Psykisk helsetjeneste

Har du tid til overs og lyst til å bidra med en forskjell i andre menneskers liv?

Psykisk helsetjeneste i Tynset kommune trenger flere støttekontakter. En støttekontakt er en person som igjennom ulike aktiviteter og samvær bistår et annet menneske. Det kan være praktiske og sosiale oppgaver som turgåing, besøk, kino/teater, kafé m.m. Mennesker som sliter litt psykisk synes ofte det er vanskelig å ha sosial kontakt og komme seg ut på egen hånd.

Om du blir vår støttekontakt vil du lære mye og veiledning vil bli gitt. Kan dette være noe for deg?

Ta kontakt med avdelingsleder Connie Søberg på mobil: 477 91 852

Hva gjør vi?

Vi gir mennesker med psykisk lidelse og/eller rusproblemer individuell oppfølging.

Vi gir støtte og veiledning til pårørende.

Vi driver aktivitets- samtale- og undervisningsgrupper.

Vi samarbeider tverrfaglig hvor brukermedvirkning står sentralt.

Hvordan jobber vi?
  • Gjennom samtaler, samvær, trening og undervisning lindrer psykisk stress, lidelse eller sykdom.
  • Bidrar til økt livskvalitet til rusmiddelavhengige ved hjelp av samtaler og støttetiltak.
  • Gjennom motiverende samtaler øker egenmotivasjon for rusfrihet.
  • Bidra til at våre brukere får dekket sine grunnleggende behov.
  • Administrerer medisiner.
  • Gir støtte, råd og veiledning til pårørende.
  • Gir par- og nettverkssamtaler.
  • Samordner tjenester gjennom samarbeid med andre etater og tar initiativ til individuell plan.
  • I samarbeid med fastlege henviser til videre behandling/innleggelse i spesialhelsetjenesten.
  • Tildeler og veileder støttekontakter
Veien videre

Du kan henvende deg til psykiatri- og rustjenesten selv, eller via din fastlege. Innen to uker etter henvendelsen skal det være gjort timeavtale enten for hjemmebesøk eller besøk på kontoret. Etter vurderingssamtale(r) fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold.

Tjenesten tildeles etter Helse- og omsorgstjenesteloven, og den er gratis.

Hvordan kontakter du oss?

Vi holder til i 5. etasje i Tynset Rådhus og du kan nå oss på telefon 477 91 852/477 91 850

Har du behov for støttekontakt?

Støttekontakt er et tilbud til personer som har behov på grunn av funksjonshemming eller sosiale utfordringer. Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid.

Støttekontakt kan være noe for deg om du har behov for bistand til sosial kontakt på grunnlag av redusert fysisk/psykisk/kognitiv funksjon, sosiale problemer eller rusmisbruk.

Man kan også søke om støttekontakt hvis man har behov for sosial trening av ulike årsaker og for å ivareta interesser og ferdigheter som grunnlag for økt fysisk og psykisk livskvalitet.

Tjenesten ytes av flere tjenesteområder innen helse og omsorg.

Ledsagerbevis kreves.

Tjenesten støttekontakt kan gis som gruppetilbud sammen med flere tjenestemottakere.

Last ned og søk helse- og omsorgstjenester