Saksbehandlingstid

Saker etter Matrikkelloven som krever oppmålingsforretning skal utføres innen 16 uker.

Sammenslåing av eksisterende matrikkelenheter skal kommunen behandle og eventuelt matrikkelføre innen 6 uker.

Når det er nødvendig med tillatelse etter plan- og bygningsloven eller seksjoneringsvedtak for å få saken matrikkelført, løper ikke fristen før tillatelsen eller vedtaket foreligger. Fristen forlenges for den tiden som går med til tinglysing og supplering av opplysninger fra rekvirenten.

Tynset kommune har en lokal vinterforskrift (PDF, 850 kB) for tjenesten som medfører utsatt tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsforretning i vinterhalvåret i perioden fra 1. oktober til 1. juni.