Godtgjøring og reglement til folkevalgte

Vedtatt i kommunestyret 01.10.2019
Dette reglement er vedtatt i samsvar med kommunelovens § 41 og § 42.

    

Innholdsfortegnelse  

1.       Fast godtgjøring.                                1 

   1.1        Ordfører                                       1 

   1.2        Varaordfører                                 2 

   1.3        Formannskapsmedlemmer           2 

2.       Ettergodtgjøring.                                 2 

3.       Arbeidsgodtgjøring/møtegodtgjøring.  2 

4.       Tapt arbeidsfortjeneste.                      2 

5.       Merutgifter/omsorgsarbeid.                 3 

6.       Reisegodtgjøring.                               3 

7.       Utbetalinger                                        3 

8.       Ikrafttredelse.                                      3 

  

1.     Fast godtgjøring

All godtgjøring for folkevalgte i Tynset kommune er knyttet til stortingsrepresentantenes godtgjøring. Godtgjøringen reguleres årlig etter endringene i godtgjøringen for stortingsrepresentantene. Reguleringen foretas med virkningsdato pr 1.mai.

1.1      Ordfører

Ordførerens godtgjøring skal være 90 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og andre oppdrag i egenskap av ordfører, møter i formannskapet, kommunestyret og i andre kommunale styrer og råd.

Godtgjørelsen gir rett til sykepenger, men ikke feriepenger fra kommunen.

Folkevalgte med frikjøpt tid (ordfører og varaordfører) meldes inn i ordinær pensjonsordning for kommuner/fylkeskommuner m/særskilte vedtekter.
Ordføreren gis godtgjøring for tjenestetelefon i henhold til kommunens reglement og fri mobiltelefon.

1.2      Varaordfører

Varaordførerens godtgjøring fastsettes til 36 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Godtgjøringen dekker kontortid, representasjon og andre oppdrag i egenskap av varaordfører, møter i formannskapet, kommunestyret og i andre kommunale styrer og råd.

Godtgjørelsen gir ikke rett til feriepenger fra kommunen.

Folkevalgte med frikjøpt tid (ordfører og varaordfører) meldes inn i ordinær pensjonsordning for kommuner/fylkeskommuner m/særskilte vedtekter.
Varaordfører gis full godtgjøring ved inntreden i stillingen hvis ordfører blir 100 % sykmeldt. 

Varaordføreren gis godtgjøring for dekning av telefonutgifter i henhold til kommunens reglement.

1.3      Formannskapsmedlemmer

Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører og varaordfører, får en fast godtgjøring på 3,0 % av stortingsrepresentantenes godtgjørelse. I tillegg tilkommer ordinær møtegodtgjøring.

Fravær på mer enn 1/3 av møtene fører til en reduksjon i de faste godtgjørelser på 30 %.

2.     Ettergodtgjøring

Når ordføreren trer ut av vervet etter valgperioden og ikke har tatt gjenvalg, gis ettergodtgjøring tilsvarende 1 måneds godtgjøring når vedkommende trer inn i en ny stilling.

Når ordføreren trer ut av vervet etter valgperioden ved ikke å bli gjenvalgt og ikke trer inn i ny stilling, gis ettergodtgjøring tilsvarende 3 måneders godtgjøring.

Gjeninntredelse i tidligere stilling behandles som tiltredelse i ny stilling. Overgang til pensjon behandles som tiltredelse i ny stilling. Planlagt uttreden av vervet, for eksempel når vedkommende ikke tar gjenvalg, anses også som tiltredelse i ny stilling.

3.    Arbeidsgodtgjøring/møtegodtgjøring

For deltakelse på politikerdager samt møter i formannskapet, kommunestyret og utvalg gis en godtgjøring på 0,1 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

For deltakelse i møter i andre råd og utvalg (herunder også stemmestyrenes arbeid på valgdagen(e)), som ikke har egne godtgjøringsregler, gis en godtgjøring på 0,1 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr. møte.

Pr. 01.05.2023 kr 1 107 pr. møte. 

4.     Tapt arbeidsfortjeneste

Godtgjøring for tapt arbeidsfortjeneste ytes bare til de som har faktisk tap i inntekten og utbetales i tillegg til arbeids-/møtegodtgjøring.

Legitimerte krav (bekreftelse fra arbeidsgiver må være med):

Hel dag dekkes med inntil 0,40 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.
Pr. 01.05.2023 kr 4 429 pr. dag. 

Deler av dag med inntil 0,05 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr time.

Pr. 01.05.2023 kr 554 pr. time.  

Ulegitimerte krav:

Hel dag dekkes med inntil 0,20 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Pr. 01.05.2023 kr 2 214 pr. dag. 

Deler av dag med inntil 0,03 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr time.

Pr. 01.05.2023 kr 332 pr. time.  

5.     Merutgifter/omsorgsarbeid

Den som har reelle utgifter til omsorgsarbeid, for eksempel barnepass kan fremme krav om dette. Kravet fremmes i tillegg til arbeids-/møtegodtgjøring.

Legitimerte krav:

Hel dag dekkes med inntil 0,20 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring.

Pr. 01.05.2023 kr 2 214 pr. dag. 

Deler av dag med inntil 0,03 % av stortingsrepresentantenes godtgjøring pr time.

Pr. 01.05.2023 kr 332 pr. time.  

Ulegitimerte krav dekkes ikke.

6.     Reisegodtgjøring

Reiseutgifter til kommunale møter dekkes slik:

Reisegodtgjøring etter statens regulativ. Minsteavstand tur/retur 4 km.

Det forutsettes at møtedeltakerne samordner skyss til møtene der det lar seg gjøre.

7.     Utbetalinger

Arbeidsgodtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, merutgifter omsorgsarbeid og reisegodtgjøring utbetales etter innlevert krav fra representantene. Utbetalingsdato er den 15. i måneden.

Skjema for møtegodtgjørelse ligger her (DOC, 77 kB) eller kan fås ved henvendelse til Servicetorget.

Ved tvil om tolkning av reglementet forelegges saken for formannskapet.

8.     Ikrafttredelse

Reglementet ble vedtatt i 2012. Revidert i 2019.

Reglementet evalueres i slutten av hver valgperiode.

Reglementet og satsene slik de foreligger, gjelder inntil reglementet erstattes av nytt reglement vedtatt i kommunestyret.

Kontakt

Tone Cecilie Bergfall
Rådgiver
E-post
Telefon 94 02 91 25
Mobil 40 06 41 15