt i Tynset kommune har man mulighet til å tiltre en fleksitidsordning der forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder hovedsakelig stillinger hvor arbeidet utføres på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan man selv styre arbeidstiden innen gitte rammer.

Reglementet finnes i Compilo.

Lønn, pensjon og forsikring

Alle ansatte i Tynset kommune er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen og kommunens egne grunnlønnsplasseringer angir lønnsplassering.

Som ansatt i Tynset kommune er du medlem i Kommunal landspensjonskasse (KLP) eller Statens Pensjonskasse (SPK). SPK gjelder for ansatte i undervisningsstillinger. De ansatte bidrar med pensjonspremie tilsvarende 2 % av brutto lønn. 

Som medarbeider i Tynset kommune er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidet. Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring. Kommunen tilbyr også en meget gunstig, frivillig ulykkesforsikring i fritiden.

 

Seniorpolitikk

Seniorpolitikken skal bidra til at arbeidstakerne jobber fram til pensjonsalder på 67 år. Tiltakene i seniorpolitiske retningslinjer er tiltak ut over det som ligger til grunn i nasjonalt lov- og avtaleverk. Når en ansatt fyller 60 år, skal leder og ansatt så snart som mulig ha en seniorsamtale hvor tilrettelegging i forhold til helse/alder og pensjonering blir viet spesiell oppmerksomhet.

Retningslinjer for seniorpolitikk i Tynset kommune

Generelt:

 • Seniorpolitikken skal bidra til å inspirere til et inkluderende og godt arbeidsmiljø for alle arbeidstakere.
 • Forutsetningen for at ansatte skal ønske eller makte å stå i arbeid, er at de opplever et godt og stimulerende arbeidsmiljø og at helsesituasjonen tillater det. De viktigste forutsetningene for dette er generelt god ledelse, meningsfylte arbeidsoppgaver og godt arbeidsmiljø.
 • Tilrettelegging for seniormedarbeidere bør så langt som mulig ivaretas gjennom de generelle ordningene som finnes.
 • Den samlede kompetansen i organisasjonen er viktig, og høyere pensjonsalder vil føre til at denne kompetansen beholdes lengre.

Spesielle seniortiltak:

I tillegg til generelle personalpolitiske tiltak skal det legges til rette for spesielle stimuleringstiltak fra det tidspunktet det er naturlig å vurdere pensjonering.

 • Når en ansatt fyller 60 år, skal leder og ansatt så snart som mulig ha en seniorsamtale.
 • For arbeidstakere over 63 år (fra og med fylte 63 år) og som minimum har en stillingsprosent på 70 % eller høyere i Tynset kommune får man 1 ukes fritid.
 • Fritiden kan tas ut i sin helhet eller som enkeltdager, innen minimum 6 måneder før pensjonering. Avvikling av fritid skjer etter avtale med nærmeste leder.
 • Det er ikke mulig å overføre senior-fritid.

 

FARTT-helpdesk
Personalskjema

 

Gå til Politiattest

 

Informasjonssikkerhet

Personvern og informasjonssikkerhet.
Gå til informasjon om Informasjonssikkerhet

Arbeidsmiljøutvalg

Det skal finnes et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det.

Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Verneombudet (eller hovedverneombudet der det finnes flere enn ett verneombud) skal være medlem av AMU.

Dersom virksomheten har knyttet til seg verne- og helsepersonale i form av en bedriftshelsetjeneste (BHT), skal disse være representert i AMU. Deres rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget.

Gå til oversikt over Arbeidsmiljøutvalget Tynset kommune

AMU skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. De skal blant annet behandle:

 • spørsmål om vernetjenesten og BHT.
 • spørsmål om opplæring og instruksjon innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
 • internkontrollsystemet.
 • arbeidstidsordninger.

De skal også gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og nestenulykker for å avdekke årsakene bak og påse at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å forhindre nye tilfeller.