Omregulering ved Nissehuset på Savalen, plan-ID 201703,

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 02.04.20 i sak 42/20, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, å legge OMREGULERING VED NISSEHUSET PÅ SAVALEN, plan-ID 201703, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i nordenden av Savalen. Planen berører tre gjeldende planer: R82A Savalen sentrum, R33A Savalen Nord og R33E Savalen Nord.  Planområdet er på ca. 50,7 daa.

Hensikten med omreguleringen er å tilrettelegge for noen flere hyttetomter, tilrettelegge for videreføring av Nissegata, endre veiføringer i gjeldende plan slik at det tilsvarer dagens situasjon, og avklare parkeringsbehov

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

  10.  

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 08.06.20.

Klikk for stort bilde