Generell informasjon til innbyggere og søkere

Samfunnet generelt og helse- og omsorgstjenester spesielt er i stadig endring. Statlige føringer dreier mer mot økt brukermedvirkning, gode overganger mellom livsfaser og ivaretagelse av bruker- og samfunnsressurser, noe som utfordrer kommunene til å tenke  helhetlig, tverrfaglig og søke samarbeid på tvers. Det er behov for å tydeliggjøre disse endringene fro innbyggere og søkere:

  • Helse- og omsorgstjenesten i Tynset tildeler individuelle tjenester, og Innsatspyramiden er førende for hvilke tiltak som prøves først i oppbygging av tjenestetilbud. Pyramiden tar opp i seg større grad av fleksibilitet i tjenestetilbudet, og skal fremme en organisering der brukerne i større grad blir ressurser i eget liv.
  • Som innbygger kan du bevege deg innenfor Innsatspyramiden gjennom livet - den er ikke statisk som en trapp. tjenester og tilbud fra ulike nivåer vil kunne utfylle hverandre, og i noen tilfeller endre behov for omfang av eksisterende tjenester.
  • I tillegg skal lokalsamfunnets innbyggere mobiliseres på nye måter og bli ressurser for hverandre. Det skal legges til rette for at velferdsteknologi blir en ressurs for brukere som dermed får bedre muligheter til å mestre hverdagen, og for at ressursene hos ideelle og frivillige organisasjoner videreutvikles og tas i bruk på nye måter.
  • Nasjonale føringer vil ha økt partsamarbeid mellom bruker, tjenestene og pårørende/frivillighet. Basert på det samarbeidet skal morgendagens helse- og omsorgstjenester bygges for å romme fremtidens utfordringer med større brukergrupper og for få helsepersonell.
  • Framtidens brukere skal ha en mer aktiv rolle og den nye brukerrollen forutsetter en helse- og omsorgstjeneste som i større grad enn tidligere kartlegger og forstår brukerens behov. Brukerne skal gis informasjon og støtte, slik at de kan delta aktivt i beslutninger som angår dem og deres fremtid.
  • En ønsket retning i Tynset er økt og systematisk bruk av individrettet planarbeid og gode forutsigbare forløp for både bruker, pårørende og tjenestene. Det skal sikres at det gis helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Det krever fleksibilitet, individtilpasning og samhandling mellom tjenesteområdene og bruker/pasient/pårørende. Fleksibiliteten må gjelde faglige, menneskelige og fysiske ressurser.
Innsatspyramiden helse. Illustrasjon - Klikk for stort bilde

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune (PDF, 3 MB)