Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035: Oppstart av plan og høring av planprogram

Kommunestyret i Tynset kommune vedtok den 17.11.20 i sak 102/20 med hjemmel i plan og bygningslovens §§11-12 og 13, oppstart av kommunedelplan for Tynset by, plan ID 202007, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

Planens avgrensning vises i kartutsnittet.
kart illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som skal gjøres og hvilke møter og medvirkningspunkter som er tenkt gjennomført i løpet av prosessen og litt om hvordan dette tenkes gjennomført.

Dokumenter:

  1. Forslag til planprogram (PDF, 3 MB)
  2. Særutskrift for kommunestyresak 102/20 (PDF, 324 kB)

 

Andre dokumenter vedlagt særutskriften:

  1. Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 27.01.15. (PDF, 5 MB)
  2. Planstrategi, vedtatt 22.09.20. (PDF, 3 MB)

 

Alle kan komme med innspill i prosessen og det er ønskelig å få innspill både til planprogrammet og ønsket fremtidig arealbruk.

 

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 

Frist for innspill til planprogrammet er 06.01.2021

Frist for innspill til planen er 30.04.2021