Arealdel

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den angir hovedtrekkene i areal-disponeringen. Den gir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Arealdelen omfatter plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer for arealbruk er ivaretatt. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan bruke og/eller bebygge sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen. Deler av kommuneplanen kan være utarbeidet som egne kommunedelplaner.