Godtgjøring folkevalgte

Vedtatt i kommunestyret 03.10.2023 med hjemmel i kommuneloven §§ 8-1 til 8-10

    

Innholdsfortegnelse  

Lokal forskrift om folkevalgtes plikter og rettigheter i Tynset kommune (PDF, 125 kB)

§ 4-1. Ordfører
§ 4-2. Varaordfører
§ 4-3. Gruppeledere
§ 4-4. Kommunestyre
§ 4-5. Formannskap
§ 4-6. Utvalg
§ 4-7. Kontrollutvalg
§ 4-8. Andre råd og utvalg
§ 4-9. Deltakelse på kurs, konferanser, eksterne møter
§ 4-10. Presiseringer
§ 4-11. Reduksjon av godtgjøring ved fravær
 

§ 4-1. Ordfører

Ordførers godtgjøring fastsettes etter 95 % av det som er gjeldende godtgjøring for stortingsrepresentanter. Godtgjøringen innebærer årlig godtgjørelse, og justeres fra den dato Stortinget bestemmer at ny godtgjøring for stortingsrepresentantene skal gjelde. I tillegg får ordfører dekket tjenestetelefon. Godtgjøringen dekker alle oppdrag som utføres på vegne av kommunen.

Ordfører kan ta ut ferie likt som kommunens ansatte. Ordfører får utbetalt vanlig godtgjøring under ferieavvikling, siden ordfører ikke mottar feriepenger.

Ordførerens godtgjøring danner utgangspunktet for beregningen av øvrige godtgjøringer etter denne forskriften.

(Ordførers godtgjøring er per 03.10.2023 kr 1 051 831)

§ 4-2. Varaordfører

Varaordfører mottar en godtgjøring på 40 % av ordførers godtgjøring. Varaordfører får tilsvarende ordførers godtgjøring ved praktisk overtakelse av pliktene ved ordførers sykdomsfravær, permisjon eller ferie.

§ 4-3. Gruppeledere

Gruppeledere med 1–5 medlemmer får 1 %, gruppeledere med 6–10 medlemmer får 1,5 % og gruppeledere med mer enn 10 medlemmer får 2 % av ordførers godtgjøring.

§ 4-4. Kommunestyre

Kommunestyrets faste medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjøring tilsvarende 1 % av ordførers godtgjøring.

Det gis i tillegg en godtgjøring tilsvarende 0,1 % av ordførers godtgjøring per møte.

§ 4-5. Formannskap

Formannskapets faste medlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjøring tilsvarende 5 % av ordførers godtgjøring.

Det gis i tillegg en godtgjøring tilsvarende 0,1 % av ordførers godtgjøring per møte.
(Per 03.10.2023 kr 1 052)

§ 4-6. Utvalg

Utvalgsmedlemmer får en møtegodtgjøring tilsvarende 0,1 % av ordførers godtgjøring per møte.
(Per 03.10.2023 kr 1 052)

Utvalgsleder får en godtgjøring tilsvarende 0,15 % av ordførers godtgjøring per møte.
(Per 03.10.2023 kr 1 578)

§ 4-7. Kontrollutvalg

Leder av kontrollutvalget får en fast årlig godtgjøring tilsvarende 2 % av ordførers godtgjøring.

§ 4-8. Andre råd og utvalg

Medlemmer av andre råd og utvalg får en godtgjøring tilsvarende 0,1 % av ordførers godtgjøring per møte.
(Per 03.10.2023 kr 1 052)

Ledere av råd og utvalg gis en godtgjøring tilsvarende 0,15 % av ordførers godtgjøring per møte.
(Per 03.10.2023 kr 1 578)

Godtgjøring gjelder for kommunens representanter i følgende råd og utvalg: Eldrerådet, Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet, Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskatt, Trafikksikkerhetsutvalget, Flerkulturelt råd, Klageutvalget og andre tilsvarende råd og utvalg.

Medlemmer av utvalg som nedsettes av kommunestyret eller formannskapet for å utføre bestemte oppdrag gis samme godtgjøring per møte.

Medlemmer av formannskap og utvalg får også denne godtgjøringen når de er oppnevnt i andre råd eller utvalg.

Det åpnes for økt godtgjøring i utvalg der arbeidsmengden er særlig stor. Dette skal godkjennes av formannskapet.

§ 4-9. Deltakelse på kurs, konferanser, eksterne møter o.l.

For deltakelse på kurs, konferanser, eksterne møter o.l., hvor deltakelsen på forhånd er avtalt med ordfører, gjelder godtgjøring per dag tilsvarende 0,1 % av ordførers godtgjøring.

Godtgjøring for deltakelse på de årlige budsjettmøtene gjelder følgende satser:
      - Dialogseminar (kommunestyre): 0,1 % per dag av ordførers godtgjøring (Per 03.10.2023 kr 1 052)
      - Budsjettkonferanse (kommunestyre): 0,1 % per dag av ordførers godtgjøring (Per 03.10.2023 kr 1 052)

§ 4-10. Presiseringer

Ved deltakelse på mindre enn 1/3 av et møte gjelder godtgjøring tilsvarende 0,66 ‰ av ordførers godtgjøring per møte. For eksempel ved varainntreden i behandling av en sak.

For korte møter på inntil 1 time, i tilknytning til kommunestyremøter eller formannskapsmøter som den folkevalgte skal delta på, betales ikke godtgjøring.

§ 4-11. Reduksjon av godtgjørelse ved fravær

Dersom et medlem med fast godtgjøring deltar i mindre enn 2/3 av antall oppsatte utvalgsmøter i året, reduseres den fastsatte godtgjøring med 50 %. Dersom et varamedlem deltar i minst 1/3 av utvalgsmøtene, har vedkommende rett på 50 % av den faste godtgjøringen.
 

§ 5-1. Tapt arbeidsfortjeneste
§ 5-2. Omsorgsutgifter (tilsyn med barn, syke og eldre)
§ 5-3. Reiseutgifter 


§ 5-1. Tapt arbeidsfortjeneste

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare de som har faktisk tap i arbeidsinntekten. Kommunestyret selv fastsetter satser for dokumentert og ikke-dokumentert tap i arbeidsinntekten (jf. kommuneloven § 8-3).

Dokumentert tap i arbeidsinntekten utgjør inntil 0,6 % av ordførers godtgjøring per dag.
(Per 03.10.2023 inntil kr 6 311)

Ikke-dokumentert tap i arbeidsinntekten utgjør inntil 0,3 % av ordførers godtgjøring per dag.
(Per 03.10.2023 inntil kr 3 155)

§ 5-2. Omsorgsutgifter (tilsyn med barn, syke, eldre)

Ved deltagelse i kommunale møter dekkes ekstrautgifter til tilsyn av barn, syke og eldre med inntil 0,3 % av ordførers godtgjøring per dag.
(Per 03.10.2023 inntil kr 3 155)

§ 5-3. Reiseutgifter

Skyss, kost og overnattingsgodtgjøring utbetales etter gjeldende kommunalt reiseregulativ.

Kontakt

Tone Cecilie Bergfall
Rådgiver
E-post
Telefon 94 02 91 25
Mobil 40 06 41 15