Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Kommunene Alvdal, Folldal, Tolga, Tynset og Rendalen har felles barneverntjeneste med hovedkontor på Tynset. Ved behov har vi tilgang på kontorer og møterom i hver av kommunene.

Til informasjon vil vi i perioder ha med oss høyskolestudenter i praksis.

Kontakt-telefon (også vakt-telefon på dagtid) (hverdager kl.08.00 - 15.00): 47 97 67 80.

Vakttelefonen betjenes av Ringsaker interkommunale barnevernsvakt (alle dager kl. 15.00-08.00 Døgnåpen i helg, høytid og på helligdager, tlf.: 40 40 40 15)

Organisasjonsnummer: 983 619 371.

Ved innsending av elektronisk post skal dette organisasjonsnummeret brukes.

Digital bekymringsmelding -

Ved innsending av digital bekymringsmelding skal det under punktet, “hvor bor barnet du er bekymret for”  velges Tynset når bekymringsmelding gjelder barn som bor i Tynset, Tolga, Rendalen, Folldal eller Alvdal.

Gå til digital bekymringsmelding

Barnevernvakten

På hverdager: kl 08.00 - 15.00 - vakttelefon 479 76 780

Mandag - fredag: kl 15.00 - 08.00 - vakttelefon 40 40 40 15

Døgnåpen på helg, høytid og på helligdager - vakttelefon 40 40 40 15

Kontakt Barneverntjenesten
Informasjon om barneverntjenesten
Bekymret for et ufødt barn?

Barnevernloven gjelder ikke for det ufødte liv, og barnet må være født før det kan fattes vedtak om tiltak. Fylkesmannen har informert om at offentlige instanser ikke har lov til å sende bekymringsmelding på ufødt barn uten samtykke fra mor, da dette vil være brudd på taushetsplikt. De kan sende bekymringsmelding med samtykke. Det er likevel slik at informasjon barneverntjenesten er blitt gjort kjent med, uavhengig på hvilken måte, er informasjon barneverntjenesten kan handle ut fra.Mottar barneverntjenesten informasjon om bekymring for et ufødt barn, kan de be den gravide kvinnen komme inn til en samtale. Får barneverntjenesten da samtykke fra den gravide kvinnen, kan de foreta undersøkelser og iverksette tiltak før fødselen.

Barnevernsloven kommer som utgangspunkt ikke til anvendelse før et barn er født. Dette følger av at loven gjelder for barn under 18 år, jf. barnevernsloven § 1-2 første ledd.

Etter barnevernsloven § 2-4 kan barnevernstjenesten i visse tilfeller åpne en barnevernssak uten den gravides samtykke. Dette er når kommunen gir melding om at en gravid rusmiddelavhengig uten eget samtykke er tatt inn og holdes tilbake på en statlig helseinstitusjon, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 syvende ledd. Det er også presisert at barnevernstjenesten i slike tilfeller kan tilby frivillige hjelpetiltak og vurdere behovet for å iverksette tiltak etter fødselen. Utover denne bestemmelsen det ikke hjemlet noe ansvar for det ufødte liv i barnevernsloven.

Dette betyr at når barnevernstjenesten får en bekymringsmelding om et ufødt barn, kan det ikke åpnes undersøkelsessak eller iverksettes barnevernstiltak uten den gravides samtykke.

Hvis den gravide samtykker, kan imidlertid barnevernstjenesten iverksette ulike former for veiledning og frivillige hjelpetiltak.

Helsepersonell har plikt til å gi opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. Helsepersonelloven § 32. Kommunen har også plikt til å foreta nødvendige undersøkelser og vurdere bruk av tvang ved melding fra pårørende om omfattende rusmisbruk, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-1.

Privatperson og bekymret for et barn

Gå til - offentlig ansatt eller jeg jobber med barn og er bekymret

Gå til - slik jobber vi med meldinger/slik jobber vi med undersøkelser

Gå til - slik jobber vi med hjelpetiltak  

Gå til - slik jobber vi med fosterhjem

 

Ofte stilte spørsmål

 

  • Hvilken rolle har fylkesmannen?

Gå til - Barns og unges rett til å klage på barnevernet

Gå til - klage til Statsforvalteren

 

Privatperson og bekymret for et barn

Tynset kommune og Alvdal kommune har utarbeidet en handlingsveileder som alle kan benytte, både barn, voksne og offentlig ansatte, se kommunens hjemmeside. Se også Alvdal kommune sin hjemmeside i disse veilederne kan du få råd og veiledning opp mot din bekymring.

 

 

Offentlig ansatt eller jeg jobber med barn og er bekymret

Tynset kommune og Alvdal kommune har utarbeidet en handlingsveileder som alle kan benytte, både barn, voksne og offentlig ansatte, se kommunens hjemmeside. Se også Alvdal kommune sin hjemmeside i disse veilederne kan du få råd og veiledning opp mot din bekymring.

Slik jobber vi med en barnevernssak

 

Ofte stilte spørsmål
Foreldrekonflikt - kan barnevernstjenesten bestemme hvor barnet skal bo?

Uenighet mellom foreldre knyttet til hvor et barn skal bo reguleres av Barneloven.

Barnevernstjenesten har i utgangspunktet ikke myndighet i disse sakene og det henvises til familievernkontor eller advokat.

Hva kan du gjøre hvis du eller noen du vet om ikke har det bra hjemme?
Hvem kan hjelpe til når foreldre ikke er enig om samvær?

Samvær mellom foreldre og barn reguleres av Barneloven. Barnevernstjenesten har i utgangspunktet ikke myndighet i disse sakene og det henvises til familievernkontor eller advokat.

Vil barnevernstjenesten alltid snakke med begge foreldrene, selv om de ikke bor sammen?

I utgangspunktet, ja. Barnevernstjenesten ønsker som regel å snakke med begge foreldrene. Det er likevel bekymringens innhold som avgjør nødvendigheten av å snakke med begge foreldrene.

Kan jeg sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten anonymt?
Hva er Barneverns- og helsenemnda?

Barneverns- helsenemndene er domstolslignende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven (Barneverns- og helsenemnda). Det er Barneverns- og helsenemnda jobb å bestemme i tvangssaker hvor barnevernsstjenesten og familier er uenige om omsorgssituasjonen for et barn.

Hvilken rolle har Statsforvalteren?

Statsforvalteren fører tilsyn med det arbeidet som barnevernstjenesten utfører. De kan opprette en tilsynssak ut fra klage eller henvendelser fra foresatte eller andre involverte i en barnevernssak. 

For ytterligere info, se Statsforvalteren.no

 

Kontakt

Barneverntjenesten Ekspedisjon
Mobil 47 97 67 80