Handicap - parkering

Det er flere reserverte parkeringsplasser for bevegelseshemmede i Tynset. For å få benytte disse må man ha et dispensasjonskort utstedt fra sin bostedskommune. Forutsetning for å få dispensasjon er:

  • utfylt legeerklæring
  • egensøknad
  • passfoto

Dispensasjonen avgjøres ut fra en helhetlig vurdering av medisinske og personlige behov. Egen søknad skal fylles ut og beskrive det reelle behovet for å benytte disse plassene. Kortet utstedes for 1 - 5 år. Når gyldighetsdatoen går ut, må vedkommende ordne nytt bilde og nytt kort.