Bolig

Spørsmål og informasjon om alle typer kommunale boliger (gjennomgangsbolig, trygdeboliger og omsorgsboliger/behovsprøvde boliger) i Tynset kommune rettes til boligansvarlig Ingvild Martinsen, tlf. 940 07 597.

Behovsprøvde boliger er et tilbud om en boform for personer som har behov for omfattende oppfølging ut over det som er mulig i eksisterende bolig, men som ikke har behov for fullt ut samme ramme, kompetansetype, kompetansetetthet og/eller omfang som kan gis i institusjon eller i bolig tilrettelagt for heldøgns omsorg.

Målgruppen er hjemmeboende pasienter og brukere som av økonomiske, sosiale og/eller helse- og omsorgsmessige årsaker ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet for å være i stand til å ta imot nødvendig helse- og omsorgstjenester.

Hva menes med behovsprøvd bolig:

  • Bolig for personer som på grunn av helseutfordringer og eller funksjonsnedsettelser har behov for annen boform og har vanskelig for å ivareta egen boligsituasjon
  • Bolig der endret boform kan gi mulighet for å øke eller bevare grad av egenomsorg, mestre egen hverdag og økt livskvalitet.
  • Bolig der det er mulig å føre tilsyn med pasienten eller brukeren i større omfang enn det som er mulig i deres opprinnelige hjem.
  • Bolig der det er mulig å motta tjenester fra helse- og omsorgspersonell i større omfang enn det som er mulig i deres opprinnelig hjem, men i mindre omfang enn det som er å forvente i bolig med heldøgns omsorg og langtidsopphold i institusjon.
  • Bolig der muligheten for å tilkalle hjelp og responstid før personellet kan komme til boligen er kortere enn det som er mulig i deres opprinnelige hjem.
  • Bolig som kommunen tildeler disposisjonsrett til.

Søknadsskjema for bolig

Kontakt

Ingvild Martinsen
Boligansvarlig
E-post
Mobil 94 00 75 97