Arealoverføring

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig i form av grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Plan- og bygningsloven krever at du søker om arealoverføring.

Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste eller areal som ligger som uteareal til en eierseksjon. Slike saker må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Alternativt til "arealoverføring" er fradeling med tilhørende overskjøting og sammenslåing.

Ønsker du å gjennomføre arealoverføring må du søke kommunen om tillatelse. Dette blir trinn 1 i en saksbehandlingsprosess der trinn 2 består i å avholde en oppmålingsforretning hvor nye grenser blir fastlagt.

Ved arealoverføring må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven (PBL) eller bestemmelser gitt i medhold av loven.

Målgruppe:
En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere
 • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes overført.

Søknaden må være undertegnet av samtlige av de som har grunnbokshjemmel til de berørte matrikkelenhetene, dvs. de som står som eiere av eiendommene. Firmaattest av nyere dato kreves vedlagt søknaden i de tilfeller der hjemmelshaver er et firma.

Lovverk:


Søknad om arealoverføring må fremmes skriftlig og skal inneholde:

Arealoverføring - skjema

 

  Må ha

Søknad om til tiltak etter Matrikkelloven (fradelingssøknad)
(Rm 2010.10)

Ja
Gå til skjema tiltak etter Matrikkelloven i PDF (PDF, 163 kB)
Gå til eksempel skjema i PDF (PDF, 2 MB)
 
Nabovarsel skjema skal sendes den enkelte nabo (skal ikke følge med søknadspapirene til kommunen) (NBR 5154)
 
Gå til skjema nabovarsel i PDF (PDF, 2 MB)  
Gjenpart av nabovarsel (NBR 5155)
Ja
Gå til skjema gjenpart av nabovarsel i PDF (PDF, 2 MB)  
Kart, situasjonsplan Last ned kommunekart Ja
Redegjørelser (f.eks. begrunnelse for dispensasjon)  
Uttalelse, samtykke fra andre offentlige myndigheter  
Erklæring om arealoverføring
Ja
Gå til skjema erklæring om arealoverføring i PDF (PDF, 283 kB)  
Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom  
Fyll ut elektronisk skjema søknad om konsesjon  
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.  
Gå til skjema egenerklæring om konsesjonsfrihet  
Andre vedlegg  


I skjema RM-2010.10 punkt III (Rekvisisjon av oppmålingsforretning) er det viktig å ta stilling til hvilket saksforløp søkeren ønsker for gjennomføring av oppmålingsforretningen. De tre alternativene er som følger:

 1. Iverksetting av oppmålingsforretningen fra det tidspunkt tillatelse etter PBL gis.
 2. Utsettelse av oppmålingsforretning etter PBL i inntil tre år med ansvar for søker til å rekvirere oppmålingsforretning innen tidsfristen.
 3. Søknad om matrikulering med utsettelse av oppmålingsforretning etter godkjenning av kommunen som lokal matrikkelmyndighet etter matrikkelforskriften §25 med ansvar for kommunen til å gjennomføre oppmålingsforretningen innen tidsfristen.

Vedtak om arealoverføring fattes med hjemmel i PBL der en tillatelse må gis på at vilkår i matrikelforskriften § 33 blir ivaretatt.

 • Det må foreligge erklæring fra panthavere om pantefrafall og avklaringer i forhold til bruksretter. Det må ryddes opp i eventuelle pengeheftelser slik at det ikke er prioritetskollisjon på arealene som skal føres sammen.
 • Partene må undertegne en erklæring om arealoverføring der blant annet kjøpesummen og verdien på arealet må være angitt.
 • Krever arealoverføringen tillatelse etter jordloven § 12, konsesjon etter konsesjonsloven, egenerklæring på konsesjonsfrihet eller det faller inn under bestemmelsene i forskrift om konsesjonsfrihet § 3 skal dette vedlegges. 

Saksbehandling / tidsfrister:

Trinn 1 (PBL og underliggende lovverk):
Saker som kommunen behandler som ett-trinns søknad i samsvar med PBL §§ 20-1m og 21-4, skal behandles innen tolv uker, men fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.

Søknad om deling som er i strid med gjeldene planverk må i de fleste tilfeller først behandles etter jordloven, og utløser eget gebyr.

Trinn 2 (Matrikkellova):
Hvordan gjennomføring av oppmålingsforretningen vil foregå avhenger av hvilket alternativ rekvirenten har bedt om i punkt III under rekvisisjon av oppmålingsforretning. Hvis alternativ A er valgt vil kommunen automatisk sende ut innkalling til oppmålingsforretning så raskt det lar seg gjøre etter at vedtaket er fattet. Ved valg av alternativ B vil ikke kommunen sende ut innkalling til slik forretning før søker har sendt inn nye rekvisisjon av oppmålingsforretning (innen 3 år etter at vedtaket etter PBL er fattet). Hvis rekvirenten har fått godkjenning av kommune om matrikulering med utsatt oppmålingsforetningen, alternativ C, vil kommunen sende ut innkalling til oppmålingsforretningen innen den avtalte fristen (maks 3 år).

Når rekvirenten ønsker at oppmålingsforretningen skal finne sted så raskt som mulig etter at PBL vedtaket er fattet (alternativ A), har kommunen en frist på 16 uker til å gjennomføre fradelingen og utstede matrikkelbrev. Hvis alternativ B er valgt vil 16 ukers fristen begynne å løpe når ny rekvisisjon om oppmålingsforretning er registrert hos kommunen.
Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted
 • Betaling av gebyr
 • Tinglysning
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (finnes på kommunens hjemmeside)
 • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

Gebyr:

Gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.


Ved overskridelse av gitt frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret, etter en til hver tid gjeldende lovbestemmelser.