Flomsonekartlegging for Kvikne og Tylldalen

Norconsult AS har på oppdrag fra Tynset kommune utført en kartlegging av flomfare i bygdene Kvikne og Tylldalen i Tynset kommune. Vassdragene som er kartlagt er Orkla og Ya, samt enkelte sidevassdrag i Kvikne, og Tysla med enkelte sidevassdrag i Tylldalen.  Det er kartlagt flomsoner for 20- og 200-årsflom med og uten klimapåslag. Det er også et sikkerhetspåslag basert på kvaliteten på tilgjengelig datagrunnlag for beregningene. 

Kartleggingen er utført for å gi grunnlag for fremtidig arealutnyttelse og byggesaksbehandling for områder langs vassdragene. I tillegg vil kartleggingen kunne benyttes i arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel for Tynset kommune.  

Det står i TEK17 (Byggteknisk forskrift) at: "Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres i flomutsatt område".

Videre skal byggverk plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom med bestemte gjentaksintervall. Hvilket gjentaksintervall som blir dimensjonerende avgjøres av konsekvensomfanget som skade på bygget vil medføre. En oversikt over sikkerhetsklassene med tilhørende krav til gjentaksintervall er vist i listen under. 

F1 – Liten konsekvens (Garasje, lager, boder) – 20-årsflom

F2 – Middels konsekvens (Bolighus, fritidsbolig, skole, kontorbygg) – 200-årsflom

F3 – Stor konsekvens (Sykehjem, brann-/politistasjon, avfallsdeponi) – 1000-årsflom

Mer informasjon om de ulike sikkerhetsklassene for flom kan du finne i veileder om utbygging i fareområder, tilgjengelig fra Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider: dibk.no .

Flomsonene gjøres tilgjengelige i kommunens kartjeneste: kommunekart.com under kartlag ‘Flom, skred, overvann’ – ‘Flomsoner 20 år’ og ‘Flomsoner 200 år’

Kommunen vil i fremtidig saksbehandling benytte seg av flomberegninger og flomsonekart med klima- og sikkerhetspåslag. 

KVIKNE: 

Gå til rapport (PDF, 29 MB)

Flomsonekart: 

Gå til 20-årsflom m/klima og sikkerhet (PDF, 20 MB)

Gå til 200-årsflom m/klima og sikkerhet (PDF, 21 MB)

TYLLDALEN:

Gå til rapport (PDF, 21 MB)

Flomsonekart: 

Gå til 20-årsflom m/ klima og sikkerhet (PDF, 14 MB)

Gå til 200-årsflom m/klima og sikkerhet (PDF, 14 MB)

Kontakt

Lars Henrik Løchen Brente
Ingeniør
E-post
Telefon 45 73 93 95