Endelig vedtak - detaljregulering Svelland

Kommunestyret vedtok den 31.08.21, detaljregulering for Svelland, Kongsveien 4, plan ID 201906. 

 

Formålet med reguleringen er å legge til rette for fortetting på gnr. 40 bnr. 3, samt endre bebyggelse til boligformål.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her. (PDF, 897 kB)

PLANBESKRIVELSE, DATERT 08.10.2020 (PDF, 6 MB)

PLANKART I MÅLESTOKK 1:500, DATERT 09.08.2021 (PDF, 672 kB)

REGULERINGSBESTEMMELSER, DATERT 10.08.2021 (PDF, 253 kB)

ROS-ANALYSE, DATERT 06.08.2021 (PDF, 2 MB)

STØYVURDERING, DATERT 29.08.2019 (PDF, 2 MB) 

STØYUTREDNING TYNSET SENTRUM, TORG- OG KOLLEKTIVOMRÅDET, 23.12.2020 (PDF, 10 MB)

INNSPILL FRA SAMETINGET, 03.12.2020 (PDF, 156 kB)

INNSPILL FRA STATENS VEGVESEN, 04.12.2020 (PDF, 47 kB)

INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I INNLANDET, 10.12.2020 (PDF, 209 kB)

INNSPILL FRA INNLANDET FYLKESKOMMUNE - SAMFERDSELSAVDELINGEN, 14.12.2020 (PDF, 137 kB)

INNSPILL FRA INNLANDET FYLKESKOMMUNE - KULTURARVAVDELINGEN, 02.02.2021 (PDF, 18 MB)

AVKLART INNSIGELSE FRA FYLKESMANNEN I INNLANDET, 12.07.2021 (PDF, 134 kB)

DETALJREGULERING FOR SVELLAND, KONGSVEIEN 4 - 1. GANGS BEHANDLING (PDF, 876 kB)

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:
Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 18.10.21.