Grensejustering

Den enkleste måten å overføre mindre arealer mellom eiendommer er ved grensejustering. Formålet med ei grensejustering er å rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer, jmf Matrikkelloven §16. Av hensyn til panterett er det bare mindre areal som kan overføres ved en slik justering, større arealer må deles fra ved en ordinær delingsforretning. Hovedregelen er at ei grensejustering skal skje ved et makeskifte, ved at en gir og tar like mye fra alle de aktuelle eiendommene. Men grensejustering kan også være en ensidig overføring av areal. Grensejustering innebærer en langt enklere prosess enn å gå den ordinære veien om søknad etter plan- og bygningsloven, delingsforretning, tinglysning av skjøte, pantefrafall og sammenslåing. Ved ei grensejustering skjer dette i en og samme forretning.

Følgende forutsetninger må være til stede for å kunne gjennomføre en grensejustering:

 • Panterett faller bort i areal som avstås fra eiendom ved grensejustering, og panterett i eiendom som får tillagt areal utvides til også å omfatte dette. Av hensyn til panteretten kan kun mindre areal ensidig overføres mellom berørte eiendommer. Det vil si inntil 5 % av den minste av de berørte eiendommene eller maksimalt 500 m2. Eiendommene skal ikke øke eller redusere sin verdi med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
 • Ved gjensidig grensejustering (makeskifte) kan en enhet maksimalt avgi 20 prosent av opprinnelig areal.
 • For anleggseiendom kan volumet økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 1000 m3.
 •  Du kan lese mer i matrikkelforskriften § 34.

For å overføre større areal, må arealet først fradeles for så senere sammenslås, alternativt kan man søke om arealoverføring.

Målgruppe:
En rekvisisjon av grensejustering kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere
 • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes grensejustert.
 • Staten, fylkeskommunen eller kommunen når grunnen er tilegnet til offentlig veg- eller jernbaneformål.

Lovverk:

Rekvisisjon av grensejustering skal inneholde:
Rekvisisjon av grensejustering mellom eiendommer må fremmes skriftlig ovenfor kommunen. Søknaden må være undertegnet av alle som er eiere eller som er tilkjent eierrettigheter til de berørte eiendommene. Firmaattest av nyere dato kreves vedlagt søknaden i de tilfeller der søker er et firma.

Grensejustering - skjema

 

 Må ha
Søknad om til tiltak etter Matrikkelloven (søknad grensejustering) (RM 2010.10)Ja
 
Gå til eksempel skjema søknad om tiltak etter Matrikkelloven i PDF (PDF, 2 MB) 
Gå til skjema  søknad om tiltak etter Matrikkelloven i PDF (PDF, 163 kB) 
Avtale om grensejusteringJa
Gå til skjema avtale om grensejustering i PDF (PDF, 157 kB) 
Kart, situasjonsplanJa
Uttalelse, samtykke fra andre offentlige myndigheter 
Andre vedlegg 


Saksbehandling / tidsfrister:
Ved søknad om grensejustering er første trinn at det skal fattes vedtak med hjemmel i matrikkelloven. Vedtaket sendes til søkerne med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelse til søknaden.

Når tillatelse blir gitt og eventuelle vilkår for tillatelsen er oppfylt, avholdes det oppmålingsforretning hvor de nye grensene kartlegges. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende/berørte eiendommer blir varslet om når oppmålingsforretningen vil finne sted. Under oppmålingsforretningen vil det føres en protokoll hvor det fremgår hvem som møtte, og om det var enighet/uenighet i grenseoppgangen. Eventuelt andre forhold som kommer opp under oppmålingsforretningen vil bli nedtegnet i protokollen.

Etter at oppmålingsforretningen er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, føres grensejusteringen i matrikkelen. Grensejusteringen skal ikke tinglyses.

Kommunen har en frist på 16 uker til å gjennomføre oppmålingsforretningen og utstede matrikkelbrev.
Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at grensejusteringen skal kunne finne sted.
 • Betaling av gebyr
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (finnes på kommunens hjemmeside)

Gebyr:
Gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.

Gå til gebyrer (PDF, 361 kB)

Ved overskridelse av gitt frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter en til hver tid gjeldende lovbestemmelser.